PL EN


2015 | 3(37) | 555-563
Article title

Functioning of the supply chain of pork in Poland

Content
Title variants
PL
Funkcjonowanie łańcucha dostaw wieprzowiny w Polsce
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The supply chain is a network of suppliers and customers offering their products or services to the end consumers. The research aimed at recognizing the elements of the supply chain of pork in the area of supply, processing and distribution. The information was primarily sourced by the data storage statistics and chosen meat companies listed among the 2000 largest industries in Poland. The domestic supply chain of pork is characterized by a considerable fragmentation of production, processing and distribution. A signifi cant number of entities and the absence of capital tie-ups between the breeders and the meat industry does not foster durable integration. In order to maintain the profi tability of production, the meat establishments diversify their activities. Entities with large production volume more often cooperate with commercial networks, whereas in case of the smaller ones, these are their own distribution networks that prevail. The leaders in the industry are characterized by a wide range of goods, large-scale production, specialization and a closer integration in the supply chain.
PL
Łańcuch dostaw jest to sieć powiązanych ze sobą dostawców i odbiorców oferujących produkty lub usługi fi - nalnym konsumentom. Celem badań było rozpoznanie elementów łańcucha dostaw wieprzowiny w obszarze zaopatrzenia, przetwórstwa oraz dystrybucji. Podstawowym źródłem informacji były dane statystyki masowej oraz wybrane fi rmy mięsne notowane na liście 2000 największych przedsiębiorstw w Polsce. Łańcuch dostaw wieprzowiny w kraju charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem produkcji, przetwórstwa i dystrybucji. Duża liczba podmiotów oraz brak powiązań kapitałowych hodowców z przemysłem mięsnym nie sprzyja trwałej integracji. W celu utrzymania rentowności przedsiębiorstwa dywersyfi kują swoją działalność. Podmioty o dużej skali produkcji częściej współpracują z sieciami handlowymi, natomiast w małych większą rolę odgrywają własne sieci sklepów. Liderów w branży cechuje szeroki asortyment, duża skala produkcji, specjalizacja oraz większa integracja w łańcuchu dostaw.
Contributors
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
References
 • Barański, B. (2011). Zatrzymać spadek pogłowia trzody chlewnej. Trzoda Chlew., 9, 20–22.
 • Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Strategie obniżki kosztów i poprawy poziomu usług (ed. II). Warszawa: Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego.
 • Dybowski, G., Kobuszyńska, M., Woźniak, J. (2006). Główne czynniki wpływające na relacje ekonomiczne i komunikację w europejskich łańcuchach żywnościowych. Warszawa: IERiGŻ. Retrieved July 4th 2012 from: http://www.foodcomm.ierigz.waw.pl/wwp2.htm.
 • Gołembska, E. (1994). Logistyka jako zarządzanie łańcuchem dostaw. Poznań: Wyd. AE.
 • GUS (2013). Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2012 r. Warszawa:GUS.
 • Kozera, M. (2007). Struktura łańcucha żywnościowego oraz zmiany relacji producent-konsument w Polsce i krajach UE. In: Rolnictwo i gospodarka żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej, seria: Problemy rolnictwa światowego (t. XVII, s. 240–246). Warszawa: Wyd. SGGW.
 • Lista 2000 polskich przedsiębiorstw (2009). Rzeczpospolita., 275 (24.11.2009).
 • Lista 2000 polskich przedsiębiorstw (2012), Rzeczpospolita., 249 (24.10.2012).
 • Lista 2000 polskich przedsiębiorstw (2012), Rzeczpospolita., 255 (31.10.2012).
 • Lista 500 największych polskich fi rm (2012). Polityka. Retrieved March 24th 2012 from: http://www.lista500.polityka.pl/rankings/show.
 • Rynek mięsa. Stan i perspektywy (2014), 46.
 • Seremak-Bulge, J., Rembeza, J., Urban, R., Świetlik, K., Górksa-Warsewicz, H., Rycombel, D., Kobuszyńska, M., Talarek, M. (2007). Ewolucja rynku mięsnego i jej wpływ na proces transmisji cen. Raport nr 73. Program Wieloletni 2005–2009, Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Stadtler, H., Kilger, C. (2008). Supply Chain Management and Advanced Planning, Fourth Edition. Berlin: Springer.
 • Szymańska, E., Hamulczuk, M., Dziwulski, M. (2012). Analiza na temat funkcjonowania sektora wieprzowiny w latach 2004–2010 wraz z prognozą do roku 2020. Analiza dla MRiRW. Retrieved April 20th 2015 from: www.bip.minrol.gov.pl.
 • Szymańska, E. J. (2014). Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską. Pr. Nauk. Uniw. Ekon. Wroc., 361, 249–259.
 • Tomczak, F., (2004). Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Warszawa: Wyd. SGH.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dc3c7e9-70b0-4f7f-ac0f-eaaa3162379e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.