PL EN


2018 | 32 | 211–232
Article title

Schematy mimetyczne realizowane w gestach

Content
Title variants
EN
Mimetic schemas in gestures studies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest omówienie koncepcji schematów mimetycznych (mimetic schema), zaproponowanych przez Jordana Zlateva, i jej zastosowanie w opisie semantyki gestów ikonicznych. Schematy mimetyczne cechuje większa szczegółowość, a więc i mniejszy stopień abstrakcji niż schematy wyobrażeniowe (image schema), dotychczas najczęściej stosowane w badaniach semantyki metafor i gestów. W artykule zostaną omówione właściwości schematów mimetycznych oraz ich porównanie ze schematami wyobrażeniowymi. W części analitycznej zostaną zaprezentowane wyniki badań mających na celu wydobycie tych schematów na podstawie obserwacji gestykulacji i wypowiedzi uczestników podczas trzech sesji zadaniowych.
EN
The aim of the article is to discuss the concept of mimetic schemas, proposed by Jordan Zlatev, and its application in the description of the semantics of iconic gestures. The mimetic schemas are characterized by greater details, and therefore a smaller degree of abstraction than the image schemas, which are most frequently used in the study of metaphors and gestures. The article will discuss the properties of mimetic schemes and their comparison with image schemas. The analytical part will present the results of research aimed at extracting these schemas based on the observation of gestures and statements of participants during three task sessions.
Year
Issue
32
Pages
211–232
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Kraków
References
 • Antas J. 2013: Semantyczność ciała. Gesty jako znaki myślenia, Łódź: Primum Verbum.
 • Bühler K. 2004: Teoria języka. O językowej funkcji przedstawiania, przeł. J. Koźbiał, Kraków: Universitas.
 • Cienki A. 2015: Image schemas and mimetic schemas in cognitive linguistics and gesture studies, [in:] Pinar Sanz M.J. (ed.), Multimodality and Cognitive Linguistic, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 195–209.
 • Cienki A. 2008: Why study metaphor and gesture?, [in:] Cienki A., Müller C. (eds.), Metaphor and Gesture, Amsterdam–Philadelphia: John Benjamins, 5–25.
 • Clark A., Chalmers D. 2008: Umysł rozszerzony, [w:] Miłkowski M., Poczobut R. (red.), Analityczna metafizyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 343–357.
 • Ekman P., Freisen W.V. 1969: The Repertoire of Nonverbal Behavior: Categories, Origins, Usage and Coding, Semiotica 1(1), 49–98.
 • Evans V. 2009 [2007]: Leksykon językoznawstwa kognitywnego, przeł. M. Buchta, M. Cierpisz, J. Podhorodecka, A. Gicala, J. Winiarska, Kraków: Universitas.
 • Gärdenfors P. 2010: Jak Homo stał się sapiens? O ewolucji myślenia, przeł. T. Pańkowski, Warszawa: Czarna Owca.
 • Gembalczyk S. (w druku): Interakcyjny gest potakiwania w wystąpieniach publicznych.
 • Gut A. 2016: Badania kognitywne i rozwojowe nad czytaniem umysłu (mindreading), [w:] Bremer J. (red.), Przewodnik po kognitywistyce, Kraków: Wydawnictwo WAM, 713–756.
 • Johnson M. 1987: The Body in the Mind. The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Johnson M. 2015: Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, przeł. J. Płuciennik, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Kendon A. 2004: Gesture: Visible Action as Utterance, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Lakoff G. 2011: Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, przeł. M. Buchta, A. Kotarba, A. Skucińska, Kraków: Universitas.
 • Lakoff G. 1987: Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind, Chicago–Illinois: University of Chicago Press.
 • Langacker R. 2009: Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, przeł. E. Tabakowska, M. Buchta, H. Kardela et al., Kraków: Universitas.
 • McNeill D. 1992: Hand and Mind. What Gestures Reveal about Thought, Chicago–London: University of Chicago Press.
 • McNeill D. 1985: So You Think Gestures Are Nonverbal?, Psychological Rewiev 92(3), 350–371.
 • Morris D. 1997: Zwierzę zwane człowiekiem, przeł. Z. Uhrynowska-Hanasz, Warszawa: Wydawnictwo Prima.
 • Premack D., Woodruff G. 1978: Does the chimpanzee have a theory of mind?, The Behavioral and Brain Sciences 4, 515–526, <https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/S0140525X00076512> [4.03.2017].
 • Tabakowska E. 2016: Językoznawstwo kognitywne – geneza, kierunki i perspektywy, [w:] Bremer J. (red.), Przewodnik po kognitywistyce, Kraków: Wydawnictwo WAM, 79–120.
 • Zlatev J. 2014: Image schema, mimetic schema and children’s gestures, Cognitive Semiotics 7(1), 3–29.
 • Zlatev J. 2007: Intersubjectivity, mimetic schemas and the emergence of language, Intellectica 2–3, 46–48, 123–152.
 • Zlatev J. 2005: What’s in schema? Bodily mimesis and the grounding of language, [in:] Hampe B. (ed.), From Perception to Meaning: Image Schemas in Cognitive Linguistic, Berlin–New York: Mouton de Gruyter, 313–342, <https://www.researchgate.net/publication/252289843_What’s_in_a_schema_Bo-dily_mimesis_and_the_grounding_of_language> [14.03.2017].
 • Zlatev J., Persson T., Gärdenfors P. 2005: Bodily mimesis as “the missing link” in human cognitive evolution, Lund University Cognitive Science 121, 1–43, <http://www.lucs.lu.se/LUCS/121/LUCS.121.pdf> [17.03.2018].
 • Zlatev J., Wacewicz S., Żywiczyński P., van de Weijer J. 2017: Multimodal-first or pantomime-first? Communicating events through pantomime with and without vocalization, Interaction Studies 18(3), 465–488, <https://repozytorium.umk.pl/bitstream/handle/item/4434/Multimodal%20or%20pantomime-first%20--%20figures%20at%20the%20end.pdf?sequence=1> [17.03.2018].
 • Żywiczyński P., Wacewicz S. 2015: Ewolucja języka. W stronę hipotez gesturalnych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1d9d78a6-4df9-4710-b2b2-8c4a24f689a4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.