PL EN


2016 | 2(109) "ZZL w instytucjach edukacyjnych" | 61-72
Article title

Nauczycielski model kompetencji – odpowiedź na współczesne wyzwania

Authors
Content
Title variants
EN
The Teachers’ Competency Model as a Response to Contemporary Challenges
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z kluczowych zadań dyrektora placówki oświatowej jest zatrudnianie na stanowisko nauczyciela. Od tego, jakim człowiekiem jest nauczyciel, jakie kompetencje posiada i czy potrafi je wykorzystać w pracy nauczycielskiej, zależy rozwój ucznia i szkoły jako organizacji odpowiedzialnej za realizację nowoczesnej edukacji. W artykule autorka przedstawia wybrane kompetencje nauczycielskie, będące wyrazem spojrzenia na nauczyciela współczesnej szkoły. Model kompetencji dla nauczycielskiej grupy zawodowej może stanowić odpowiedź na wizję i oczekiwania wobec zawodu nauczyciela, a przede wszystkim wyposażyć dyrektora szkoły w wielofunkcyjne narzędzie służące do efektywnej polityki kadrowej.
EN
One of the key tasks facing a principal of an educational institution is hiring for teaching positions. The development of the pupil and the school as an organization responsible for the implementation of modern education is dependent on the kind of person the teacher is, competences held, and whether that teacher is capable of applying them in teaching. This paper presents selected teacher competences—an expression of how a teacher of a modern school is seen. The competency model for the professional teacher group may serve as an answer to the vision and expectations facing the profession of teacher as well as equip the school principal in multifunctional tools serving effective staff policy.
Year
Pages
61-72
Physical description
Document type
article
Dates
published
2016-04-15
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski [University of Warsaw]
References
 • Domagalska S. (2009), Zarządzanie kompetencjami w jednostkach oświaty. Aspekty empiryczne teoretyczne, Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa, PWE.
 • Goriszowski W. (2008), Menedżeryzm oświatowy w teorii i praktyce. Poradnik z zakresu organizacji i kierowania w podnoszeniu efektów pracy szkoły, Toruń, Wyd. Adam Marszałek.
 • Kowalikowa J. (2003), Zawód nauczyciela w świetle reformy szkolnej, w Michalewska M. T., Kowalik P. (red.), Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Król H. (2006), Podstawy koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi, w Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego w organizacji, Warszawa, Wyd. Naukowe PWN.
 • Lewowicki T. (2007), Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Warszawa-Radom, Instytut Technologii Eksploatacji – BIP.
 • Miodek E. (2003), Cechy kompetencyjne polskiego nauczyciela na tle wybranych współczesnych światowych tendencji w reformie edukacji, w Michalewska M. T., Kowalik P. (red.), Kompetencje nauczycieli w reformowanej szkole, Katowice, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Padzik K. (2013), Ocena pracowników. Nowa generacja narzędzi do oceny pracowników w nowym ujęciu klasycznego modelu kompetencji, Warszawa, Wolters Kluwer Polska.
 • Penc-Pietrzak I. (2013), System zarządzania kompetencjami w organizacji, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 27.
 • Rozenbajgier M. (2012), Oczekiwania uczniów i rodziców wobec nauczycieli współczesnej szkoły – badania własne, w Flanz J., Kopińska V. (red.), Nauczyciel współczesnej szkoły. Oczekiwania – kompetencje, Włocławek, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku.
 • Rządowy program na lata 2014–2016, Bezpieczna i przyjazna szkoła, Uzasadnienie, dostęp 12 maja 2014, .
 • Sidor-Rządkowska M. (2013), Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników, Warszawa, wydanie IV, Oficyna Wolters Kluwer Business.
 • Strykowski W. (2007), Szkoła współczesna i zachodzące w niej procesy, w Strykowski W., Strykowska J., Pieluchowski J. (red.), Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań, wydanie 2, Wyd. eMPi2.
 • Ścisłowska H. (2000), Młodzież o sobie i swoich nauczycielach, Problemy Opiekuńczo--Wychowawcze, nr 1.
 • Taraszkiewicz M. (2001), Jak uczyć jeszcze lepiej! Szkoła pełna ludzi, Poznań, Wyd. ARKA.
 • Wawryk I. (1991), Uczniowie o nauczycielach, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, nr 1.
 • Wąsowska-Bąk K., Górecka D., Mazur M. (2012), Assessment/Development Center. Poznaj najskuteczniejszą metodę oceny kompetencji pracowników i kandydatów do pracy, Gliwice, Wydawnictwo Helion.
 • Wieczorek J. (2010), Zatrudnianie i rozwój pracowników z zastosowaniem metody Assessment/Development Center, Gdańsk, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.
 • Woodruffe Ch. (2003), Ośrodki oceny i rozwoju. Narzędzia analizy i doskonalenia kompetencji pracowników, Kraków, Oficyna Ekonomiczna.
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Dz.U. z 2014 r., poz. 191 i 1198.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.12.2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego Dz.U. 2012 r., nr 0, poz. 1538.
Notes
PL
wersję elektronioczną artykułu mozna nabyć na www.ipiss.com.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1641-0874
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d6e2363-5d74-4736-8b91-6e45ef290ae3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.