PL EN


2016 | 6 (365) | 309-318
Article title

Outdoor games and playtime versus social competences of children and youth

Content
Title variants
PL
Gry i zabawy podwórkowe a kompetencje społeczne dzieci i młodzieży
RU
Игры и развлечения во дворе и социальные компетенции детей и молодежи
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł stanowi studium teoretyczno-empiryczne na temat gier i zabaw podwórkowych w kontekście kompetencji społecznych dzieci i młodzieży. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na, często zapomniane i nieznane dzisiejszemu pokoleniu dzieci, gry i zabawy podwórkowe oraz wskazanie roli, jaką pełnią one w kształtowaniu ważnych w dzisiejszym świecie kompetencji społecznych i polepszaniu kapitału ludzkiego, który odgrywa istotną rolę w nakręcaniu gospodarki rynkowej. Do napisania artykułu posłużono się dwiema metodami: sondażu diagnostycznego (technika obserwacji) oraz analizy piśmiennictwa. Niniejsze rozważania pokazują, jak istotną rolę odgrywają gry i zabawy podwórkowe w kształtowaniu określonych postaw i zachowań człowieka. To dzięki nim kształtowane są indywidualne kompetencje społeczne. Stąd też winny być one promowane już od najmłodszych lat, by dziecko stając się osobą dorosłą miało większe szanse na zaistnienie na rynku pracy. Nie można też zapominać o nich w odniesieniu do osób dorosłych, którzy posiadają określony zespół kompetencji, ale który zawsze można doskonalić.
EN
This paper is a theoretical and empirical study of outdoor (‘backyard’) games and playtime in the light of social competences of children and youth. The aim of this paper is to draw attention to the outdoor games that are nowadays often forgotten and unknown to the young generation. The paper also aims at defining the role of these games and playtime in shaping important social competences and improving human capital, which has a significant impact on stimulating market economy. Two methods were used while writing this paper: diagnostic survey (observation technique) and analysis of literature. This paper shows importance of outdoor games and playtime in shaping certain attitudes and behaviors. These games help shape social competences. Therefore, they should be promoted from the early age, so that children could navigate more easily on the labor market once they become adults. Games might also be useful for adults, who possess certain competences but might use some improvement.
RU
Статья – теоретико-эмпирическое изучение игр и развлечений во дворе в контексте социальных компетенций детей и молодежи. Цель статьи – обратить внимание на часто забытые и неизвестные нынешнему поколению детей игры и развлечения во дворе, а также указать роль, какую они выполняют в формировании важных в сегодняшнем мире социальных компетенций и в улучшении человеческого капитала, играющего существенную роль в стимулировании рыночной экономики. Для подготовки статьи использовали два метода: диагностический зондаж (техника наблюдений) и анализ литературы. Наши рассуждения показывают, насколько существенную роль выполняют игры и развлечения во дворе в формировании определенного отношения и поведения человека. Это благодаря им формируются личные социальные компетенции. И потому их надо поощрять уже с самых ранних лет, чтобы ребенок, становясь взрослым человеком, обладал бóльшими шансами на вхождение на рынок. Не следует тоже забывать о них по отношению к взрослым, обладающим определенным набором компетенций, которые однако всегда можно совершенствовать.
Year
Issue
Pages
309-318
Physical description
References
 • Brochure (2016), https://d1dmfej9n5lgmh.cloudfront.net/msport/article_attachments/attachments/48205/original/MSIT_STOP_zwonieniom_z_WF-u.pdf?1378709854 [access: 27.07.2016].
 • Bronikowska M. (2013), Słowiańskie tradycje ludowych form kultury fizycznej na przykładzie wybranych narodów, AWF, Poznań.
 • EURLex, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV%3Ac11090 [access:26.07.2016].
 • Kolasińska J. (2011), Kompetencje społeczne a rynek pracy i struktura społeczna, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica”, No. 38, https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.hdl_11089_458/content/partContents/d956829d-44f1-31a8-9b8b-bbf88137758f [access: 12.08.2016].
 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z dnia 23 grudnia 1991 r.), http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka [access: 26.07.2016].
 • Lis A., Solecka I. (2015), Rekreacja i tereny do zabawy w tkance miejskiej, „Przestrzeń i Forma”, No. 24/1,https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.baztech-bf6e3691-069f-4cf5-b789-d8905b7fdc5e/content/partContents/d43eb718-a49e-37a0-a464-d4870e3bb339 [access: 26.07.2016].
 • Łubkowska W., Eider J. (2014), Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu, „Handel Wewnętrzny”, No. 5(352).
 • Łukasik I. M., Witek A. (2015), Budowanie efektywnego zespołu poprzez gry i zabawy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Meissner E. (2013), Klasyczne gry podwórkowe. Gry w klasy, Wydawnictwo REA-SJ. Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna.
 • Nałęcz H. (2015), Aktywność fizyczna, (in:) Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.
 • Osiński W. (2002), Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
 • Osiński W. (2011), Teoria wychowania fizycznego, AWF, Poznań.
 • Owczarek S., Bondarowicz M. (1997), Zabawy i gry ruchowe w gimnastyce korekcyjnej, WSiP, Warszawa.
 • Paczyńska-Jędrycka M., Cieślik E. (2010), Problem wpływu rodziny na wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym do rekreacji ruchowej, (in:) Siwiński W., Tauber R. D., Mucha-Szajek E. (Eds.), Badania wlasne na rzecz jakości usług turystyczno-rekreacynych i hotelarsko-gastronomicznych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 • Paczyńska-Jędrycka M., Frąckowiak P., Łubkowska W. (2014), Leisure Time animation in the context of rehabilitation of juveniles in youth detention centres/correctional facilities, “Central European Journal of Sport Sciences and Medicine”, No. 8(4).
 • Paczyńska-Jędrycka M., Łubkowska W., Jońca M. (2015), Shaping social competences and social capital in children and adoescents by means of non-formal education methods and techniques, “Szczecin University Scientific Journal”, No. 872, “Service Management”, No. 15(1).
 • Podolska E. (2012), Studenci AWF przypominają dawne polskie gry, „Głos Wielkopolski”, 24.06, http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/603909,studenci-z-awf-przypominaja-dawne-polskiegry, id,t.html [access: 28.07.2016].
 • Prabucki B. (2013), Badanie tradycyjnych sportów i gier jako perspektywiczny obszar badawczy, „Homo Ludens”, No. 1(5).
 • Trześniowski R. (1995), Zabawy i gry ruchowe, WSiP, Warszawa.
 • Woźniewicz-Dobrzyńska M. (2001), Gry i zabawy sportowe oraz rekreacyjne, (in:) Kiełbasiewicz-Drozdowska I., Siwiński W. (Eds.), Teoria i metodyka rekreacji (zagadnienia podstawowe), AWF, Poznań.
 • Zapomniane gry i zabawy – Poznań na ETHNO PORT (2016), http://www.poznan.pl/mim/sport/news/zapomniane-gry-i-zabawy-awf-na-ethno-port,71313.html [access: 28.07.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d785246-a60b-4c5e-b63e-df21f2dceda8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.