Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 3-11

Article title

Postępy w realizacji strategii „Europa 2020"

Content

Title variants

EN
Progress in the Implementation of the Europe 2020 Strategy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W czerwcu 2010 r. Rada Europejska zatwierdziła strategię „Europa 2020" - długookresowy program rozwoju społeczno- gospodarczego Unii Europejskiej na lata 2010-2020, który zastąpił strategię lizbońską. W nowej strategii przewidziano trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety: rozwój inteligentny, rozwój zrównoważony i rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Mają być one osiągnięte dzięki realizacji pięciu celów głównych (nadrzędnych), odnoszących się do kwestii zatrudnienia, wydatków na badania i rozwój, klimatu i energii, edukacji oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Postępy w osiąganiu celów głównych są śledzone przy wykorzystaniu zestawu wskaźników, publikowanych przez Eurostat. W artykule omówiono zmiany tych wskaźników w latach 2008-2013. Z danych statystycznych wynika, że Unia Europejska poczyniła znaczne postępy w realizacji celów odnoszących się do energii i zmian klimatu oraz edukacji. W tych dziedzinach istnieją duże szanse zrealizowania celów strategii. Osiągnięcie wytyczonych celów w zakresie zatrudnienia, poziomu inwestycji w badania i rozwój oraz na zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego będzie wymagało natomiast większego wysiłku.
EN
In June 2010, the European Council endorsed the "Europe 2020" strategy - a long-term programme of socioeconomic development of the European Union for 2010- 2020, which replaced the Lisbon Strategy. The new strategy provides for three mutually reinforcing priorities: smart growth, sustainable development and inclusive growth. They are to be achieved through the implementation of the five main (headline) targets, related to employment, expenditure on research and development, climate and energy, education and poverty and social exclusion. Progress in achieving these objectives is monitored using a set of indicators published by Eurostat. The article discusses the changes in these indicators in the years 2008-2013. On the basis of statistical data it can be concluded that the European Union has made significant progress in achieving the targets relating to energy and climate, as well as education, and these areas are likely to achieve the goals laid out in the strategy. Larger efforts will be needed to reach the objectives referring to employment, investment in research and development, and the reduction of poverty and social exclusion.

Year

Issue

1

Pages

3-11

Physical description

Dates

published
2015-01-2015-02

Contributors

  • Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2084-2694

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1dac877a-9061-4caf-a060-a7d2aad87e66
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.