PL EN


2014 | 17 | 4(65) | 98-101
Article title

Dopuszczalność obejmowania przez kasę papierów wartościowych emitowanych przez inne podmioty w zamian za wierzytelności przysługujące jej wobec członków w świetle art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych

Title variants
EN
Admissibility of encompassing securities issued by other entities in exchange for the debt to its members by a credit union in the light of the Art. 37 paragraphs 1 and 2 of the Act of November 5, 2009. on credit unions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy wykładni problematycznego art. 37 ust. 1 i 2 u. o skok, który nie jest sformułowany jednoznacznie i nasuwa wskutek tego dwojakie warianty interpretacyjne. Pierwszy zakłada, że art. 37 ust. 1 i 2 u. o skok nie ma zastosowania do przypadków nabycia przez kasę np. papierów wartościowych, jeżeli nabyła je ona w zamian za inne składniki majątkowe niż środki pieniężne, które nie są wykorzystywane na pożyczki i kredyty dla członków kas. Drugi – przeciwnie –zakłada, że z art. 37 ust. 2 u. o skok wypływa kolejna, samodzielna norma prawna, która formułuje generalny zakaz posiadania przez kasę pewnych aktywów, których wartość przekracza ustaloną granicę 8% aktywów kasy. Wykładnia art. 37 ust. 1 i 2 u. o skok ograniczona jedynie do dyrektyw językowych nie dała jasnego i jednoznacznego rezultatu, ponieważ jej wynikiem były dwie możliwości interpretacyjne. W takiej sytuacji powszechnie zarówno w piśmiennictwie, jak i orzecznictwie uznaje się za celowe sięgniecie do subsydiarnej wykładni systemowej i funkcjonalnej w celu uzasadnienia wyboru jednej z dwóch możliwości interpretacyjnych. Efektem tego będzie opowiedzenie się za pierwszym wariantem interpretacyjnym art. 37 u. o skok.
EN
The article relates to the interpretation of a problematic Article 37 paragraphs 1 and 2 of the Act on credit unions that is not worded clearly and consequently raises two variants of interpretation. The first assumes that it shall not apply to cases such as the acquisition by the credit union of, for example, the securities, if they are acquired in exchange for other assets than cash which is not used for loans to members of the credit union. On the contrary, the second interpretation assumes that from the art. 37 paragraph 2 arises next, independent legal norm, which formulates the general prohibition on possession by the credit union of certain assets whose value exceeds the limit of 8% of the assets of this credit union. Interpretation of Art. 37 paragraphs 1 and 2 of the Act on credit unions, limited to language directives did not give a clear and unequivocal result, because it resulted in two possible interpretations. In such a situation it is common, both in the literature and judicature, to consult the subsidiary functional and systemic interpretation in order to justify the choice of one of the mentioned two possibilities. The effect of this will be to opt for the first interpretative option of art. 37 of the Act on credit unions.
Year
Volume
17
Issue
Pages
98-101
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Instytut Prawa, II Katedra Prawa Cywilnego, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d91a135-0694-4f81-9daa-8a8d8d40daac
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.