PL EN


2013 | 119 | 177-195
Article title

Rola jezuitów w pogrzebach szlachty polsko-litewskiej w XVIII wieku, między reżyserowaniem pompa funebris a wysławianiem nieboszczyka

Authors
Content
Title variants
EN
The role of the Jesuits in the funerals of the 18 th century Polish-Lithuanian nobility. Between theatralization and the celebration of the dead
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Keywords
Contributors
References
 • Ariés Ph., Człowiek i śmierć, Warszawa 1992.
 • Balaišytė L., Publicum dolori theatrum: kilmingųjų laidotuvių apipavidalinimas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVIII a. viduryje, [w:] Dailės istorijos studijos, t. 3: Ars memoriae: atmintis – dailės funkcija ir tema (XVIII-XXI a.), red. L. Balaišytė i A. Kaladžinskaitė, Vilnius 2008, s. 9-23;
 • Balaišytė L., Vilniaus pasaulietinės iškilmės ir jų apipavidalinimas XVIII a. viduryje, [w:] Viešosios ir pri-vačiosios erdvės XVIII amžiaus Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, red. R. Šmigelskytė-Stukienė, Vilnius 2008, p. 121-147.
 • Bernatowicz, Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej, Warszawa 2011, s. 107-131.
 • Betlej A., Paweł Giżycki SJ: architekt polski XVIII wieku, Kraków 2003.
 • Chrościcki J. A., Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, Warszawa 1974.
 • Di Nola A. M., Tryumf śmierci: antropologia żałoby, Kraków 2006.
 • Drążkowska A., Odzież grobowa w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII wieku, Toruń 2008.
 • Dymnicka-Wołoszyńska H., Radziwiłł Michał Kazimierz zw. Rybeńko (1702-1762), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. XXX, Warszawa-Kraków 1987, s. 299-306.
 • Institutum Societatis Jesu, Praga 1757, t. I, s. 479.
 • Kazania i mowy na własnym pogrzebowym akcie śo JOX Jmci Anny z xiążąt Sanguszków Radziwiłłowy kanclerzyny W WXL miane. Tudzież krótkie tegoż aktu opisanie z wyrażeniem castri doloris w kościele nieświeskim SJ wspaniałą y misterną strukturą erygowanego roku 1747. na wieczną w potomne wieki pamięć do druku podane, Wilno 1750, k. A2.
 • Lietuvos Valstybės Istorijos Archyvas, f. 1135, ap. 20, nr 302, k. 77r-79v. (dalej cyt.: LVIA).
 • List F.U. z Wiśniowieckich Radziwiłłowej do A.K. z Sanguszków Radziwiłłowej, Nieśwież, 20 III 1739. AGAD, AR IV, nr 661.
 • List J. K. Porzeckiego do M. K. Radziwiłła, Pułtusk, 30 VI 1753. AGAD, AR V, nr 12205.
 • List S. Radziwiłła do M.K. Radziwiłła, Stoki, 12 X 1757. AGAD, AR IV, nr 560.
 • List S. Radziwiłła do M.K. Radziwiłła, Żyrmuny, 14 VII 1757. AGAD, AR IV, nr 560.
 • List T. R. Wiśniowieckiej do M. K. Radziwiłła, Wiśniowiec, 24 III 1745. AGAD, AR V, 15714/VIII.
 • List T. z Radziwiłłów Wiśniowieckiej do F. Dochtorowicza, bez miejsca i daty. Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, nr 97, s. 583.
 • List, Wilno, 31 XII 1759. Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Radziwiłłów, dz. V, nr 12477 (dalej cyt.: AGAD, AR).
 • Macuk (Мацук) A., Барацьба магнацкіх груповак у Вялікім княстве Літоўскім (1717-1763 гг.), Minsk 2010, s. 126-128.
 • Manyś B., Uroczystości rodzinne w Wilnie w czasach Augusta III (1733-1763). Praca, zrealizowana pod opieką naukową Profesora Jerzego Jurkiewicza, została obroniona na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu w kwietniu 2012 r.
 • Nacjonalnyj Istoričeskij Archiv Belarusi (Mińsk), f. 1819, op. 1, nr 1-4.
 • Niedźwiedź J., Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII-XVIII w., Kraków 2003.
 • Piechnik L., Dzieje Akademii wileńskiej, t. IV: Odrodzenie Akademii wileńskiej. 1730-1773, Rzym 1990, s. 171.
 • Rok B., Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej, Wrocław 1995.
 • Rok B., Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, Wrocław 1991.
 • Rydzewski W., Kazania przygodne, Wilno 1768, s. 194-220.
 • Stojek-Sawicka K., „Pro remedio animae”: fundacje mszalne Radziwiłłów nieświeskich w XVIII wieku, „Przegląd Historyczny”, 99 (2008), z. 3, s. 411-427.
 • Vanitas: portret trumienny na tle sarmackich obyczajów pogrzebowych: Muzeum Narodowe w Poznaniu, listopad 1996 – luty 1997, oprac. J. Dziubkowa, Poznań 1996.
 • Vaškelienė A., Antikinio žankro konvencijos XVIII a. lotyniškojoje laidotuvių poezijoje, „Senoji Lietuvos Literatūra”, 30, 2010, s. 109-124.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1db0ddf1-d7a6-4ee5-bc78-1dbcb62d18a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.