PL EN


2013 | 21 | 3-4(81-82) | 5-29
Article title

PERU: POLITYKA I PAŃSTWO DWADZIEŚCIA LAT PO UCHWALENIU FUJIMORISTOWSKIEJ KONSTYTUCJI

Content
Title variants
EN
The Policy and the State at the Twentieth Anniversary of Currently Being in Force „Fujimorist” Constitution of Peru
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule stawiam pytania: w jakim stopniu konsekwencje fujimorizmu kształtują polityczne oblicze Peru, jakie są najważniejsze, specyficzne cechy peruwiańskiego systemu politycznego i kultury politycznej, jakie podmioty dominują na scenie politycznej po upadku rządów Alberto Fujimoriego? W konsekwencji przemian zapoczątkowanych w okresie fujimorizmu, w Peru mamy do czynienia ze słabo zinstytucjonalizowanym systemem partyjnym, w którym dominują nieideologiczne (catch all parties), prosystemowe partie wodzowskie o charakterze centrolewicowym i centroprawicowym. Większość organizacji politycznych nie ma trwałej struktury wewnętrznej. Specyfiką peruwiańskiego systemu rządów są przejawy jego „parlamentaryzacji”, pozwalające na nazwanie go „hybrydowym”, który łączy, przynajmniej formalnie, elementy systemu prezydenckiego i parlamentarno-gabinetowego poprzez wprowadzenie instytucji premiera odpowiedzialnego politycznie przed parlamentem, mimo utrzymania zasady, iż to prezydent wybierany w wyborach powszechnych jest szefem egzekutywy.
EN
In this article I ask the questions: to what extent the consequences of fujimorism shape Peru's political scene; what are the most important and specific features of the Peruvian political system and political culture; what political factions dominate the scene after the fall of Alberto Fujimori? As a result of the changes that begun during fujimorism, Peru has poorly institutionalized party system in which non-ideological (catchall), pro-system parties of center-left and center--right dominate. Most political organizations do not have a permanent internal structure. The specificity of the Peruvian system of government are manifestations of its „parliamentarization”, what allows it to be labeled as a „hybrid” that combines, at least formally, elements of the presidential and parliamentary systems by introducing a prime minister institution who is politically responsible to the parliament, despite maintaining the principle that the president, elected in universal suffrage, is the chief of executive.
Year
Volume
21
Issue
Pages
5-29
Physical description
Dates
printed
2013
Contributors
  • Collegium Civitas
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d772534-f019-44f9-bfe5-53aa6a362b8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.