PL EN


2020 | 13 | 123-135
Article title

Luka w zatrudnieniu kobiet i mężczyzn powyżej 50 roku życia w Polsce

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Proces starzenia się ludności niesie ze sobą istotne konsekwencje dla rynku pracy w postaci deficytu zasobów pracy i zmianę ich struktury wiekowej. Podniesienie stopnia wykorzystania potencjału zawodowego osób ze starszych roczników wieku niemobilnego stało się jednym z priorytetów aktywnej polityki rynku pracy w krajach europejskich. Celem artykułu jest określenie luki w zatrudnieniu ze względu na płeć w subpopulacji 50+ w Polsce oraz identyfikacja głównych źródeł tego zjawiska. Pierwsza część artykułu zawiera krótką charakterystykę współczesnego rynku pracy, w części drugiej przeprowadzono analizę poziomu aktywności zawodowej osób w wieku 50-64 lat. W artykule wykorzystano analizę danych zastanych.
Year
Issue
13
Pages
123-135
Physical description
Dates
published
2020
Contributors
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • Baruch Y. (2006), Career development in organisations and beyond: Balancing traditional and contemporary viewpoionts, Human Resources Management Review, 16, 125- 138.
 • Borowska M., Branka M. (2010), Równość szans kobiet i mężczyzn a rynek pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Dach Z. (2008), Przemiany współczesnych rynków pracy, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie, 6, 249-263.
 • Golinowska S. (2010), System zabezpieczenia społecznego w Polsce wobec uwarunkowań przyszłości. Referat na posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju, dostępny na: http://www.prezydent.pl/archiwum/nrr/materialy-nrr/prezentacje/art,2,prof-stanislawagolinowska-systemzabezpieczenia-spolecznego-w-polsce-wobec-uwarunkowanprzyszlosci.html (data dostępu: 1.12.2020).
 • Komisja Europejska (2013), W kierunku inwestycji społecznych na rzecz wzrostu i spójności – w tym wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020, Komunikat COM/2013/083 final.
 • Kryńska E. (red.) (2009), Flexicurity w Polsce: diagnoza i rekomendacje: raport końcowy z badań, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 • Kryńska E., Arendt Ł. (2011), Rynek pracy i kierunki wzrostu aktywności zawodowej ludności na obszarze zachodnich województw Polski w kontekście prowadzonej polityki regionalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Taylor J., Hardy D. (2006), Jak efektywnie poszukiwać pracy. Wykorzystanie metody firmy Monster, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Mayor F. (2001), Przyszłość świata, Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Strategia na rzecz równouprawnienia płci: Dążenie do Unii równości (2020), Komisja Europejska – Komunikat prasowy, Bruksela.
 • Sullivan S.E, (1999), The changing nature of careers: A review and research agenda. Journal of Management, 25 (3), 457-484.
 • Szukalski, P. (2013), Wstęp, w: Kryńska, E., Szukalski, P. (red.), Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Vielle P., Walthery P. (2003), Flexicurity and social protection, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luxembourg, dostępny na: http://edz.bib.uni-mannheim.de/www-edz/pdf/ef/03/ef0355en.pdf. (data dostępu: 1.12.2020).
 • Women in Work Index (2020), dostępny na: https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/women-in-work-index.html (data dostępu: 5.12.2020).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d809bdb-d671-4127-956e-78edfbecd2b4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.