PL EN


2018 | LXVII (67) | 3 | 35-61
Article title

Labour market precarity and political alienation

Authors
Content
Title variants
PL
Prekaryjność na rynku pracy a alienacja polityczna
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza zależności między niepewnością na rynku pracy a postawami politycznymi w Polsce, w szczególności odpowiedź na pytanie o stopień, w jakim niepewność ekonomiczna determinuje deklarowany udział w wyborach oraz zainteresowanie polityką, jak również poparcie dla wartości demokratycznych. Zaprezentowane w artykule analizy mają charakter ilościowy; wykorzystano w nich dane z szóstej fali Polskiego Badania Panelowego (POLPAN), przeprowadzonego w 2013 roku na reprezentatywnej próbie mieszkańców Polski w wieku 21 lat i powyżej. Wyniki analiz wskazują na silne korelacje między niepewnością obserwowaną w momencie badania i analizowanymi zmiennymi, jednak większość z tych zależności zanika w modelach regresji wielokrotnej, gdy kontrolowane są inne społeczno-demograficzne charakterystyki respondentów. Wydaje się, iż brak zainteresowania polityką i większy dystans wobec demokracji wśród członków prekariatu nie wynika bezpośrednio z sytuacji niepewnego zatrudnienia, lecz jest efektem czynników takich jak młody wiek, niższy poziom wykształcenia i niższe dochody gospodarstwa domowego.
EN
The object of this article is to analyse the relationship between labour market precarity and political attitudes in Poland. I address the following research question: how do people in economically insecure employment differ from other workers in terms of electoral participation, self-reported interest in politics, and adherence to democratic principles? My analyses are based on quantitative data from the sixth wave of the Polish Panel Survey (POLPAN), conducted in 2013 on a nationally representative sample of adults aged 21 and above. The study found strong associations between indicators of labour market precarity observed at the time of the POLPAN survey and the dependent variables. However, most of these relationships disappear in regression models controlling for the other socio-demographic characteristics of the respondents. It appears that the lack of interest in politics and higher scepticism towards democracy among members of the precariat may not be due to labour market insecurity as such, but rather determined by such factors as younger age, a lower level of education, and lower household income.
Year
Volume
Issue
3
Pages
35-61
Physical description
Contributors
 • University of Warsaw
References
 • Barbieri Paolo. 2009. “Flexible employment and inequality in Europe”. European Sociological Review 25(6): 621–628.
 • Bieliński Jacek. 2013. Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej. Warszawa: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 • Bieliński Jacek. 2017. “Political legitimacy and normative disorientation in European liberal democracies”. Polish Sociological Review 3(199): 267–285.
 • Bhalla Ajit, Lapeyre Frédéric. 1997. “Social exclusion: Towards an analytical and operational framework”. Development and Change 28(3): 413–433.
 • Boeri Tito. 2010. Institutional reforms in European labour markets. In Handbook of labour economics Vol. 4B. O. Ashenfelter, D.E. Card (eds.), 1173–1236, North-Holland: Elsevier.
 • Cześnik Mikołaj, Agnieszka Kwiatkowska. 2017. Uczestnictwo wyborcze w 2014 i 2015 roku. In: Demokratyczny audyt Polski, 2: Demokracja wyborcza w Polsce 2014–2015, R. Markowski (ed.), 27–48. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • de Lange Marloes, Maarten H.J. Wolbers, Wout C. Ultee. 2013. “United in precarious employment? Employment precarity of young couples in the Netherlands, 1992–2007”. European Sociological Review 29(3): 503–516.
 • Duckitt John, Kirstin Fisher. 2003. “The impact of social threat on worldview and ideological attitudes”. Political Psychology 24(1): 199–222.
 • Emmenegger Patrick. 2009. “Barriers to entry: insider/outsider politics and the political determinants of job security regulations”. Journal of European Social Policy 19(2): 131–146.
 • Emmenegger Patrick, Paul Marx, Dominik Schraff. 2017. “Off to a bad start: Unemployment and political interest during early adulthood”. Journal of Politics 79(1): 315–328.
 • European Commission. 2010. Employment in Europe 2010. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 • Feldman Stanley, Karen Stenner. 1997. “Perceived threat and authoritarianism”. Political Psychology 18(4): 741–770.
 • Gallego Aina. 2008. “Unequal political participation in Europe”. International Journal of Sociology 37(4): 10–25.
 • Gash Vanessa. 2008. “Bridge or trap? Temporary workers’ transitions to unemployment and to the standard employment contract”. European Sociological Review 24(5): 651–668.
 • Gdula Maciej, Katarzyna Dębska, Kamil Trepka. 2017. Dobra zmiana w Miastku. Neoautorytaryzm w polskiej polityce z perspektywy małego miasta. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych. Grönlund Kimmo, Maija Setälä. 2007. “Political trust, satisfaction and voter turnout”. Comparative European Politics 5(4): 400–422.
 • Häusermann Silja, Hanna Schwander. 2012. Varieties of dualization? Labor market segmentation and insider-outsider divides across regimes. In: The age of dualization: The changing face of inequality in deindustrializing societies, P. Emmenegger, S. Häusermann, B. Palier, S.-K. Martin (eds), 27–52. Oxford: Oxford University Press.
 • Häusermann Silja, Thomas Kurer, Hanna Schwander. 2015. “High-skilled outsiders? Labor market vulnerability, education and welfare state preferences”. Socio-Economic Review 13(2): 235–258.
 • Kalleberg Arne L. 2009. “Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition”. American Sociological Review 74(1): 1–22.
 • Kiersztyn Anna. 2012. Analiza ekonomicznych konsekwencji zatrudnienia na czas określony dla jednostek i gospodarstw domowych. In: Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, M. Bednarski, K.W. Frieske (eds.), 93–121, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Kiersztyn Anna. 2014. “Prekariat i postawy obywatelskie Polaków”. Polityka Społeczna 4(481): 13–20.
 • Kiersztyn Anna. 2016. Employment instability revisited: Are ‘trash contracts’ affecting longterm career trajectories? In: Dynamics of social structure: Poland’s transformative years 1988–2013, K.M. Słomczyński, I. Tomescu-Dubrow, D. Życzyńska-Ciołek, I. Wysmułek (eds.), 92–116, Warsaw: IFiS Publishers.
 • Kiersztyn Anna. 2017a. Voice and Insecurity. Political Participation Among Members of the Precariat. In: Civil Society Revisited: Lessons from Poland, K. Jacobsson, E. Korolczuk (eds.), 200–228, New York: Berghahn books.
 • Kiersztyn Anna. 2017b. Zatrudnienie na czas określony a struktura społeczna: nowe tendencje. In: Rozwarstwienie społeczne: zasoby, szanse i bariery. Polskie badanie Panelowe POLPAN 1998–2013, A. Kiersztyn, D. Życzyńska-Ciołek, K.M. Słomczynski (eds.), 45–73, Warsaw: IFiS Publishers.
 • Kiersztyn Anna. 2017c. Non-standard employment and subjective insecurity: how can we capture job precarity using survey data? In: Precarious Work (Research in the Sociology of Work, Volume 31), A.L. Kalleberg, S.P. Vallas (eds.), 91–122, Emerald Publishing Limited.
 • King Desmond, David Rueda. 2008. “Cheap labor: The new politics of ‘bread and roses’ in industrial democracies”. Perspectives on Politics 6(2): 279–297.
 • Kriesi, Hanspeter et al. 2005. Globalization and the transformation of the national political space: Six European countries compared, TranState working papers, No. 14, University of Bremen, Bremen.
 • Lindvall Johannes, David Rueda. 2012. Insider-outsider politics: Party strategies and political behavior in Sweden. In: The age of dualization:The changing face of inequality in deindustrializing societies, P. Emmenegger, S. Häusermann, B. Palier, S.-K. Martin (eds), 277–303. Oxford: Oxford University Press.
 • Lubecki Jacek, Lech Szczegóła. 2007. “‘Polish exceptionalism:’ What explains the low turnout in Polish Post-communist elections?” The Polish Review 52(1): 3–35.
 • Lyubashenko Igor, Marta Żerkowska-Balas, Agnieszka Kwiatkowska. 2016. “Determinanty preferencji wyborczych: Polska w latach 1997–2015”. Studia Socjologiczne 4 (223): 69–96.
 • Markowski Radosław, Michał Kotnarowski. 2016. “Normatywne i ewaluatywne aspekty stosunku Polaków do demokracji w latach 2012–2015”. Studia Socjologiczne 4(223): 131–163.
 • Markowski Radosław, Ben Stanley. 2017. Systemy przekonań politycznych i ich istotność dla demokracji. In: Demokratyczny Audyt Polski, 2: Demokracja wyborcza w Polsce 2014–2015, R. Markowski (ed.), 75–89. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Marx Paul. 2014. “Labour market risks and political preferences: The case of temporary employment”. European Journal of Political Research 53(1): 136–159.
 • Mayes David G. 2001. Introduction. In: Social exclusion and European policy. D. Mayes, J. Berghman, R. Salais (eds.), 1–23, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northhampton
 • Mrozowicki Adam. 2016. “Normalisation of precariousness? Biographical experiences of young workers in the flexible forms of employment in Poland”. Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 94–112.
 • OECD. 2014. Employment outlook. Paris: OECD.
 • Palier Bruno, Kathleen Thelen. 2010. “Institutionalizing dualism: Complementarities and change in France and Germany”. Politics and Society 38(1): 119–148.
 • Putnam Robert D. 2000. Bowling Alone. The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster.
 • Rovny Allison E., Jan Rovny. 2017. “Outsiders at the ballot box: Operationalizations and political consequences of the insider-outsider dualism”. Socio-Economic Review 15(1): 161–185.
 • Rehm Philipp. 2009. “Risks and redistribution. An individual-level analysis”. Comparative Political Studies, 42(7): 855–881.
 • Rueda David. 2005. “Insider–outsider politics in industrialised democracies: The challenge to social democratic parties”. American Political Science Review 99(1): 61–74.
 • Schwander Hanna, Silja Häusermann. 2013. “Who is in and who is out? A risk-based conceptualization of insiders and outsiders”. Journal of European Social Policy 23(3): 248–269.
 • Sennett, Richard. 1998. The corrosion of character. The personal consequences of work in the new capitalism. New York: W.W. Norton and Company.
 • Słomczyński Kazimierz M., Goldie Shabad. 2002. Partisan preferences and democratic commitments. In: Social structure: Changes and Linkages, K.M. Słomczyński (ed.), 127–156. Warsaw: IFiS Publishers.
 • Słomczyński Kazimierz M., Ireneusz Bialecki, Henryk Domanski, Krystyna Janicka, Bogdan
 • Mach, Zbigniew Sawinski, Joanna Sikorska, and Wojciech Zaborowski. 1989. Struktura spoleczna: schemat teoretyczny i warsztat badawczy. Warsaw: Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences.
 • Standing Guy. 2011. Precariat. The new dangerous class, London: Bloomsbury Academic.
 • Stanley Ben. 2017. Polityczna alienacja i poczucie sprawstwa. In: Demokratyczny Audyt Polski, 2: Demokracja wyborcza w Polsce 2014–2015, R. Markowski (ed.), 91–104. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Szafraniec Krystyna. 2011. Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
 • Szczegóła Lech. 2013. Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 • Virtanen Marianna, Mika Kivimäki, Matti Joensuu, Pekka Virtanen, Marko Elovainio, Jussi
 • Vahtera. 2005. “Temporary employment and health: a review”. International Journal of Epidemiology 34(3): 610–622.
 • Vleminckx Koen, Jos Berghman. 2001. Social exclusion and the welfare state: An overview of conceptual issues and policy implications. In: Social exclusion and European policy, D. Mayes, J. Berghman, R. Salais (eds.), 27–46, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northhampton.
 • Żerkowska-Balas Marta. 2015. “Czy polski wyborca jest racjonalny? Analiza empiryczna”, Studia Socjologiczne 1(216): 73–97.
 • Żerkowska-Balas Marta. 2017. Wybory a kwestie ekonomiczne. In: Demokratyczny Audyt Polski, 2: Demokracja wyborcza w Polsce 2014–2015, R. Markowski (ed.), 169–185. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d7cf7d8-adf2-4341-967b-7d262097329b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.