Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | vol. 63, nr 10 | 147-160

Article title

The quality of non-financial information in the perspective of data disclosure

Content

Title variants

PL
Jakość informacji niefinansowych w perspektywie jawności danych

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Information is a source of knowledge in enterprise management, therefore its importance increases in today’s competitive environment. High-quality and timely information reduces uncertainty and risk of decision-making, hence the great interest of stakeholders in access to information. The purpose of the article is to interpret the concept of the quality, as it relates to non-financial information, and to assess the quality of the information in terms of enterprise data disclosure. The object of research is the quality of non-financial information disclosed in corporate social reports, which depends on many factors, e.g. the choice of reporting standard and the type of business. The research shows that GRI Standards covers the broadest and most detailed range of non-financial information. Assessment of the reports demonstrates that the quality of non-financial information is also affected by the application of additional industry standards, which take into account the specificity of the enterprise.
PL
Znaczenie informacji wzrasta z powodu rosnącej konkurencji, w której informacja jest źródłem wiedzy w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dobra jakościowo informacja, uzyskana we właściwym czasie zmniejsza niepewność i ryzyko decyzji. Wynika z tego duże zainteresowanie interesariuszy dostępem do informacji. Cele artykułu stanowią interpretacja pojęcia jakości w odniesieniu do informacji niefinansowych oraz ocena ich jakości w kontekście jawności danych przedsiębiorstw. Obiektem badań jest jakość informacji niefinansowych ujawnianych w raportach społecznych przedsiębiorstw. Jakość informacji ujawnianych przez przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników, m.in. od wyboru standardu raportowania oraz od rodzaju prowadzonej działalności. Z przeprowadzonych badań wynika, że GRI Standards obejmuje najszerszy i najbardziej szczegółowy zakres informacji niefinansowych. Ocena raportów pozwala stwierdzić, że na jakość informacji niefinansowych wpływa również stosowanie dodatkowych branżowych norm uwzględniających specyfikę przedsiębiorstwa.

References

 • Act of 15 December 2016, amending the Accounting Act, Journal of Laws of 1/11/2017, item 61.
 • Adamczyk J., 2017, The quality in corporate sustainability reporting, Izvestia: Journal of Varna University of Economics, vol. 61, no. 1, pp. 63-76.
 • Alshikhi O.A., Abdullah B.M., 2018, Information quality: Definitions, measurement, dimensions and relationship with decision making, European Journal of Business and Innovation Research, vol. 6, pp. 36-42.
 • Anam L., Kacprzak J., 2011, Raportowanie niefinansowe. Poradnik dla raportujących, Zespół Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 • Arvidsson S., 2011, Disclosure of non-financial information in the annual report: A management team perspective, Journal of Intellectual Capital, vol. 12, issue 2.
 • Azemi A., Zaidi H., Hussin N., 2017, Information quality in organization for better decision – making, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 7, no. 12, pp. 429-437.
 • Czekaj J., 2000, Metody zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Dilling P. F. A., 2010, Sustainability reporting in a global context: What are the characteristics of corporations empirical analysis?, International Business & Economics Research Journal, vol. 9(1), pp. 20-22.
 • Dobija M., 1999, Rachunkowość zarządcza i controlling, PWN, Warszawa.
 • Dobija M. (ed.), 2005, Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Gabrusewicz T., 2016, Informacja społecznie użyteczna w rachunkowości, [in:] Karmańska A. (ed.), Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, 2nd ed., Oficyna Wydawnicza – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Gazdar K., 2007, Reporting Nonfinancials, John Wiley & Sons, London.
 • GRI, 2016, Wytyczne dotyczące raportowania G4. Zasady raportowania i wskaźniki, Global Reporting Initiative, Amsterdam.
 • GRI, 2018, GRI Standards, Global Reporting Initiative, https://www.globalreporting.org/standards (20.08.2019).
 • ISO, 2015, ISO 26 000 and the International Integrated Reporting, International Organization for Standardization, https://www.iso.org/standards (15.05.2019).
 • Martinez-Ferro J., Garcia-Sanches M., Cuadrado-Bellesteros B., 2015, Effect of financial reporting quality on sustainability information disclosure, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, January/February, pp. 45-64.
 • Młynarski S., 1979, Elementy teorii systemów i cybernetyki, PWE, Warszawa.
 • Oleński J., 1997, Standardy informacyjne w gospodarce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Raporty społeczne, 2019, https://raportyspoleczne.pl/biblioteka-raportow (7.09.2019).
 • Sej-Kolasa M., 2002, Podstawy zarządzania informacją o środowisku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sikacz H., 2019, Działalność przedsiębiorstwa w obszarach środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sokołowska M., 2013, Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa: identyfikacja, ocena, kierunki doskonalenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • UN Global Compact, 2000, The Ten Principles of the United Nations Global Compact, The UN Global Compact Office, https://www.unglobalcompact.org (3/5/2019).
 • Zyznarska-Dworczak B., 2016, Rozwój sprawozdawczości niefinansowej a możliwości jej zewnętrznej weryfikacji, Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 285.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1d978984-191e-4c86-9cd6-5e77f2f8e71b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.