Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 14 | 203-213

Article title

WYBRANE KIERUNKI OPTYMALIZACJI EDUKACJI MUZYCZNEJ W KLASACH POCZĄTKOWYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OPINIACH STUDENTÓW

Authors

Content

Title variants

EN
SELECTED DIRECTIONS OF OPTIMIZATION OF MUSIC EDUCATION IN THE EARLY CLASSES OF ELEMENTARY SCHOOL IN THE OPINION OF STUDENTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł stanowi próbę wskazania kierunków zmian w edukacji muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym, jakie zarysowują się w wyniku przeprowadzonych obserwacji zajęć zintegrowanych przez studentki edukacji wczesnoszkolnej. Celem przeprowadzonych badań było dokonanie analizy i oceny zajęć zintegrowanych pod kątem znaczenia i form realizacji edukacji muzycznej w klasach początkowych szkoły podstawowej. Badaniami sondażowymi (po przeprowadzonych obserwacjach) objęto studentki trzeciego roku studiów stacjonarnych pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Pytania ankietowe koncentrowały się wokół problemów związanych z miejscem edukacji muzycznej wśród innych obszarów edukacji, preferowanymi przez nauczycieli formami aktywności muzycznej stosowanymi na zajęciach, dostrzeganymi brakami w omawianym obszarze edukacji. Uzyskane wyniki badań stanowiły podstawę do sformułowania przez badane postulatów odnośnie do kierunków optymalizacji edukacji wczesnoszkolnej w odniesieniu do nauczycieli oraz uczelni kształcących przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.
EN
This article is an attempt to indicate the direction of changes in the musical education of children at early-school age based on observation of integrated classes conducted by female students of early-childhood education. The aim of the study was to analyze and evaluate integrated classes in terms of importance and forms of implementation of music education in early classes of elementary school. The study (conducted after observations) involved students of the third year of full-time studies of early-childhood and preschool pedagogy of the University of Bielsko-Biala. Survey questions focused on the problems associated with the position of musical education among other areas of education, forms of musical activity of teachers used during classes preferred by children, and observed shortcomings in this area of education. The research results were the basis for the formulation of the postulates by the respondents about the degree of optimization of early-childhood education in relation to teachers and schools educating future teachers of this education.

Year

Issue

14

Pages

203-213

Physical description

Contributors

 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

References

 • Ciesielski, R. (2010). Ślepy zaułek powszechnej edukacji muzycznej. W A. Białkowski, M. Grusiewicz i M. Michala (red.), Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Warszawa.
 • Ciesielski, R. (2012). Edukacja muzyczna – między postmodernizmem a podmiotowością. W A. Białkowski (red.), Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce. Warszawa.
 • Ławrowska, R. i Muchacka B. (red.) (2009). Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna. Kraków.
 • Jankowski, D. (2003). Edukacja kulturalna. W T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiki XXI wieku, Tom I. Warszawa.
 • Jankowski, W. (2010). Pięć tez przeciw deprecjacji muzyki w szkole. W A. Białkowski (red.), Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Warszawa.
 • Weiner, A. i Boguszewska, A. (2013). Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej. Lublin.
 • Ławrowska, R. (2012). Edukacja muzyczna dziecka jako nowa specjalność pedagogiczno-muzyczna. W A. Białkowski (red.), Nowe obszary i drogi rozwoju edukacji muzycznej w Polsce. Warszawa.
 • Okupnik, M. (2012). Extra portas. O edukacji kulturalnej krytycznie. W M. Kosińska, K. Sikorka i A. Skórzyńska (red.), Edukacja kulturalna jako projekt publiczny. Poznań.
 • Pikała, A. (2002). Wpływ edukacji muzycznej na postępy w nauce uczniów klas I-III w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. W E. Zwolińska (red.), Muzyka w nauczaniu zintegrowanym. Bydgoszcz.
 • Popowski, R. i Grusiewicz, M. (2014). Do jakiej kultury prowadzi współczesna edukacja muzyczna?. Wychowanie Muzyczne, 3.
 • Sacher, W. (1996). Poziom kompetencji zawodowych nauczyciela muzyki w młodszych klasach szkoły podstawowej jako jedno z ograniczeń dydaktycznych możliwości twórczych. W W. Sacher (red.), Twórczy rozwój nauczyciela. Kraków.
 • Sieńczewska, M., Sobierańska, D. i Radawańska, M. (2016). Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Pobrano z lokalizacji: http://www.bc.ore.edu.pl/Content/762/Edukacja+artystyczna+w+edukacji+najmlodszych+uczniow+szkoly+podstawowej_MSienczewska_DSobieranska_MRadwanska.pdf
 • Weiner, A. (2000). Aktywność muzyczna w zintegrowanym systemie kształcenia wczesnoszkolnego. W V. Przerembska (red.), Treści, formy i metody przedmiotu „Muzyka” w świetle reformy powszechnej edukacji. Łódź.
 • Weiner, A. (2004). Nie ta melodia (Edukacja wczesnoszkolna po i etapie reformy – edukacja muzyczna w kształceniu zintegrowanym). Życie Szkoły, 10.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d96979f-e895-4ba6-b8f5-24e28ef424c8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.