Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 7 | 49-58

Article title

Zabytek z punktu widzenia estetyki, czyli o węzłach, przejściach i przesunięciach znaczeń w dziedzinie zarządzania dziedzictwem kulturowym

Content

Title variants

EN
Monument from the point of view of aesthetics, in other words about nodes, transitions and shifts of meaning in cultural heritage management

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym ma charakter transdyscyplinarny, wymaga częstego przechodzenia pomiędzy różnymi dziedzinami, przyjmowania odmiennych punktów widzenia, nie zawsze dających się uzgodnić. Posługując się przykładami z obszaru Mazowsza, staram się pokazać punkty splatania się zagadnień z zakresu estetyki, filozofii kultury i ochrony oraz konserwacji zabytków – węzły i miejsca przejścia między dyscyplinami, w których następuje zmiana (najczęściej niezauważalnie, stopniowo) znaczenia różnych kategorii, pojęć i sensów. Należy do nich między innymi kwestia rozumienia pojęć wartości artystycznej i estetycznej, a także źródeł i znaczenia doświadczenia historycznego. Jako przykłady niektórych wspólnych kategorii rozważam „tajemniczość”, „obcość”, „oswojoną dziwność” fikcji historycznych, „swojskość”, „ładność” oraz „atrakcyjność wizualną” w ich relacji do „autentyczności” i „dawności”.
EN
Management of cultural heritage is a trans-disciplinary activity; it requires frequent transitions between different disciplines, taking different points of view, which are not always ascertainable upon. Using examples from the region of Mazovia, I try to show points of interplay of issues of aesthetics, philosophy of culture and the protection and conservation - the nodes and places of the transition between the disciplines in which there is a change (often imperceptibly, gradually) of the importance of different categories, concepts and meanings. These include, inter alia, the issue of understanding the concepts of artistic and aesthetic values, as well as the sources and significance of historical experience. As examples of some common categories I discuss the “mysteriousness”, the “strangeness”, and the “tamed oddity” of historical fiction, the “homeliness”, the “loveliness”, and the “visual appeal” in their relationship to the” authenticity” and to the “antiquity”.

Year

Issue

7

Pages

49-58

Physical description

Dates

published
2011-10

Contributors

 • Politechnika Warszawska

References

 • Affelt W., 2009, Dziedzictwo techniki, jego różnorodność i wartości, „Kurier Konserwatorski” nr 5, s. 5-20.
 • Bauman Z., 2010, Między chwilą a pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Łódź.
 • Corzo, M.A., Zugazagoitia, J., 1995, Etyka rekonstrukcji, „Ochrona Zabytków” nr 1 (188), s. 8-9.
 • Gołaszewska M., 1973, Zarys estetyki, Kraków.
 • Gutowska K., 2010, Popkulturowe strategie formowania zbiorowego doświadczania przeszłości: granie, odgrywanie, spacerowanie i zabawa w Internecie, (w:) K. Gutowska i M. Maciejczak (red.), Wokół wartości europejskich. Wybrane problemy, Warszawa, s. 71-90.
 • Jaroszewski, T.S., 1981, O siedzibach neogotyckich w Polsce, Warszawa.
 • Leśniakowska M., 1996, „Polski dwór”: wzorce architektoniczne, mit, symbol, Warszawa.
 • Libicki P. i Libicki M, 2009, Dwory i pałace wiejskie na Mazowszu, Poznań.
 • Lowenthal D., 1985, The past is a foreign country, Cambridge.
 • Otto R., 1968, Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych, Warszawa.
 • Pawłowska K., 2001, Idea swojskości miasta, Kraków.
 • Rymkiewicz J.M., 2005, Żmut, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego 1985, Tajemniczość, (w:) M. Szymczak (red.), 1985, Słownik języka polskiego, tom III, Warszawa, s. 473.
 • Waldenfels B., 2002, Topografia obcego, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1db9b32e-6a25-4969-9b24-97523c4e30c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.