Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 63 | 44-68

Article title

The “Family 500+” programme versus the economic activity of women in Poland

Content

Title variants

PL
Program „Rodzina 500+” a aktywność zawodowa kobiet w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The “Family 500+” programme was introduced by the Act on State Aid for Child Support. It differs from many other public programmes in that it has deeply penetrated the general awareness of Poles, which may result from the amount of the benefit, its simplicity, media coverage and the feeling that this policy directly affects people’s lives. There are comments about the impact of the programme on the condition of the labour market. It is believed that to some extent it discourages some women from taking up work, thereby potentially causing their economic activity to decline and unemployment to increase over the longer time frame. Undoubtedly, “Family 500+” is already a very large challenge for the state budget. It is highly probable that the huge funding needed to cover benefits will grow each year, constituting an important government transfer. The goal of the paper is to depict the relationship between “Family 500+” and the economic activity of women in Poland. This study is a research exercise. Quantitative methods were used, including: logistic regression modelling and Holt forecasting. The analysis suggests the conclusion that “Family 500+” has contributed to the reduction of extreme poverty in households with children but also has affected the economic activity of women in Poland, in particular younger ones, aged25–34 years, who have low educational attainments and live in poorer voivodships. The analysis of micro data from the Human Capital Balance study has clearly confirmed that “Family 500+” negatively affects the likelihood of being economically active, which holds true not only for women at a certain age or of a certain background, but for all those surveyed.
PL
ieci. Różni się on od wielu innych programów publicznych tym, że głęboko przeniknął do powszechnej świadomości Polaków, co może wynikać z wysokości świadczenia, jego prostoty, nagłośnienia medialnego i poczucia, że polityka ta bezpośrednio wpływa na los ludzi. Pojawiają się komentarze dotyczące wpływu wprowadzonego programu na kondycję rynku pracy. Przypuszcza się, że w pewnym stopniu zniechęca on część kobiet do podejmowania pracy, co w konsekwencji może spowodować spadek ich ekonomicznej aktywności oraz wzrost bezrobocia w dłuższym horyzoncie czasowym. Niewątpliwie program „Rodzina 500+” już teraz jest bardzo dużym wyzwaniem dla budżetu państwa. Z dużym prawdopodobieństwem można wnioskować, że olbrzymie kwoty przeznaczane na pokrycie świadczeń będą rosnąć z każdym rokiem, stanowiąc ważny transfer rządowy. Celem artykułu jest uchwycenie zależności między programem „Rodzina 500+” a aktywnością zawodową kobiet w Polsce. Artykuł ma charakter badawczy. Skorzystano z metod ilościowych: między innymi modelowania przy pomocy regresji logistycznej oraz prognozowania metodą Holta. Z przeprowadzonej analizy można wnioskować, że program „Rodzina 500+” przyczynił się do zmniejszenia ubóstwa skrajnego w gospodarstwach domowych z dziećmi, ale także wpłynął na aktywność zawodową kobiet w Polsce, w szczególności tych młodszych, z grupy wiekowej 25–34 lata, legitymujących się niskim wykształceniem i zamieszkujących biedniejsze województwa. Analiza mikrodanych pochodzących z badania Bilans Kapitału Ludzkiego dobitnie potwierdziła, że program „Rodzina 500+” negatywnie wpływa na prawdopodobieństwo bycia aktywną zawodowo, nie tylko wśród kobiet w określonym wieku czy pochodzeniu, ale wszystkich uczestniczących w badaniu.

Contributors

  • University of Warsaw, PhD student
author
  • University of Warsaw

References

  • Bargu, A., Morgandi, M. (2018). Can mothers afford to work in Poland? Labor supply incentives of social benefits and childcare costs. Policy Research Working Paper No. 8295. Washington, DC: World Bank.
  • Białowolski, P., Dudek, S. (2016). Sytuacja na rynku consumer finance, III kwartał [Situation in the consumer finance market, 3rd quarter]. Warszawa: Konfederacja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.
  • Central Intelligence Agency (2018). The world factbook. Retrieved from: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ (2018.05.08).
  • Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New York: New York University. Retrieved from: http://www.utstat.toronto.edu/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf (2018.05.08).
  • Ferguson, G. A., Takane, Y. (1999). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice [Statistical analysis in psychology and pedagogy]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
  • Gromada, A. (2017). Rodzina 500+ jako polityka publiczna [Family 500+ as a public policy]. Seria Analizy Instytutu Studiów Zaawansowanych. Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych.
  • Gruszczyński, M. (2012). Mikroekonometria [Microeconometric]. Warszawa: Wolters Kluwer.
  • GUS (2018a). Rocznik Demograficzny 2018 [Demographic yearbook 2018] (2018a). Warszawa: GUS.
  • GUS (2018b). BAEL [Study of economic activity of population]. Warszawa: GUS.
  • GUS (2018c). Zeszyt metodologiczny. Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności [Methodological notebook. Study of economic activity of population]. Warszawa: GUS.
  • Hosmer, D. W., Lemeshow, S. (2000). Applied logistic regression. New York: Wiley & Sons.
  • https://gospodarka.dziennik.pl/praca/artykuly/568094,szokujace-dane-gus-niezbednareforma-500-plus.html (02.03.2020).
  • Kisicka, A. (2017). Program „Rodzina 500 plus” w liczbach [The “Family 500 plus” programme in figures]. Retrieved from: https://www.bankier.pl/wiadomosc/ProgramRodzina-500-plus-w-liczbach-3659577.html (2018.03.27).
  • Kleinbaum, D. G., Klein, M. (2002). Logistic regression – a self-learning text. New York: Springer.
  • Kmieć, D. (2015). Zastosowanie modelu logitowego do analizy czynników wpływających na bezrobocie wśród ludności wiejskiej. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 110, 33 42.
  • Luici-Greulich, A., Thévenon, O. (2013). The impact of family policies on fertility trends in developed countries. European Journal of Population, 29(4), 387–416. DOI: 10.1007/s10680-013-9295-4.
  • Magda, I. (2018). The “Family 500+” child allowance and female labour supply in Poland. Warszawa: Wydawnictwo IBS.
  • Mroziński, D. (2017). Program „Rodzina 500 plus” – analiza [The “Family 500 plus” programme – An analysis]. Retrieved from: http://prostaekonomia.pl/program-rodzina-500-plus-analiza/ (2018.03.27).
  • Myck, M. (2016). Estimating labour supply response to the introduction of the Family 500+ programme. Szczecin: CenEA.
  • OECD (2018). Social Expenditure Database, the OECD Family Database, the European System of Integrated Social Protection Statistics (ESSPROS), the Comparative Family Policy Database, and the GGP Contextual Database. Retrieved from: https://www.oecd.org/social/expenditure.htm (2018.08.15).
  • PARP [Polish Agency for Enterprise Development] (2017). O Projekcie BKL [About the project BHC]. Warszawa: PARP.
  • Rudzik-Sierdzińska, A. (2017). Czy program „Rodzina 500+” wywołał efekt na rynku pracy? [Has the “Family 500+” programme had an effect on the labour market?]. Warszawa: Instytut Obywatelski.
  • Skoczypiec, S. (2012). Metody prognozowania. Jakość prognoz [Forecasting methods. Quality of forecasts]. Retrieved from: http://m6.pk.edu.pl/materialy/mp/MP_02_bledy_prognozy.pdf (2018.03.02).
  • Szarfenberg, R. (2018). Przewidywane skutki społeczne 500+: ubóstwo i rynek pracy [Expected social consequences of 500+: Poverty and the labour market]. Warszawa: Zgromadzenie Ogólne Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu, EAPN Polska.
  • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy Państwa w wychowaniu dzieci, Dz. U. z 2017 r.,poz. 1851.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d80398b-2922-4014-9ccb-39c9b9d6f8f7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.