PL EN


2017 | 2/2017 (68), t.2 | 39-53
Article title

Przypominanie organizacyjne jako kompetencja

Content
Title variants
EN
Organizational Reminding as a Competence
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł jest poświęcony wykorzystaniu podejścia historycznego we współczesnym zarządzaniu na przykładzie problematyki europeistycznej. Autor dyskutuje wspomniane zagadnienie w kontekście „historycznego zwrotu” nauki o organizacji, pamiętania i zapominania organizacyjnego interpretowanych dyskursywnie oraz zarządzania kompetencjami przy traktowaniu pamięci organizacyjnej jako kompetencji organizacji (tak jak proponuje to T. Oleksyn). Swoją propozycję autor określa jako „przypominanie organizacyjne”. Kategoria ta oznacza proces intencjonalnego, dynamicznego i dyskursywnego inicjowania oraz stawiania pytań przez badaczy zarządzania i refleksyjnych praktyków, pytań mających swe źródło w szeroko rozumianych, poddanych krytycznej interpretacji tradycjach organizacyjnych. Chodzi o pytania dotyczące zarówno praktyk (czyli minimalizowanie pojedynczej pętli zapominania), jak i wartości (czyli zmierzenie się z podwójną pętlą zapominania, zgodnie z koncepcją M. Kostery i S. Ciuk).
EN
The article is devoted to the use of the historical approach in contemporary management. The author discusses the issue mentioned in the context of “historical turn” in organizational sciences, the organization remembering and forgetting as interpreted discursively as well as competence management in the treatment of organizational memory as a competence of the organization (as T. Oleksyn proposes). The author refers to his proposal as “organizational reminding”. This category means the process of intentional, dynamic and discursive initiating and asking questions by management researchers and reflective practitioners, questions which have their origin in the widely understood, critically interpreted organizational traditions. They concern both practices (that is, minimizing a single loop of forgetting) and values (that is, dealing with a double loop of forgetting, in accordance with the concept of M. Kostera and S. Ciuk).
Year
Pages
39-53
Physical description
Dates
online
2017-07-05
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
References
 • Billig, M. (2006). „Poznawcze aspekty uprzedzeń”. Henri Tajfel a psychologia dogmatyzmu. Problemy Zarządzania, (1), 26–47.
 • Booth, C. i Rowlinson, M. (2006). Management and Organizational History: Prospects. Management and Organizational History, (1).
 • Burke, J. (2010/1999). Pajęczyna wiedzy. Do Stonehenge i z powrotem oraz inne wyprawy w krainę nauki. Warszawa: Prószyński i S-ka.
 • Chancellor, E. (2001). Historia spekulacji finansowych. Warszawa: Muza.
 • Ciuk, S. i Kostera, M. (2010). Drinking from the WSaters of Lethe: A Tale of Organizational Oblivion. Management Learning, 41(2), 187–204.
 • David, B. (2012). The Interconnectedness of Economic and Social Rights. Review of Contemporary Philosophy, 11, 66–71.
 • Edwards, D. i Potter, J. (1992). The Chancellor’s Memory: Rhetoric and Truth in Discursive Remembering. Applied Cognitive Psychology, (6), 187–215.
 • Gannon, T.M. i Traub, G.W. (1999). Pustynia i miasto. Kraków: WAM.
 • Ginges, J. i Cairns, D. (2000). Social Representations of Multiculturalism: A Faceted Analysis. Journal of Applied Social Psychology, 30, 1345–1370.
 • Grabski, A.F. (2003). Dzieje historiografii. Wprowadzenie R. Stobiecki. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.
 • Grzywacz, W. i Ochinowski, T. (2003). „Badanie zaangażowane” jako metoda szkolenia z zakresu etyki zawodowej dla pracowników administracji publicznej. W: Gospodarka i przedsiębiorstwo. Nowe tendencje w zarządzaniu. Księga jubileuszowa XXX-lecia Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (s. 233–246). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Gurczyńska-Sady, K. (2013). Co po postmodernizmie, czyli tęsknota za mocnym podmiotem: na marginesie książki Ewy Domańskiej „Historia egzystencjalna”. Ethos, (101), 195–206.
 • Kostera, M. (2012). Organizations and Archetypes. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 • Kubiak, Z. (2003). Dzieje Greków i Rzymian. Warszawa: Znak.
 • Lefèvre, E. (1923). Reminiscences of a Stock Operator. Garden City, New York: The Sun Dial Press.
 • Magala, S. (2015). Changing Cultural Climates (East, West & Sustainable Best). Rotterdam: ERiM.
 • Mayo, J. i Nohira, N. (2007/2005). Czas rekinów, Gliwice: Helion.
 • Middleton, D. i Edwards, D. (red.). (1990). Collective Remembering. London: Sage Publications.
 • Mills, A.J., Suddaby, R., Foster, M.W. i Durepos, G.(2016). Re-visiting the Historic Turn 10 Years Later: Current Debates in Management and Organizational History – an Introduction. Management & Organizational History, 11(2), 67–76.
 • Ochinowski, T. (2013). Tradycje przedsiębiorczości w Polsce jako źródło kapitału kulturowego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Ochinowski, T. (2016a). Dwa warszawskie adresy Karola Adamieckiego z historycznym paradoksem w tle. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 227, 35–92.
 • Ochinowski, T. (2016b). Jak rozmawiać z przeszłością, by wzbogacić komunikację w teraźniejszości, czyli o pożytkach z historiografii organizacji. W: Kostera, M. i Nierenberg, B. (red.), Komunikacja społeczna w zarządzaniu humanistycznym (s. 187–202). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Oleksyn, T. (2014). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Oleksyn, T. (red.). (2013). Filozofia a zarządzanie. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Pawłowska, A. (2013). Potencjał społeczny organizacji i strategia personalna. W: Bogdnienko J. i Piotrowski, W. (red.), Zarządzanie. Tradycja i nowoczesność (329–349). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Poole, R. (2008). Memory, History and the Claims of the Past. Memory Studies, (1), 149–166.
 • Rowlinson, M., Booth, C., Clark, P., Delahaye, A. i Procter, S. (2010). Social Remembering and Organizational Memory. Organization Studies, 31, 69–87.
 • Stager, R. (2006). History, Historiography and Organization Studies: The Challenge and the Potential. Management & Organizational History, 1(1).
 • Waldenfels, H. (2014). Na imię mu Franciszek. Papież ubogich. Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha.
 • Watson, R.S. (red.). (1994). Memory, History and Opposition under State Socialism. Santa Fe: University of Washington Press.
 • Wierzbicki, A. (2010). Kiedy źródeł zabraknie? Kartki z dziejów historiografii PRL. W: Kolbuszewska, J. i Stobiecki, R. (red.), Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne (131–140). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d977ce5-4f62-4ca3-a38f-c96562a549b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.