Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 1 | 4 | 439-453

Article title

Teoretyczne aspekty efektywności pojęcie i metody pomiaru

Authors

Content

Title variants

EN
Theoretical aspects of efficiency the concept and methods of measurement

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę przedstawienia teoretycznych aspektów efektywności. W oparciu o przegląd literatury z zakresu podjętego tematu do-konano przeglądu definicji efektywności w świetle dorobku teorii ekonomii i zarządzania. W opracowaniu scharakteryzowano także podejście wskaźnikowe, parametryczne oraz nieparametryczne pomiaru efektywności.

Year

Volume

1

Issue

4

Pages

439-453

Physical description

Contributors

 • Mgr, Katedra Analizy Rynku i Marketingu, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

References

 • Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2002), Mikroekonomia. Zachowania producenta w gospodarce rynkowej, Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 • Baran J., Pietrzak M. (2009), Analiza efektywności wybranych branż polskiego agrobiznesu bazująca na metodzie DEA, „Roczniki Nauk Rolniczych" Seria G, T. 9, Z. 3.
 • Barburski J. (2010), Ekonometryczny pomiar efektywności ekonomicznej instytucji finansowych. Stochastyczny model graniczny kosztów, „Bank i Kredyt" nr 41.
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2003), Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Cameron K. (1986), A study of organizational effectiveness and its predictors, "Management Science" no. 1.
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E.L. (1978), Measuring the Efficiency of Decision Making Units, "European Journal of Operational Research" vol. 2.
 • Clark B. (2000), Managerial perceptions of marketing performance: efficiency, adaptability, effectiveness and satisfaction, "Journal of Strategic Marketing" vol. 8, issue 1: 3-25.
 • Ćwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009), Sposoby klasyfikacji modeli DEA, „Badania Operacyjne i Decyzje" nr 3.
 • Debreu G. (1951), The Coefficient of Resource Utilization, "Econometrica" vol. 19, no. 3.
 • Dębniewski G., Pałach H., Zakrzewski W. (2000), Mikroekonomia, Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Drucker P. (1995), Menedżer skuteczny, Biblioteka nowoczesności, AE Kraków.
 • Gotowska M., Jakubczak A. (2010), Differentiation of economical effec-tiveness of enterprises by the divisions in manufacturing in Poland, "Journal of Central European Agriculture" vol. 11, no. 3.
 • Helms M.M. (2006), Encyklopedia of Management, Thompson Gale, Detroit.
 • Holstein-Beck M. (1997), Być albo nie być menedżerem, Indor Book, Warszawa.
 • Kazlauskaite R., Buciuniene I. (2008), The role of human resources and their management in the establishment of sustainable competitive advantage, "Engineering Economics" no. 5 (60).
 • Kisielewska M. (2005), Charakterystyka wybranych metod pomiaru efektywności bazujących na krzywych efektywności, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" nr 4.
 • Koliński A. (2011), Przegląd metod i technik oceny efektywności procesu produkcyjnego, „Logistyka" nr 5.
 • Koopmans T.C. (1951), Activity Analysis of Production and Allocaction, John Wiley & Sons, New York.
 • Kulawik J. (1995), Wskaźniki finansowe i ich systemy w zarządzaniu gospodarstwami rolniczymi, IERiGŻ, Warszawa.
 • Matwiejczuk R. (2000), Efektywność próba interpretacji, „Przegląd Organizacji" nr 11.
 • Modzelewski P. (2011), System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa.
 • Niedzielski E. (2011), Determinanty sprawnego działania w zarządzaniu, „Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie" nr 1.
 • Nowosielski S. (2008), Skuteczność i efektywność realizacji procesów gospodarczych, w: Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Dudycz T. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Osbert-Pociecha G. (2007), Relacja między efektywnością i elastycznością organizacji, w: Efektywność rozważania nad istotą i pomiarem, Dudycz T., Tomaszewicz Ł. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2005), Ekonomia, PWN, Warszawa.
 • Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 • Skrzypek E. (1999), Efektywność działań w TQM koszty jakości, „Problemy Jakości" nr 7.
 • Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szymańska E. (2009), Zastosowanie metody DEA do badania efektywności gospodarstw trzodowych, „Journal of Agribusiness and Rural Development" nr 2.
 • Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw definiowanie i pomiar, „Roczniki Nauk Rolniczych" Seria G, T. 97, Z. 2.
 • Walkowiak R. (2011), Prakseologiczne zasady sprawnego działania, „Zeszyt Naukowy Ekonomia i Zarządzanie" nr 1.
 • Zieleniewski J. (1974), Organizacji i zarządzanie, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d6fb325-f930-4d54-9f7d-c4c66e25113d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.