PL EN


2013 | 2 | 17-26
Article title

Prawo wewnętrzne w austriackim prawie administracyjnym - zarys problematyki

Title variants
EN
Domestic law in the Austrian administrative law – outline issues
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony problematyce aktów prawa wewnętrznego w austriackim prawie administracyjnym. Należą one do władczych form działania, za pomocą których regulowane są relacje w sferze wewnętrznej administracji publicznej. Nie są to zatem akty, którymi ingeruje się w sferę prawną obywateli i innych podmiotów znajdujących się poza strukturami aparatu administracyjnego. Akty prawa wewnętrznego adresowane są do organów i innych podmiotów podporządkowanych organizacyjnie lub służbowo organom wydającym akty o tym charakterze. Co warto podkreślić, konstytucja austriacka nie dokonała wyraźnego dychotomicznego podziału na źródła prawa powszechnie obowiązującego i akty prawa wewnętrznego, z jakim spotykamy się w polskiej ustawie zasadniczej. Zawarte są w niej jednak regulacje dotyczące aktów wewnętrznych (Weisungen). Natomiast w doktrynie austriackiej dokonuje się podziału na prawo zewnętrzne (Auβenrecht) i prawo wewnętrzne (Innenrecht). To pierwsze adresowane jest do podmiotów znajdujących się poza strukturami organów władzy publicznej, drugie zaś do podmiotów znajdujących się w strukturach aparatu administrującego. W praktyce akty wewnętrzne mogą przyjmować różne nazwy. Mogą to być wspomniane Weisungen, generelle Weisungen bądź Verwaltungsverordnungen (zarządzenia administracyjne), Dienstanweisungen (wytyczne służbowe), Instruktionen (instrukcje), Richtlinien (dyrektywy), Erlässe (zarządzenia), Rundschreiben (okólniki). Przedmiotem aktów prawa wewnętrznego w Austrii są na ogół wewnętrzne układy zależności, oddziaływania, kontroli i nadzoru w obrębie połączonych więzią hierarchiczno- organizacyjną różnych podmiotów administrujących.
EN
The present article is devoted to issues of acts of the domestic law in the Austrian administrative law. They are included in lordly forms of action, with which relations are being regulated in the sphere of the domestic civil service. They aren’t these are so acts, with which they are interfering in the legal sphere of citizens and being other operators apart from structures of administrative apparatus. Acts of the domestic law are being addressed to organs and other operators subordinated organizationally or on business to bodies issuing acts about this character. What it is worthwhile underlining, the Austrian Constitution didn’t make the distinct dichotomous division into sources of generally applicable law and acts of the domestic law similar to of Polish constitution. However regulations applying to internal acts are included in it (Weisungen). However they in Austrian doctrine are making the division to the right outside (Auβenrecht) and domestic law (Innenrecht). It is first is being addressed to entities being apart from structures of public authorities, second whereas to entities being in structures of administering apparatus. In practice internal acts can take different names on. They can it to be recalled Weisungen, or generelle Weisungen or Verwaltungsverordnungen (executive orders); Dienstanweisungen (official guidelines); Instruktionen (instructions); Richtlinien (directives); Erlässe (orders); Rundschreiben (circulars). In Austria in general internal arrangements of the relation, the influence, the control and the supervision are a subject of acts of the domestic law in the range connected with hierarchical-organizational bond of all sorts administering entities.
Year
Issue
2
Pages
17-26
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d62e950-edbb-4b3a-a177-c032146239db
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.