PL EN


2013 | 98 | 247-257
Article title

Przydomowe oczyszczalnie ścieków sposobem rozwiązania problemów gospodarki ściekowej na terenach wiejskich

Title variants
EN
Household Sewage - Treatment Plants as a Way to Solve the Problems of Wastewater Management in Rural Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Ze względu na rosnące wymagania ochrony środowiska glebowego i wodnego oczyszczanie ścieków pozostaje problemem wciąż aktualnym. Szczególnie jest to istotne na terenach wiejskich, gdzie kwestia gospodarki wodno-ściekowej wymaga podjęcia wielu jeszcze działań. Tereny te charakteryzują się dużą zmiennością zabudowy mieszkaniowej, od zabudowy rozproszonej do zabudowy zwartej. Z tego powodu istnieje konieczność rozpatrywania różnych rozwiązań kanalizacyjnych. Na terenach wiejskich budowane są zarówno systemy zbiorcze, jak i indywidualne, tzw. przydomowe. Zdecentralizowane systemy gospodarki ściekowej, których działanie opiera się na oczyszczaniu ścieków blisko miejsca ich powstawania, znajdują coraz szerszą akceptację.
EN
With regard to the increasing requirements of environmental protection of soil and water, waste water purification is still an actual problem. This is particularly important in rural areas, where the subject of wastewater management still requires much more action. These areas are characterized by a high volatility of housing, from scarce buildings to dense buildings. For this reason, there is a need for consideration of different solutions to sewage systems. In rural areas, both collective and individual systems are built. Decentralized wastewater systems, whose operation is based on wastewater treatment near the site of their formation, find wider acceptance.
Contributors
 • UP-H Siedlce
References
 • Błażejewski R. 2003. Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyd. Ośrodek Doradztwa w Zarzeczewie, Włocławek 2003.
 • Brzostowski N., Hawryłyszyn M., Karbowski D., Paniczno S., Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków, Poradnik, Podlaska Stacja Przyrodnicza "Narew'' 2008.
 • Bugajski P., Bergel T., Niedociążenia hydrauliczne przydomowych oczyszczalni ścieków. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 5/2009.
 • Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G., Sanitacja wsi. Wyd. Seidel Przywecki SSP z o.o. Warszawa 2008.
 • Heidrich Z., Stańko G., 2007: Leksykon przydomowych oczyszczalni ścieków, Wydawnictwo Seidel-Przywecki 2007.
 • Heidrich Z., Przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyd. COIB, Warszawa 1998.
 • Jowett E.C., Comparing the performance of prescribed septic tank to long, narrow flooded designs, WEFTEC Technical Program 16, San Diego 2007.
 • Kuczera M., Gospodarka ściekowa w gospodarstwie rolnym, Poradnik Gospodarski nr 11/2010.
 • Kuczewski K., Efekt oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w trzykomorowym osadniku przepływowym. Zesz. Prob. Tech. San. Wsi. Wrocław 1995.
 • Łomotowski J., Szpindor A., Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady 1999.
 • Mały Rocznik Statystyczny, GUS, Warszawa 2010.
 • Osmólska-Mróz B., Lokalne systemy unieszkodliwiania ścieków, poradnik, wydawnictwo: Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa 1995.
 • Pawęska K., Pulikowski K., Strzelczyk M., Rajmund A., Osadnik gnilny - podstawowy element przydomowych oczyszczalni. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, PAN 2011.
 • Praca zbiorowa, Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków. Wyd. PZITS, Poznań 1997.
 • Rosen P. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, Warszawa 2002.
 • Rothe N.K., Lowe K.S., Wastewater composition and variability as obtained from literature source, WEFTEC Technical Program 16, San Diego 2007.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002).
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 137/2006, poz. 984 z późn. zmianami).
 • Sadecka Z., Biologiczne podstawy oczyszczania ścieków. Wyd. Seidel- Przywecki, Warszawa 2010.
 • Seabloom R.W., Bounds T.R., Loudon T., Septic Tank, University Curriculum Development for Decentralized Wastewater Management, EPA 2004.
 • Stańko G., Leksykon Przydomowych Oczyszczalni Ścieków, Warszawa 2008.
 • Szydłowska J., Odpady w gospodarstwie rolnym, Poradnik Gospodarski, 2/2010.
 • Ustawa 1996. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. Dz.U. 132 poz. 622 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. 2001 Nr. 115, poz. 1229).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 628).
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm).
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.).
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst jest dostępny w Internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dc3cec6-8605-4095-a26a-fe953967f0e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.