PL EN


2015 | 1(12) | 149-154
Article title

Rola rodziny i Kościoła w wychowaniu religijno-moralnym osób niepełnosprawnych intelektualnie

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the family and of the Church in religious and moral education of mentally handicapped people.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Fundamentalną rolę w życiu każdego człowieka pełni wychowanie religijne i moralne. Wychowaniem tym objęte są także osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Wielkie zadanie spoczywa tu na tych, którzy mają bliski kontakt z osobami niepełnosprawnymi, szczególnie na najbliższej rodzinie. Na niej spoczywa wielka odpowiedzialność za rozwój tych osób, w tym także odpowiedzialność za ich wychowanie. Wychowanie religijno-moralne osób z upośledzeniem umysłowym jest także obowiązkiem Kościoła, który dąży do kształtowania każdej osoby ludzkiej, mając na względzie jej cel ostateczny. Dlatego celem niniejszej publikacji jest ukazanie roli rodziny i Kościoła w procesie wychowania religijno-moralnego osób niepełnosprawnych intelektualnie.
EN
A  fundamental role in the life of every human being full of religious and moral education. This will include education and persons with intellectual disabilities. Here lies a great role for those who have close contact with people with disabilities, especially in the immediate family. On it rests a great responsibility for the development of the people, including the responsibility for their education. Religious and moral education of the mentally handicapped is also the duty of the Church, which seeks to create every human person, with a view to its ultimate goal. Therefore, the aim of this publication is to present the role of the family and the Church in the religious and moral education of people with intellectual disabilities.
Year
Issue
Pages
149-154
Physical description
Contributors
author
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
 • Bieleń R., Kościół katolicki w Polsce promotorem podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców, [w:] Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej, red. J. Stala, Kielce 2005, s. 385–406.
 • Dokument Stolicy Apostolskiej na Międzynarodowy Rok Osób Upośledzonych, „Ateneum Kapłańskie” 76 (1984), s. 8–9.
 • Dudziak U., Rodzina pierwszym miejscem katechezy, [w:] Miejsca katechezy: rodzina, parafia, szkoła, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2005, s. 13–36.
 • Dziekoński S., Rodzice w chrześcijańskim wychowaniu dziecka w rodzinie, [w:] Dzisiejsi rodzice, red. J. Stala, Tarnów 2009, s. 23–36.
 • Gebert U., Opieka duszpasterska nad ludźmi z głębszym upośledzeniem umysłowym. Możliwości i granice, „Horyzonty Wiary” 9 (1991), s. 23–33.
 • Golan Z., Kształtowanie się obrazu Boga u dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, „Studia Teologiczne Białystok–Drohiczyn–Łomża” 17 (1999), s. 293–307.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Christifideles laici.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio.
 • Janocha W., Religijność osób niepełnosprawnych i ich rodzin, Lublin 2011.
 • Jucha D., Katecheza sakramentalna osób z niepełnosprawnością intelektualną – przebieg, trudności, wnioski, [w:] Katecheza osób szczególnej troski, red. A. Kiciński, Kraków 2008, s. 52–64.
 • Jucha D., Sakrament pokuty oraz I Komunia Święta osób upośledzonych umysłowo, [w:] Dzisiejszy katecheta, stan aktualny i wyzwania, red. J. Stala, Kraków 2002, s. 339–370.
 • Jucha D., Wspólnota wobec katechizacji osób upośledzonych umysłowo, [w:] Katecheza specjalna dzisiaj, red. J. Stala, Kielce 2003, s. 187–206.
 • Karta praw rodziny, Warszawa 1991.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 1994.
 • Kiciński A., Rodzice dziecka z niepełnosprawnością intelektualną, [w:] Dzisiejsi rodzice, red. J. Stala, Tarnów 2009, s. 209– 217.
 • Kiciński A., Założenia katechezy specjalnej, [w:] Katecheza osób szczególnej troski, red. A. Kiciński, Kraków 2008, s. 23–39.
 • Klich S. A. E., Współpraca z rodzicami w kształtowaniu biblijnego obrazu Boga, [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007, s. 147–161.
 • Kluz M., Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w dobie permisywizmu moralnego, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 40 (2007), s. 364–374.
 • Kluz M., Wychowanie do miłości, prawdy i wolności w rodzinie a wyzwania cywilizacji, „Społeczeństwo i Rodzina” 2 (2008), nr 15, s. 72–89.
 • Koselak H., Duszpastersko-wychowawcza działalność wobec osób niepełnosprawnych umysłowo, „Horyzonty Wiary” 17 (1993), s. 17–31.
 • Koselak H., Wychowanie religijne osób niepełnosprawnych umysłowo, „Horyzonty Wiary” 15 (1993), s. 66–75.
 • Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Stalowa Wola 1998.
 • Kułaczkowski J., Pedagogika rodziny, Warszawa-Łomianki 2009.
 • Łabuda P., Rodzina – wspólnota życia i wychowania w Biblii, [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007, s. 27–41.
 • Madej-Babula M., Edukacja zintegrowana w dialogu z wychowaniem religijnym, Kraków 2006.
 • Madej-Babula M., Wychowanie religijne w procesach integracyjnych, [w:] Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. R. Buchta, K. Sosna, Katowice 2007, s. 11–20.
 • Majewski M., Aktualne wyzwania katechetyczne, Kraków 1997.
 • Majewski M., Całościowa interpretacja katechezy rodzinnej, [w:] Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej, red. J. Stala, Kielce 2005, s. 47–62.
 • Osewska E., Katecheza rodzinna, [w:] Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 255–292.
 • Oszustowicz B., Żurek T., Nauczyciel – katecheta wobec problemów niepełnosprawności, [w:] Pedagogika w katechezie, red. M. Śnieżyński, Kraków 1998, s. 211–235.
 • Panuś T., Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.
 • Polak M., Wprowadzenie w doświadczenie życia i wiary w katechezie rodzinnej, [w:] W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007, s. 207–218.
 • Poręba P., Rodzina chrześcijańska „małym Kościołem”, [w:] Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 182–199.
 • Przeczewski W., Religijne wychowanie dzieci głębiej upośledzonych umysłowo, [w:] Katechetyka, red. W. Koska, Poznań 1987, s. 141–149.
 • Rybarczyk Z., O sposobie przekazywania prawd wiary dzieciom o obniżonej sprawności umysłowej, „Katecheta” 4 (1981), s. 157–160.
 • Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1968, s. 313–324.
 • Sosna K., Niepełnosprawni w polskiej katechezie, [w:] Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. R. Buchta, K. Sosna, Katowice 2007, s. 120–128.
 • Stala J., Godność człowieka niepełnosprawnego, [w:] Katecheza osób szczególnej troski, red. A. Kiciński, Kraków 2008, s. 11–22.
 • Stala J., Jucha D., Katechizacja osób upośledzonych, [w:] Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 306–350.
 • Stala J., Katecheza specjalna wyrazem troski o każdego człowieka w świetle dokumentów synodalnych Kościoła w Polsce po 1980 roku, [w:] Katecheza specjalna dzisiaj, red. J. Stala, Kielce 2003, s. 55–66.
 • Stala J., Osewska E., Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej, Tarnów 2000.
 • Stala J., Personalistyczny charakter życia i wychowania rodzinnego, [w:] Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej, red. J. Stala, Kielce 2005, s. 375–384.
 • Stala J., Wychowanie religijne dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, [w:] Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, red. R. Buchta, K. Sosna, Katowice 2007, s. 21–29.
 • Wolicki M., Wychowanie do wartości, Wrocław 1999.
 • Zając M., Parafia miejscem katechezy, [w:] Miejsca katechezy: rodzina, parafia, szkoła, red. S. Kulpaczyński, Lublin 2005, s. 73–97.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d7203cc-8c90-4965-9f41-793532bc76f0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.