PL EN


2017 | 4 (369) Tom II | 343-356
Article title

Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości słabo rozwiniętych obszarów wiejskich

Authors
Content
Title variants
EN
Innovations in the Development of Entrepreneurship of Underdeveloped Rural Areas
RU
Инновации в развитии предпринимательства слаборазвитых сельских районов
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem opracowania jest próba ukazania wpływu i znaczenia innowacji dla rozwoju przedsiębiorczości na wsi w skali lokalnej. Pozyskiwanie i wprowadzanie impulsów innowacyjności wpływa na dynamiczny rozwój nowoczesnych procesów i produktów, co skutkuje wzrostem poziomu lokalnej przedsiębiorczości. Jest to tym istotniejsze, że przedsiębiorczość na wsi nie tylko skupia się na poprawie oferty produktów, wykorzystaniu lokalnych możliwości czy tworzeniu miejsc pracy, ale również rzutuje na społeczeństwo i wpływa na rozwiązywanie lokalnych problemów. Zatem idea innowacyjności i animacji innowacyjnego rozwoju przedsiębiorczości winna być jednym z priorytetów dla przedsiębiorców na terenach wiejskich, ponieważ takie innowacyjne, endogeniczne zmiany stymulujące przedsiębiorczość poprawiają poziom działalności gospodarczej i sprzyjają zmniejszaniu istniejących nierówności społecznych.
EN
The aim of the study is an attempt to show the impact and importance of innovations for the development of rural entrepreneurship at the local level. Acquisition and introduction of innovations affect the dynamic development of modern processes and products, resulting in an increase in the level of local entrepreneurship. This is all more important that entrepreneurship in rural areas not only focuses on improving the range of products, using local capabilities and creating jobs, but also affects society by solving local problems. So the idea of innovativeness and animation of innovative entrepreneurship should be a priority for entrepreneurs in rural areas because such innovative, endogenous changes stimulating entrepreneurship improve the level of economic activity and contribute to the reduction of the existing social inequalities.
RU
Цель разработки – попытаться указать влияние и значение инноваций для развития предпринимательства на селе в локальном масштабе. Поиск и внедрение импульсов инновационности влияет на динамичное развитие совре- менных процессов и продуктов, что ведет к росту уровня местного предпринимательства. Это тем более существенно, что предпринимательство на селе не только сосредоточивается на улучшении предложения продуктов, использовании местных возможностей или создании рабочих мест, но и сказывается на обществе и влияет на решение местных проблем. Следовательно, идея инновационности и поощрения инновационного развития предпринимательства должна быть одним из приоритетов для предпринимателей на селе, поскольку такие инновации, эндогенные изменения, стимулирующие предпринимательство, повышают уровень экономической деятельности и способствуют умень- шению существующих социальных неравенств.
Year
Pages
343-356
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Anderson A.R. (2000), Paradox in the periphery: An entrepreneurial reconstruction?, “Entrepreneurship and Regional Development”, No. 12.
 • Berbeka J. (2006), Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Czyszkiewicz R. (2003), Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych – koncepcja o praktycznym zastosowaniu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2.
 • FAO (2016), Rural development through entrepreneurship, FAO Corporate Document Repository, http://www.fao.org/docrep/w6882e/w6882e02.htm [dostęp: 27.05.2016].
 • Grosse T.G. (2007), Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1.
 • Grosse T.G., Hardt Ł. (2010), Sektorowa czy zintegrowana czyli o optymalnej strategii rozwoju polskiej wsi, „Pro Oeconomia” Fundacja Ewaluacji i Badań Ekonomicznych, Warszawa.
 • Kłodziński M. (2010), Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, „Wieś i Rolnictwo”, nr 2.
 • Kłodziński M. (2015), Kształtowanie się rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej na tle ogólnokrajowych i europejskich tendencji, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, nr 3.
 • Krüger T., Walther M. (2005), Innovative Ansätze zur Entwicklung der ländlichen Räume, „Raum- Planung“, No. 118.
 • Kumar V. (2016), Rural Development in India through Entrepreneurship: An Overview of the Problems and Challenges, https://www.researchgate.net [dostęp: 26.04.2016]
 • Labrianidis L. (2006), Fostering entrepreneurship as a means to overcome barriers to development of rural peripheral areas in Europe, “European Planning Studies”, No. 14.
 • Lyons T.S. (2002), Building social capital for rural enterprise development: Three case studies in the United States, “Journal of Developmental Entrepreneurship”, No. 7.
 • Makieła Z. (2013), Przedsiębiorczość i innowacyjność – koncepcja i uwarunkowania rozwoju regionu, „Przegląd Organizacji”, nr 2.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie (2010), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 • Moualert F., Sekia F. (2003), Territorial Innovation Models: A Critical Survey, “Regional Studies”, Vol. 37(3).
 • OECD (2005), Place-Based Policies for Rural Development, Working Party on Territorial Policy in Rural Areas, Public Governance and Territorial Development Directorate, Territorial Development Policy Committee, OECD, Paris, http://www.oecd.org/site/cfecpr/42203059.pdf [dostęp: 25.07.2016].
 • Porter M. (2003), The Economic Performance of Regions, “Regional Studies”, Vol. 37.
 • Rural Affairs Forum for England (2002), Supporting Rural Enterprise in England: Proposals and Recommendations for Policy Makers and Practitioners, Rural Affairs Forum for England, Business and Rural Enterprise Sub-Group, London.
 • Satoła Ł. (2013), Zróżnicowanie wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w układzie centrum – peryferia, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 320.
 • Schumpeter J. (1983), The Theory of Economic Development, by Transaction Publishers New Brunswick, New Yersey.
 • Sherief S.R. (2016), Entrepreneurship as an economic force in rural development, http://www.AfricaEconomicAnalysis.org [dostęp: 29.07.2016].
 • Shylova O., Chermoshentseva Ye. (2012), Innovative Capacity of the Enterprise: Essence and the Management Mechanism, “Marketing and Management of Innovations”, No.1.
 • Tyson L., Petrin T., Rogers H. (1994), ‘Promoting Entrepreneurship in Central and Eastern Europe, “Small Business Economics”, No. 6.
 • Wilkin J. (2011), Wielofunkcyjność wsi i rolnictwa a rozwój zrównoważony, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4.
 • Whitener L., McGranhan D. (2003), Rural America: Opportunities and Challenges, “Amber Waves, Economic Research Service”, Vol. 1, No. 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d707cd5-7d38-4e07-9dfe-0befc46183af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.