Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | Volume 32, Issue 3 | 174-185

Article title

Re-Use of Post-Industrial Sites Based on the Example of ‘Diora’ in Dzierżoniów

Content

Title variants

PL
Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie Zakładów Radiowych „Diora” w Dzierżoniowie

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zakłady Radiowe „Diora” były największym przedsiębiorstwem w historii Dzierżoniowa, a ich marka znana była zarówno w Polsce, jak i za granicą. Dzięki temu stały się one główną determinantą rozwoju, a także pewnym symbolem i wizytówką miasta. Po upadku „Diory” pojawił się problem zagospodarowania budynków zakładu, które zajmowały znaczny obszar w centralnej części Dzierżoniowa i stopniowo ulegały degradacji. Ostatecznie władze lokalne podjęły kontrowersyjną decyzję o likwidacji pozostałości fabryki oraz zmianie funkcji i charakteru tego obszaru. Na miejscu głównej hali „Diory” powstał największy w mieście hipermarket „Kaufland”, a obok rozwinęła się prężnie działająca strefa usługowa. Celem artykułu jest ukazanie procesu zmian funkcjonalno-przestrzennych na obszarach poprzemysłowych „Diory”, zmierzających do ponownego zagospodarowania i rewitalizacji tego miejsca. Zostanie omówiony schemat działania władz lokalnych oraz poszczególne etapy kształtowania się nowej strefy usługowej wraz z inwentaryzacją podmiotów gospodarczych tam powstałych. Przykład zagospodarowania „Diory” przedstawiony zostanie w kontekście dobrych praktyk, co może posłużyć jako wzór postępowania dla innych miast monofunkcyjnych, które borykają się z podobnymi problemami.
EN
Diora Factory was the largest company in the history of Dzierżoniów and its brand was well-known throughout Poland. Therefore Diora was a determinant of development, as well as the symbol of the town. After the liquidation of Diora, there appeared a problem of revitalisation of postindustrial sites occupying significant area in the centre of the town. Finally, local authorities decided to demolish the bulk of Diora’s buildings and change the function and nature of the area. On the site of the main building of Diora was formed a large hypermarket ‘Kaufland’ with many additional services. Other buildings next to the hypermarket were transformed to service zone, where many economic operators located their companies. The aim of this study was to show the process of change aimed at the revitalisation of this place. This article contains: analysis of local authorities’ actions aimed at the revitalisation of this place, principles of creating a new service zone and identification of economic operators in this zone. These changes have resulted in converting useless post-industrial areas in the rapidly developing service zone. Revitalisation of Diora Factory can be used as an example of good practice for other monofunctional cities, which have the same problems.

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego

References

 • Baborska-Narożny, M. (2012). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych – modele przekształceń na wybranych przykładach. Czasopismo Techniczne Architektura, 109(3-A), 275–l279.
 • Behr, I., Billert, A., Kröning, W., Muzioł-Węcławowicz, A. (2003). Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji. Warszawa.
 • Berezowski, H. (2011). Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT. Wilno 1925–1939, Warszawa.
 • Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Dzierżoniów (2017, 21 sierpnia). Pozyskano z http:// www.bip.arch.um.dzierzoniow.pl
 • Chabros, E., (2006). Z dziejów Radiobudy 1946–2006. Dzierżoniów: Zespół Szkół nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie.
 • Dąbrowski, S. (1998). Dzierżoniów. Zarys monografii miasta. Wrocław–Dzierżoniów: Wydawnictwo DTSK Silesia.
 • Diora (2016, 20 listopada). Pozyskano z http://www.diora.pl Domanowska, M. (2010). Problematyka definiowania przestrzeni zdegradowanych. Problemy Rozwoju Miast, 2, 81–87.
 • Domański, B. (2000). Restrukturyzacja terenów poprzemysłowych w miastach. W: A. Geissler (red.). Rewitalizacja, rehabilitacja i restrukturyzacja – odnowa miast. Kraków: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej Oddział w Krakowie.
 • Domański, B. (2002). Przekształcenia terenów poprzemysłowych w województwach śląskim i małopolskim – prawidłowości i uwarunkowania. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 51–59.
 • GUS (2017, 15 sierpnia). Główny Urząd Statystyczny. Pozyskano z http://www.stat.gov.pl
 • Hutnik, M., Pachniewicz, T. (1994). Zarys historii polskiego przemysłu elektronicznego do 1985 r. Warszawa: SEP.
 • Kobylańska, M., Gawor, Ł. (2017). Problematyka przeobrażeń przestrzennych w procesach rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(1), 68–80.
 • Ligarski, S. (2007). Zakłady Radiowe „Diora” w materiałach tajnej policji państwowej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W: S. Ligarski, T. Przerwa (red.). Dzierżoniów: wiek miniony: materiały pokonferencyjne. Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej-Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Lorens, P. (2010). Rewitalizacja miast. Planowanie i realizacja. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 • Muszyńska-Jeleszyńska, D., Jasińska, M. (2013). Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Europie Środkowej – doświadczenia projektu COBRAMAN. Problemy Rozwoju Miast, 3, 95–104.
 • Nowastowski, J. (2015). Rozwój przemysłu elektrotechnicznego na tle przemian własnościowych w latach 1989–2011. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, 43, 105–112.
 • Perlak, B. (2007). Początki przemysłu radiotechnicznego w Dzierżoniowie po II wojnie światowej na przykładzie Zakładów Radiowych „Diora”. W: S. Ligarski, T. Przerwa (red.). Dzierżoniów: wiek miniony: materiały pokonferencyjne. Wrocław: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Program rządowy dla terenów poprzemysłowych (2004). Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 roku. Pozyskano z https://docplayer.pl/542328-Program-rzadowy-dla- -terenow-poprzemyslowych.html
 • Rachwał, T. (2002). Funkcjonowanie Krakowskich Zakładów Elektronicznych „Telpod” w świetle przemian w polskim przemyśle elektronicznym. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 3, 167–180.
 • Rachwał, T. (2008). Problematyka badawcza funkcjonowania przedsiębiorstw przemysłowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 11, 53–85.
 • Rachwał, T. (2010). Struktura przestrzenna i działowa przemysłu Polski na tle Unii Europejskiej w dwudziestolecie rozpoczęcia procesów transformacji systemowej. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 16, 105–124.
 • Scallier (2017, 21 sierpnia). Obsługa Nieruchomości. Pozyskano z http://scallier.com
 • Strużak, R. Sobolewski, J., Grzybowski, M., Kałuski, M., Pietranik, M., Siczek, S., Tyrawa, P., Więcek, D. (2009). Pół wieku innowacji – prace Oddziału Instytutu Łączności we Wrocławiu. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, 3–4, 68–82.
 • Strzelecka, E. (2011). Rewitalizacja miast w kontekście zrównoważonego rozwoju. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 2, 661–668.
 • Świerczewska-Pietras, K. (2009). Rewitalizacja zamknięta jako przykład zagospodarowania poprzemysłowego obszaru Łodzi. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12, 173–182.
 • Tölle, A. (2007). Proces rewitalizacji miasta na przykładzie Poznania. Studia regionalne i lokalne, 2, 46–58.
 • Twardzik, M. (2016). Oddziaływanie galerii handlowych na śródmiejskie ulice handlowe Katowic. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 23, 67–85.
 • Uchwała nr XXXI/213/04 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiej, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych Diora S.A. w Dzierżoniowie. Pozyskano z http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,319.html
 • Uchwała nr XLIX/301/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Świdnickiej i Piastowskiego, z częścią terenu byłych Zakładów Radiowych „Diora” S.A. w Dzierżoniowie. Pozyskano z http://bip.um.dzierzoniow.pl/Article/id,958.html
 • Urząd Miasta w Dzierżoniowie (2017, 21 sierpnia). Pozyskano z http://www.dzierzoniow.pl

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1da31a86-fc7a-4703-8f86-1f5d2936bb34
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.