PL EN


Journal
2019 | 21 | 3 | 385-401
Article title

Pozycja prawna oraz apostolstwo wiernych świeckich w Kościele rzymskokatolickim

Authors
Content
Title variants
EN
Legal Position and Apostolate of Lay Faithful in the Roman Catholic Church
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
On the basis of canon law in relation to the Catholic Church, there are two basic categories of people, namely baptized and unbaptized. The main subject of canon law are baptized persons. They have specific rights and obligations to the community. The Lay faithful have a definite mission in the Church. This mission is carried out in three models of the community: populus Dei, communio fidelium and Corpus Christi.
Journal
Year
Volume
21
Issue
3
Pages
385-401
Physical description
Dates
published
2019-09-30
Contributors
author
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
References
 • Dullak K., Najwyższa władza w Kościele a organy wspomagające ją, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 16(2011).
 • Dyduch J., Świeccy w służbie Kościołowi w świetle adhortacji Christefidelis laici, „Prawo Kano-niczne: kwartalnik prawno-historyczny” 1990, nr 3-4.
 • Jan Paweł II, Posynodialna adhortacja o powołaniu i misji świeckich Christifideles laici, Watykan 1988.
 • Jarosiewicz A., Eklezjologia laikatu w ujęciu błogosławionego Johna Henry’ego Newmana (1801-1890). Szkice eklezjologiczne, „Perspectiva Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne” 2015, nr 1.
 • Katechizm Kościoła katolickiego, Poznań 2002.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym z wpro-wadzeniem Józefa Majaka, Wrocław 1986.
 • Lempa F., Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi, Białystok 2013.
 • Lempa F., Kompetencje, uprawnienia i obowiązki w Kościele katolickim, Białystok 2013.
 • Lipiec D., Apostolstwo świeckich w parafii, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2009, nr 1.
 • Mrozek J. J., Apostolstwo świeckich w listach pasterskich biskupów łomżyńskich po Soborze Watykańskim II, Olsztyn 2012.
 • Robek E., Powszechne apostolstwo świeckich w kontekście historycznym, „Warszawskie Studia Pastoralne”, 2012, nr 17.
 • Sobór Watykański II, Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem, Wrocław 1986.
 • Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, Watykan 1964.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93.
 • Wojnicz P., Istota funkcjonowania duszpasterstwa migrantów w prawie Kościoła rzymskokato-lickiego, „Civitas et Lex” 2016, nr 2.
 • Wojnicz P., Uczestnictwo świeckich w duszpasterstwie migrantów w świetle norm prawa kano-nicznego, „Civitas et Lex” 2014, nr 4.
 • Wolter A. i in., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2000.
 • Zalewska A., Pojecie wiernych chrześcijan w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku, „Ko-ściół i Prawo” 3(16)2014, nr 1.
 • Zuberbier A., Wprowadzenie do Dekretu o apostolstwie świeckich Apostolicam Actuositatem, Wrocław 1986.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d8fb01a-cc22-4d48-bacf-965cc661602f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.