Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 4 (351) | 278-288

Article title

Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce

Authors

Content

Title variants

EN
Opinions of Representatives of the Advertising Environment on the Legal Regulations in Force in Poland
RU
Мнения представителей рекламной среды о правовых регулировках, действующих в Польше

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Cel artykułu: analiza wybranych opinii przedstawicieli agencji reklamowych oraz stowarzyszeń w branży komunikacji marketingowej na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce oraz analiza postaw środowiska wobec ich przestrzegania. Rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej: prezentowane w artykule opinie stanowią wybrane fragmenty raportu z badania jakościowego na temat uregulowań badań marketingowych i komunikacji marketingowej w Polsce, zrealizowanego przez zespół Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH w Warszawie w okresie maj- wrzesień 2013 r. Główne wyniki badania: zawarte w artykule wyniki badania prezentują m.in.: skojarzenia przedstawicieli agencji reklamowych oraz stowarzyszeń branży komunikacji marketingowej w Polsce na temat regulacji prawnych dotyczących tej branży, racjonalne i emocjonalne motywy stosowania regulacji prawnych w komunikacji marketingowej, motywy naruszania regulacji prawnych odnoszących się do komunikacji marketingowej oraz konsekwencje nieprzestrzegania tych regulacji. Implikacje praktyczne: zwrócenie uwagi na prawne aspekty działania podmiotów realizujących komunikację marketingową w Polsce oraz ewentualne konsekwencje braku znajomości i nierespektowania uregulowań prawnych obowiązujących w branży. Implikacje społeczne: uwrażliwienie menadżerów reprezentujących środowisko komunikacji marketingowej na kwestie prawa i etyki, co w konsekwencji może przekładać się na wzrost znajomości i poszanowania praw konsumentów i innych uczestników rynku. Kategoria artykułu: badawczy.
EN
Objective of the article: an analysis of the selected opinions of representatives of the advertising agencies and associations in the domain of marketing communication on the legal regulations in force in Poland as well as an analysis of the environment’s attitudes towards observation thereof. Type of the research methodology used: the presented in the article opinions are the selected fragments of the report on qualitative survey on the regulations of marketing research and marketing communication in Poland, implemented by a team of the Department of Market, Marketing and Quality of the Warsaw School of Economics (SGH) in the period from May to September 2013. Main research findings: the contained in the article research findings present, inter alia, associations of the representatives of advertising agencies and associationsof the branch of marketing communication in Poland on the legal regulations concerning this branch, rational and emotional motives of application of the legal regulations in marketing communication, the motives of breach of the legal regulations related to marketing communication as well as the consequences of failure to observe those regulations. Practical implications: paying attention to the legal aspects of activities carried out by the entities implementing marketing communication in Poland as well as possible consequences of lack of awareness and failure to respect the legal regulations in force in the branch. Social implications: making the managers representing the marketing communication environment sensitive to the issues of law and ethics what, in consequence, may translate into growth of awareness and observance of the rights of consumers and other market participants. Article category: research.
RU
Цель статьи: анализ избранных мнений представителей рекламных агентств и обществ в отрасли маркетинговой коммуникации о правовых регулировках, действующих в Польше, а также анализ отношения среды к их соблюдению. Вид использованной исследовательской методологии: представленные в статье мнения являются избранными фрагментами отчета о качественном исследовании регулировок маркетинговых исследований и маркетинговой коммуникации в Польше, проведенном коллективом Кафедры рынка, маркетинга и качества Высшей коммерческой школы в Варшаве (SGH) в период май-сентябрь 2013 г. Основные результаты исследования: содержащиеся в статье результаты исследования представляют, в частности, ассоциации представителей рекламных агентств и обществ в отрасли меркетинговой коммуникации в Польше в отношении правовых регулировок, касающихся этой отрасли, рациональные и эмоциональные мотивы применения правовых регулировок в маркетинговой коммуникации, мотивы нарушения правовых регулировок, касающихся маркетинговой коммуникации, и последствия несоблюдения этих регулировок. Практические импликации: обращение внимания на юридические аспекты действия субъектов, осуществляющих маркетинговую коммуникацию в Польше, а также на возможные последствия отсутствия знания и несоблюдения правовых регулировок, действующих в отрасли. Социальные импликации: повышение чувствительности менеджеров, представляющих среду маркетинговой коммуникации, к вопросам закона и этики, что в результате может вести к росту знания и соблюдения прав потребителей и других участников рынка. Категория статьи: исследовательская.

Year

Issue

Pages

278-288

Physical description

Dates

published
2014-07-2014-08

Contributors

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

References

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503).
  • Trepli E. (red.) (2007), Prawo reklamy i promocji, Wydawnictwo Prawnicze Lewis Nexis, Warszawa.
  • Rada Reklamy (2014), http://www.radareklamy.org/samoregulacja/jak-dziala-samoregulacja.html [dostęp: 10.09.2013].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0438-5403

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d67485f-6ce2-49bf-b958-247436fe381e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.