PL EN


Journal
2020 | 2 | 90-107
Article title

Misjologia prawosławna w ujęciu historycznym – główne trendy

Content
Title variants
EN
Orthodox Missiology in a Historical Perspective – Main Trends
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działalność misyjna prawosławia – mimo dostępnych źródeł – pozostaje na Zachodzie nieznana. Niektórzy badacze stwierdzają nawet, że Kościół bizantyjski w ogóle nie interesował się misjami. Zdarzają się też opinie, wedle których rozwój prawosławia w Cesarstwie Bizantyjskim, a następnie Moskiewskim spowodował, iż działalnością misyjną nikt nie był zainteresowany. Mimo to osiągnięcia w misyjnej działalności prawosławia są niemałe. Misje prawosławne znacznie wyprzedziły misje katolickie w Azji, wypracowując swe metody i tworząc bogatą historię. Z tych powodów w niniejszym artykule omówiono zagadnienie misjologii prawosławnej w kontekście historycznym. Wskazano, że w przypadku prawosławia zorganizowana działalność misyjna związana była z silnym uzależnieniem Cerkwi od państwa, a regularna misja Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, podporządkowana polityce państwowej, rozwinęła się od podbicia Kazania przez Iwana IV Groźnego w 1552 roku.
EN
The missionary activity of the Orthodox Church – despite available sources – remains unknown in the West. Some scholars even state that the Byzantine Church was not interested in missions at all. There are also opinions that the growth of Orthodoxy in the Byzantine Empire, and then in the Moscow’s one, resulted in the very low interest in missionary activity. Despite this, the achievements in the missionary activity of Orthodoxy are considerable. The Orthodox missions were far ahead of the Catholic missions in Asia, developing their own methods and making an affluent history. For these reasons, the article discusses the issue of Orthodox missiology in a historical context. It indicates that in the case of Orthodoxy, organized missionary activity was associated with the Church’s strong dependence on the state, and a systematic mission of the Russian Orthodox Church, subordinated to state policy, developed after the conquest of Kazan by Ivan IV the Terrible in 1552.
Journal
Year
Issue
2
Pages
90-107
Physical description
Dates
published
2020-12-31
Contributors
References
 • Amaladoss M., 1997, Eucharystia i misje, Nurt SVD, t. 31, nr 3, s. 3-13.
 • Yannoulatos A., 1989, Orthodox Mission – Past, Present, Future, in: Lemopoulos G. (ed.), Your Will be Done: Orthodoxy in Mission, WCC Publications, Geneva.
 • Atiya A.S., 1978, Historia Kościołów wschodnich, tłum. Jakobielski S. i in., Pax, Warszawa.
 • Бердников П., Ереемеев П., Китаев C., Белих A. и др., 2009, Миссиология, Белгородская Православная Духовная семинария, Белгород.
 • Bolszakoff S., 1943, The Foreign Mission of the Russian Orthodox Church, 1st edition, Macmillan co, b.m.w.
 • Bosch D.J., 2010, Oblicza misji chrześcijańskiej. Zmiany paradygmatu w teologii misji, tłum. Merecz R., Wiazowski K., Wilkosz M., Credo, Katowice.
 • Bria I., 2007, Liturgia a misje, w: Bria I. i in. (red.), Misjologia. Perspektywa ekumeniczna. Mały słownik, Verbinum, Warszawa 2007, s. 172-175.
 • Dzhala M., 2015, Teoria i praktyka misji we współczesnej Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, praca magisterska napisana pod kier. ks. dr. Piotra A. Sokołowskiego, Misyjne Seminarium Duchowne, Pieniężno.
 • Evdokimov P., 1986, Prawosławie, tłum. Klinger J., Pax, Warszawa.
 • Górka L., 1971, Piotr Wielki a działalność misyjna, Collectanea Theologica, t. 41, nr 4, s. 162-164.
 • Jakunin G., 1981, Rosyjski Kościół Prawosławny. Perspektywy religijnego odrodzenia Rosji, Wydawnictwo Spotkania, Lublin-Warszawa-Kraków.
 • Kurek A., 1979, Działalność misyjna prawosławia, w: Zapłata F. i Kowalak W. (red.), Kościół w Ameryce Łacińskiej i w Azji, t. 2, ATK, Warszawa, s. 71-85.
 • Nikitin A., 1999, Działalność misyjna Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, w: Kowalski A. i in. (red.), Głoszenie Ewangelii w Europie Środkowowschodniej, Franciszkanskie Centrum dla Europy Wschodniej i Azji Polnocnej, Warszawa, s. 165-175.
 • Przybył E., 1996, Eklezjologiczne przyczyny rozłamu w Cerkwi Rosyjskiej w połowie XVII wieku, w: Drabina J. (red.), Prawosławie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Smirnov E., 2019, A Short Account of the Historical Development and Present Position of Russian Orthodox Mission, Franklin Classics Trade Press, London.
 • Stamoolis J., 1986, Eastern Orthodox Mission Theology Today, Orbis Books, New York.
 • The Holy and Great Council of the Orthodox Church, 2016, The Mission of the Orthodox Church in Today’s World [on-line], https://www.holycouncil.org/-/mission-orthodox-church-todays-world [dostęp: 23.10.2019].
 • Алексий ІІ, 1999, О миссии Русской православной Церкви в современном мире, w: Научно-богословские труди по проблемам православной миссии, t. 1, Миссионерский отдел Московского Патриархата, Белгород, c. 138-140.
 • Базанов А.Г., 1936, Очерки по истории миссионерских школ на крайнем Севере (Тобольский Север), Институт народов Севера, Ленинград.
 • Блажейовський Д., 2007, Деякі сумні сторінки з історії України та дещо про її сусідів, «Каменяр», Львів.
 • Джала Г.М., 2016, Сіль землі. Історія християнських місій, Аростол, Івано-Франківськ.
 • Кураев А., 2009, Перестройка в Церковь. Эскиз семинарского учебника по миссиологии, Alapa, Москва.
 • Кураев А., 2010, Миссионерский кризис Православия, Никея, Москва.
 • Пекарській П., 1862, Наука и литература в России при Петре Великом, t. 1, Громадська користь, Сан-Петербург.
 • Рункевич С.Г., 1900, История Русской Церкви под управлением Святейшего Синодa, t. 1, Друкарня А. П. Лопухіна, Сан-Петербург.
 • Саган O., 2004, Вселенське православ’я:суть, історія, сучасний стан, Світ знань, Київ.
 • Сорочана С.Б. i Войтовича Л.В. (red.), 2011, Історія Візантії. Вступ до візантиністики, Апріорі, Львів, c. 315-345.
 • Стамуліс Д.Д., 2004, Православне богослов`я місії, w: Релігійна свобода і права людини. Місія і прозелітизм, t. 3, Свічадо, Львів, c. 278-290.
 • Уер К., 2009, Православна Церква, Дух і Літера, Київ.
 • Федоров В., 2004, Місія та прозелітизм у Росії на початку третього тисячоліття, w: Релігійна свобода і права людини. Місія і прозелітизм, t. 3, Свічадо, Львів, c. 319-334.
 • Швець І., 2001, Діяльність українських православних місіонерів у XVIII столітті, Київ.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d8e61dc-283d-42b8-8ffd-baff44ab90f3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.