PL EN


2019 | 4(17) | 139-152(14)
Article title

MEASUREMENT OF EFFICIENCY EDUCATION IN PUBLIC HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS NOT SUBJECT TO THE SUPERVISION OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND HIGHER EDUCATION IN POLAND

Content
Title variants
PL
POMIAR EFEKTYWNOŚCI DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH NIEPODLEGAJĄCYCH MINISTERSTWU NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W POLSCE
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem podejmowanych badań jest pomiar efektywności w zakresie działalności dydaktycznej publicznych szkół wyższych nadzorowanych przez inne ministerstwa niż Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Badaniem objęto łącznie 37 publicznych szkół wyższych podlegających pod pięć różnych ministerstw, sprawujących nadzór nad wyższymi szkołami morskimi, artystycznymi, wojskowymi, służb mundurowych oraz medycznymi. Do pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkolnictwa wyższego w 2015 r. wykorzystano model systemowy (SYS) należący do nieparametrycznej metody DEA. W zależności od wybranego modelu empirycznego do efektów przyjęto albo liczbę studentów, albo absolwentów. W obydwu modelach nakładami była liczba nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników. Wyniki badania wskazują, że szkoły wyższe podlegające Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji charakteryzowały się najwyższą, a szkoły Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego najniższą efektywnością. Średni poziom efektywności badanej grupy szkół wyższych wynosił 0,83 w obydwu modelach.
Keywords
Year
Issue
Pages
139-152(14)
Physical description
Contributors
 • Statistical Office in Gdańsk, street Danusi 4, 80-434 Gdańsk, e-mail: brzezicki. lukasz@wp.pl, ORCID: 0000-0002-0761-1109
References
 • Aleskerov F. T., Belousova V. Yu., Petrushchenko V. V. 2017, “Models of Data Envelopment Analysis and Stochastic Frontier Analysis in the Efficiency Assessment of Universities”, Automation and Remote Control, No. 78(5). DOI 10.1134/s00 05117917050125.
 • Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. 1984, “Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis”, Management Science, No. 30.
 • Brzezicki Ł. 2016, “Efficiency of Education Process in Higher Vocational Schools in 2012”, Folia Oeconomica, No. 4 (323). DOI 10.18778/0208-6018.323.04.
 • Brzezicki Ł. 2017, “Efektywność działalności dydaktycznej polskiego szkolnictwa wyższego”, Wiadomości Statystyczne, No. 11(678).
 • Brzezicki Ł. 2018a, “Research on the efficiency and productivity of higher education in Poland using the DEA method and the Malmquist index 2005–2018”, https://www.researchgate.net/publication/324156245_Zestawienie_badan_efektywn osci_i_produktywnosci_polskiego_szkolnictwa_wyzszego_prowadzonych_za _pom oca_metody_DEA_i_indeksu_Malmquista_w_latach_2005-2018 (last accessed: 10 April 2018).
 • Brzezicki Ł. 2018b. “Measuring the efficiency and (in)effectiveness of studies in polish public higher education”, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: Organizacja I Zarządzanie, No. 132.
 • Brzezicki Ł., Prędki A. 2018, “Pomiar efektywności publicznych szkół wyższych za pomocą metod DEA, SFA oraz StoNED”, Wiadomości Statystyczne, No. 5(684).
 • Charnes A., Cooper W.W., Rhodes E. 1978, “Measuring the Efficiency of Decision-making Units”, European Journal of Operational Research, No 2. DOI 10.1016/j.amc.2005.04.019.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. 2000, Data Envelopment Analysis: A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, Dor-drecht.
 • Cooper W.W., Seiford L.M., Tone K. 2007, Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software, New York.
 • Ćwiąkała-Małys A. 2010, Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wrocław.
 • De Witte K., López-Torres L. 2017, “Efficiency in education: a review of literature and a way forward”, Journal of the Operational Research Society, No. 68(4). DOI 10.1057/jors.2015.92.
 • Delavari S., Aryankhesal A., Delavari S., Lotfi F. 2018, “Measuring Technical Efficiency of Schools in Tehran University of Medical Sciences Using Data Envelopment Analysis”, Caspian Journal of Health Research, No. 3(2). DOI 10.29252/cjhr.3.2.41.
 • Delavari S., Rezaee R., Hatam N., Delavari S. 2013, “The Technical Efficiency of De-partments of Shiraz Medical School in Research Arena Using Data Envelopment Analysis”, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, No. 3(11). DOI 10.6007/ijarbss/v3-i11/318.
 • Delavari S., Rezaee R., Hatam N., Delavari S. 2016, “Technical efficiency of Shiraz school of medicine in research and education domains: a data envelopment analysis”, Journal of Advances in Medical Education & Professionalism, No. 4(1).
 • Domagała A. 2007, “Homogenity Postulate of Decision – Making Units in Data Envelopment Analysis, Theory Suggestions and Emprical Simulation Results”, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, No. 84.
 • Førsund F.R., Kalhagen K.O. 1999, “Efficiency and Productivity of Norwegian Colleges”, [in:] Data Envelopment Analysis in the Service Sector, ed. G. Westermann, Wiesbaden.
 • Guzik B. 2009, Podstawowe modele DEA w badaniu efektywności gospodarczej i społecznej, Poznań.
 • Johnes J. 2015, “Operational Research in education”, European Journal of Operational Research, No. 243(3). DOI 10.1016/j.ejor.2014.10.043.
 • Liu J-F., Zhang L-L. 2013, “Vocational College Professional Education Assessment based on Data Envelopment Analysis”, Advances in information Sciences and Service Sciences (AISS), No. 5(5). DOI 10.4156/aiss.vol5.issue5.103.
 • MNiSW 2015, Szkoły wyższe – dane podstawowe, Warszawa.
 • Pasewicz W., Wilczyński A., Świtłyk M. 2012, “Efficiency analysis of state higher vocational schools in 2004–2010”, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, No. 245.
 • “Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie”, Dz.U., 2018 poz. 1461.
 • Rządziński L., Sworowska A. 2016, “Parametric and Non-Parametric Methods for Efficiency Assessment of State Higher Vocational Schools in 2009-2011”, Entrepreneurial Business and Economics Review, No. 4(1). DOI 10.15678/eber.2016. 040107.
 • Świtłyk, M., Pasewicz, W. 2009, “Technical Efficiency of Studies at State Higher Professional Schools in 2004-2006”, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, No. 273(56).
 • Tone K. 1993, Measurement and improvement of management efficiency – Envelope analysis method DEA. Tokyo.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d74c135-9cb2-49ea-88c9-3f75259a17d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.