PL EN


2018 | 40(1) | 107-120
Article title

Między działaniami zrutynizowanymi a innowacjami społecznymi. Praktyki funkcjonowania gminnych ośrodków pomocy społecznej z gmin wiejskich województwa łódzkiego

Content
Title variants
EN
Between Routine Activities and Social Innovations. The Practice of Functioning of Communal Social Welfare Centers from Łódzkie Province Rural Communes
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto problem potencjalnych obszarów wdrażania innowacji społecznych przez gminne ośrodki pomocy społecznej. Innowacje te zdefiniowano jako zmiany w sfe-rze rozwiązywania problemów społecznych polegające na wprowadzaniu alternatywnych, w stosunku do dominujących, praktyk społecznych. Nawiązując do teorii strukturacji Anthony'ego Giddensa, zaproponowano autorski model analizy powstawania innowacji społecznych. Zaprezentowano także — wybrane ze względu na temat artykułu — wyniki badań empirycznych zrealizowanych w okresie od lutego do marca 2017 roku na obsza¬rze gmin wiejskich województwa łódzkiego w ramach projektu badawczego pt. Lokalne systemy innowacji społecznych na wsi (finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki). W artykule wykorzystano informacje uzyskane w trakcie 19 wywiadów swobodnych z kierowniczkami gminnych ośrodków pomocy społecznej. Traktując pracę socjalną jako możliwy i pożądany obszar wdrażania innowacji społecznych, analizie poddano sformu¬łowane przez respondentów oceny zrutynizowanych praktyk działania ośrodków pomocy społecznej oraz przykłady stosowania przez pracowników tych instytucji działań niety¬powych, odbiegających od standardowych procedur. Na podstawie przeprowadzonych analiz wyszczególniono trzy odmienne typy nietypowych praktyk działania pracowników pomocy społecznej.
EN
The article discusses the issue of potential areas where social innovations can be implemented by communal social welfare centers. The innovations were defined as changes in the sphere of solving social problems with the introduction of social practices alternative to the dominant ones. With reference to the structuration theory by Anthony Giddens, an original model of analysis of social innovation development is proposed in the article. It also presents the relevant findings of empirical research carried out in February and March 2017 within rural communes of Łódzkie Province as part of the research project ‘Local social innovation systems in rural areas'. Information obtained during 19 free-form interviews with managers of communal social welfare centers was used in the article. With the assumption that social welfare is a possible and desirable area of introducing social innovations, the respondents' assessments of routine practices of social welfare centers and examples of their workers applying atypical (different from standard procedures) activities were analyzed. Three different types of unconventional practices of social welfare centers' workers were identified on the basis of the analyses.
Contributors
References
 • Cajaiba-Santana, G. (2014). Social innovation: Moving the field forward. A conceptual Framework. Technological Forecasting and Social Change, vol. 82, s. 42-51.
 • Giddens, A. (1981). A Contemporary Critique of Historical Materialism, t. 1: Power, Poverty and the State. London: Macmillan.
 • Giddens, A. (1984). The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Cambridge: Polity.
 • Granosik, M. (2012). «Mówię jak jest, robię, co mi każą» — o interpretacyjnym rozdarciu współczesnego pracownika socjalnego. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. (187-202). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Karwacki, A., Glińska-Neweś, A. (2015). Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecz-nej w Polsce. Studium jakościowe. Ekonomia Społeczna, nr 2, s. 21-42.
 • Oosterlynck, S., Kazepov, Y., Novy, A., Cools, P., Barberis, E., Wukovitsch, F., Sarius, T., Leubolt, B. (2013). The butterfly and the elephant: local social innovation, the welfare state and new poverty dynamics. ImPRovE Discussion Paper No. 13/03. Herman Deleeck Centre for Social Policy. Antwerp: University of Antwerp.
 • Rymsza, A. (2013). Zagubiona tożsamość? Analiza porównawcza sektora pozarządowego w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
 • Sewell, W.H. (2006). Teoria struktury: dwoistość, podmiotowość sprawcza a transformacja.
 • W: A. Jasińska-Kania, L. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wyb. i oprac.), Współ-czesne teorie socjologiczne. (700-722). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Skubik, B., Jurewicz K. (2016). Praktyczne aspekty wdrażania innowacji społecznych. Rekomendacje dla decydentów. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wro-cławiu, nr 433, s. 172-179.
 • Uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wielo¬letniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, Monitor Polski z 2015 r., poz. 821.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 ze zm.
 • Zajda, K. (2012). Rozwój wielofunkcyjny, zrównoważony i innowacyjny w gminach wiejskich. Realizacja typu idealnego czy działania pozorne (na przykładzie powiatu radomszczańskiego). Wieś i Rolnictwo, nr 3 (156), s. 66-77.
 • Zajda, K. (2017). Obecna a preferowana sieć współpracy gminnych ośrodków pomocy społecznej z województwa lubelskiego jako uwarunkowanie wdrażania innowacji spo¬łecznych. Artykuł złożony do druku w czasopiśmie Polityka Społeczna.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dc75f12-ec70-4f35-8753-ceff6837bddd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.