PL EN


2018 | 39 | 1 | 69-80
Article title

W sprawie środowiskowej ochrony człowieczeństwa człowiekaW sprawie środowiskowej ochrony człowieczeństwa człowieka

Authors
Content
Title variants
EN
On Environmental Protection of Man’s Humanity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tytuł niniejszego opracowania zawiera apel o środowiskową ochronę człowieczeństwa człowieka. Opiera się na wynikach etologicznych badań nad cywilizowaną ludzkością i na refleksji praktycznych filozofów przyrody. Jej główna teza o przyrodzie w człowieku i człowieku w przyrodzie wskazuje zarówno na naturę samego człowieka, jak i na właściwe człowiekowi relacje z przyrodą. Zgodnie z tym podejściem człowiek całkowicie i ze wszystkim pochodzi z przyrody i jest z przyrodą powiązany po najbardziej subtelne warstwy swego bytu. Powiązanie to jest subtelnie skomplikowane i widoczne jest na poziomie ludzkiego ciała, ludzkiej psychiki i ludzkiego ducha. Tych poziomów bytu ludzkiego bezpośrednio dotyczą więc skutki rujnowania, czyli tracenia naturalnego środowiska życia człowieka. Ich kumulacja prowadzi zaś do zjawiska, które etolodzy określili mianem „regresu człowieczeństwa”. Dlatego artykuł postuluje taką rekonstrukcję naturalnego środowiska życia, która dokonuje się z respektem dla człowieczeństwa człowieka.
EN
The title of this study contains an appeal for the environmental protection of man’s humanity. It is based on the results of ethological research on civilized humanity and the reflection of practical philosophers of nature. Its main thesis about nature in man and man in nature points both to the nature of man himself and to man’s relationship with nature. According to this approach, man who in his entirety originates from nature, is associated with it to the most subtle layers of his being. This connection is subtly complicated and it reveals itself on the level of the human body, the human psyche and the human spirit. These levels of human existence are, therefore, directly affected by the ongoing destruction, i.e. loss of the natural environment of human life. Its accumulation leads to the phenomenon that ethologists defined as “regression of humanity”.
Year
Volume
39
Issue
1
Pages
69-80
Physical description
Dates
published
2018-03-31
References
 • Bielicki, Tadeusz. 1997. Pojęcie natury ludzkiej w świetle biologicznej teorii zachowań społecznych. W: Dylematy współczesnej cywilizacji a natura ludzka, red. Janusz Reykowski i Tadeusz Bielicki, 9-24. Warszawa: Zysk i Spółka.
 • Böhme, Gernot. 2002. Filozofia i estetyka przyrody w dobie kryzysu środowiska naturalnego, tłum. Jarosław Merecki. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Eibl-Eibesfeldt, Irenäus. 1995. Wider die Mißtrauensgesellschaft. Streitschrift für eine bessere Zukunft. München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag.
 • Evans, Richard Isadore. 1977. Konrad Lorenz – Gespräche mit Richard I. Evans, ein Briefwechsel mit Donald Campbell und vier Essays. Frankfurt am Main-Berlin-Wien: Ullstein.
 • Geißler, Karlheinz. 2012. Enthetzt Euch! Universitas, 67, 5-29.
 • Jonas, Hans. 1979. Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologischen Zivilisation. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
 • Lorenz, Konrad. 1973. Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit. München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag.
 • Lorenz, Konrad. 1977. Odwrotna strona zwierciadła. Próba historii naturalnej ludzkiego poznania, tłum. Krzysztof Wolicki. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Lorenz, Konrad. 1983a. Der Abbau des Menschlichen. München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag.
 • Lorenz, Konrad. 1983b. Zivilisationspathologie und Kulturfreiheit. W: Das Wirkungsgefüge der Natur und das Schicksal des Menschen, red. Konrad Lorenz, 343-355. München-Zürich: R. Piper & Co. Verlag.
 • Lorenz, Konrad. 1984. Der Mensch in der Falle. W: Nichts ist schon dagewesen. Konrad Lorenz, seine Lehre und Ihre Folgen, red. Franz Kreuzer, 185-190. München-Zürich: Piper Verlag.
 • Łepko, Zbigniew. 2001. Etologiczne inspiracje ekofilozofii. W: Ochrona środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii, red. Józef M. Dołęga, Jacek W. Czartoszewski i A. Skowroński, 135-164. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Łepko, Zbigniew. 2003. Antropologia kryzysu ekologicznego w świetle współczesnej literatury niemieckiej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Łepko, Zbigniew. 2006. Etologiczna teoria destrukcji człowieczeństwa. W: Człowiek w czasie i przestrzeni. Księga pamiątkowa z okazji 70 rocznicy urodzin księdza profesora Bernarda Hałaczka, red. Jacek Tomczyk i Andrzej Abdank-Kozubski, 73-85. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Meyer-Abich, Klaus Michael. 1986. Dreißig Thesen zur Praktischen Naturphilosophie. W: Ökologische Probleme im kulturellen Wandel, red. Hermann Lübbe i Elisabeth Ströker, 100-108. München: Wilhelm Fink/Ferdinand Schöningh.
 • Meyer-Abich, Klaus Michel. 1990. Aufstand für die Natur: Von der Umwelt zur Mitwelt. München-Wien: Carl Hanser Verlag.
 • Meyer-Abich, Klaus Michael. 1993. Revolution for Nature: From the Environment to the Connatural World. Cambridge: The White Horse Press.
 • Meyer-Abich, Klaus Michael. 1997. Praktische Naturphilosophie. Erinnerung an einen vergessenen Traum. München: Verlag C. H. Beck.
 • Picht, Georg. 1993. Der Begriff der Natur und seine Geschichte. Mit einer Einführung von Carl Friedrich von Weizsäcker. Stuttgart: Klett-Cotta.
 • Schäfer, Lothar. 1993. Das Bacon-Projekt. Von der Erkenntnis, Nutzung und Schonung der Natur. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
 • Wuketits, Franz M. 1995. Entwurzelte Seelen. Biologische und anthropologische Aspekte des Heimetgedankens. Universitas, 50, 11-24.
 • Wuketits, Franz M. 2012. Zivilisation in der Sackgasse. Plädoyer für eine artgerechte Menschenhaltung. Murnau a. Staffelsee: Mankau Verlag GmbH.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d7207c1-84c4-4046-9c05-05c97a843d77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.