Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 | 103-124

Article title

Aktywność Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa i obrony. Analiza w świetle teorii instytucjonalizmu historycznego

Content

Title variants

EN
The european union aktivity for security and defense. Analysis in the light of the theory of historical institutionalism

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Stan bezpieczeństwa w Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie uległ znacznemu pogorszeniu, co skutkuje dziś trudnymi i bezprecedensowymi wyzwaniami, którym żaden kraj nie jest w stanie sprostać samodzielnie. UE doświadcza zagrożeń na swoim terytorium w stopniu większym niż kiedykolwiek dotąd. W sytuacjach realnego zagrożenia Europa powinna być silniejsza i szybsza w działaniu. Potrzeba solidarności i większej odporności na ryzyka i zagrożenia wymagają od UE jedności oraz wspólnego i systematycznego działania w porozumieniu z sojusznikami, partnerami i państwami trzecimi. Zapobieganie, dzielenie się danymi szczególnie chronionymi, unikanie i kończenie konfliktów zbrojnych, przezwyciężenie powszechnych naruszeń praw człowieka, szerzenie demokracji i rządów prawa oraz zwalczanie terroryzmu są priorytetami UE i jej obywateli oraz powinny być prowadzone zarówno w UE, jak i poza jej granicami. Niezwykle ważne jest poczynienie szybkich dalszych postępów pod względem rozwoju zdolności obronnych UE. Dotyczy to także potrzeby zwiększenia zdolności reagowania w celu zapewnienia skuteczniejszego, szybszego i elastyczniejszego reagowania i rozmieszczania misji w dziedzinie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, które mają kluczowe znaczenie jako jeden z filarów kompleksowego podejścia UE. Rośnie też znaczenie, wręcz konieczność strategicznej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i obronności z partnerami UE, w szczególności ONZ, NATO, OBWE, Unią Afrykańską, Ligą Państw Arabskich i ASEAN, a także z partnerami strategicznymi i innymi krajami partnerskimi – w sąsiedztwie UE oraz w wymiarze bardziej globalnym.
EN
In situations of real danger, Europe should be stronger and faster in action. Solidarity and resilience require the EU to be united and to act jointly and systematically in consultation with allies, partners and third countries. Preventing, sharing sensitive data, ending armed conflict, overcoming widespread human rights violations, spreading democracy and the rule of law, and combating terrorism are priorities of the EU and its citizens, and should be carried out both within the EU and abroad. It is extremely important to make rapid further progress in the development of civilian capabilities. This includes the need to increase responsiveness to ensure more efficient, faster and more flexible deployment of civilian missions in the field of the Common Security and Defense Policy, which are key as one of the pillars of the EU’s comprehensive approach.

Year

Issue

4

Pages

103-124

Physical description

Dates

published
2018

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2543-6961

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d7b5f72-edb8-4426-9cb5-beca0f154b42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.