PL EN


2016 | Volume 30, Issue 3 | 33-44
Article title

Podobieństwa struktur zatrudnienia w sektorze przemysłowym w krajach UE-27

Content
Title variants
EN
The Similarities of Employment Structures in Industrial Sector in the Eu-27 Countries
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sektor przemysłowy jest jedną z głównych sił napędowych wzrostu gospodarczego, szczególniew krajach rozwijających się. Pozytywna dynamika zmian w sektorze przemysłowym przyczynia siędo efektów w innych sektorach gospodarki. Celem artykułu jest pogrupowanie badanych krajów UE-27 podwzględem zatrudnienia w sektorze przemysłowym w celu utworzenia jednorodnych klas. Zakres czasowyanalizy obejmuje 2013 rok. Wybór takiego okresu badawczego wynika z dostępności i porównywalności danychstatystycznych w przekroju poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Procedura grupowania uwzględniawewnątrzgrupowe i międzygrupowe zróżnicowanie wybranych zmiennych diagnostycznych. W badaniuzastosowano hierarchiczne metody aglomeracji i metodę k-średnich. Głównymi kryteriami decydującymio przynależności badanych krajów UE-27 do skupień są: udział zatrudnionych w produkcji i udział zatrudnionychw budownictwie. Kraje UE-15, zwłaszcza Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy i osobnoPolska charakteryzują się wyższymi wartościami średnich dla wybranych zmiennych diagnostycznych, czyliudziału zatrudnionych w sektorze produkcji i udziału zatrudnionych w budownictwie, w porównaniu z przeciętnymiwartościami zmiennych w grupie pozostałych krajów UE-27.
EN
The industrial sector is the one of key engine of economic growth especially in the developing countries. The positive dynamics of change in industrial sectors lead to effects in other areas of economy. The paper focuses on the clustering of employment in industrial sector in the EU-27 countries in order to form homogeneous clusters. The period considered is the year 2013. The choice of such a research period comes from the availability and comparability of the statistical data within the European Countries. The clustering procedure of EU countries is based on intra and inter-group differences on selected diagnostic variables. The agglomerative hierarchical clustering and k-means clustering methods were used in the paper. The main criteria for deciding on UE-27 countries belonging to clusters are the share of employment in manufacturing and the share of employment in construction. The countries of the EU-15, particularly Germany, Great Britain, France, Spain, Italy and separately Poland as well are characterized by higher values of average for selected diagnostic variables i.e. the share of employment in manufacturing and the share of employment in construction in relation to the average of variables for the remaining countries.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii, Katedra Analiz i Prognozowania Rynku Pracy
References
 • Appelbaum, E., Schettkat, R. (1999). Are Prices Unimportant? The Changing Structure of the Industrialized Economies. Journal of Post Keynesian Economics, 21(3), 387–398.
 • Balcerowicz-Szkutnik, M., Sojka, E. (2011). Pokolenie 50+ na europejskim rynku pracy – podsumowanie poszczególnych etapów badań. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 9–20.
 • Blinder, A.S. (2007a). How Many U.S. Jobs Might Be Offshorable? CEPS Working Paper, 142, 1–45.
 • Blinder, A.S. (2007b). Offshoring: Big Deal, orBusiness as Usual? CEPS Working Paper, 149, 1–39.
 • D’Agostino, A., Serafini, R., Ward-Warmedinger, M. (2006). Sectoral Explanations of Employment in Europe. The Role of Services. Working Paper Series, 625, 3–59.
 • Goos, M., Manning, A., Salomons, A. (2009). Job polarization in Europe. The American Economic Review, 99(2), 58–63.
 • Eurostat (2015, 20 listopada). Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat (Statistic Database: Data Navigation Tree)
 • International Labour Organization (2013). Global Employment Trends 2013. Recovering from a second jobs dip. Geneva, 3–170.
 • International Labour Organization (2014). Global Employment Trends 2014. Risk of a jobless recovery? Geneva, 3–126.
 • International Labour Organization (2015, 20 listopada). Pozyskano z http://www.ilo.org Katouzian, M.A. (1970). The Development of the Service Sector: A New Approach. Oxford Economic Papers, 22(3), 362–382.
 • Mojena, R. (1997). Hierarchical Grouping Methods and Stopping Rules: An Evaluation. Computer Journal, 20(4), 359–363.
 • Staritz, C. (2010) (2016, 18 lipca). Making the Cut? Low-Income Countries and the Global Clothing Value Chain in a Post-quota and Post-crisis World. The World Bank. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/2011/01/13362258/making-cut-low-income-countries- global-clothing-value-chain-post-quota-post-crisis
 • World United Nations Industrial Development Organization (2013). Industrial Development Report 2013, Sustaining Employment Growth: The Role of Manufacturing and Structural Change. Vienna, 3–246.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dc65311-f860-4262-86b0-0ded648dcd8b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.