PL EN


2015 | 4 | 17-27
Article title

Value based management in insurance companies

Selected contents from this journal
Title variants
PL
Zarządzanie wartością w zakładach ubezpieczeń
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The implementation of value based management involves the change of the traditional perspective on managing and building a process whose aim is to maximize the company's value. The purpose of this article is to present the concept of value based management in the context of the business of insurance companies. The process of value based management consists of strategy development, planning, identifying value drivers, monitoring, including the production of relevant reports, motivation and communication. In every company, there are three basic flows affecting its value. They are: revenue stream, stream operating costs and capital employed stream. Areas of creating value in the insurance companies are: the products, distribution, tariff policy, underwriting, business administration program, claim settlement and investment policy. The implementation of Solvency II will emphasize the importance of value based management for insurers.
PL
Wdrożenie zarządzania wartością wiąże się z zmianą tradycyjnego spojrzenia na zarządzanie i zbudowaniem procesu którego celem jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania wartością w kontekście działalności zakładów ubezpieczeń. Na proces zarządzania wartością składa się: formułowanie strategii, planowanie, identyfikacja nośników wartości, monitorowanie wraz ze sporządzaniem stosownych raportów, systemy motywacyjne oraz komunikacja. W każdej firmie istnieją trzy podstawowe strumienie wpływające na jej wartość. Są to: strumień przychodów, strumień kosztów operacyjnych i strumień zaangażowanego kapitału. Obszarami kreowania wartości w zakładzie ubezpieczeń są produkty, dystrybucja, polityka taryfowa, underwriting, administrowanie programem biznesowym, likwidacja szkód oraz polityka lokacyjna. Wdrożenie projektu Solvency II na pewno podkreśli znaczenie value based management u ubezpieczycieli.
Year
Issue
4
Pages
17-27
Physical description
Contributors
 • Katedra Rachunku Kosztów, Rachunkowości Zarządczej i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
References
 • Cwynar A., Cwynar W., Zarzqdzanie wartosciq spolki kapitalowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowosci w Polsce, Warszawa 2002.
 • Nita B., Metody wyceny i ksztaltowania wartości przedsiqbiorstwa, PWE, Warszawa 2007
 • Rogozinski K., Zarzqdzanie wartosciq z klientem, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • Siudak M., Zarzqdzanie wartoscią przedsiqbiorstwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001
 • Wycena i zarzqdzanie wartosciq zakladu ubezpieczń, red. J. Handschke, Wydawnictwo AE Poznań, Poznan 2006
 • Value Based Management. Koncepcje, narzędzia, przyklady, red. A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz, Poltext, Warszawa 2008
 • Parzych M.J., Pomiar wartosci zyciowej klienta w firmie ubezpieczeniowej, w: Zarządzanie wartosciq klienta w przedsiqbiorstwach w Polsce, red. B. Dobiegala - Korona, T. Doligalski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011
 • Koller T., What is value-based management ? [http://www.mckinsey.com
 • http://www.ey.com
 • http://www.valuebasedmanagement.net
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d726388-f50b-444c-9bf9-d5706d76f2b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.