PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 481-491
Article title

Ďalšie vzdelávanie bezpečnostnej komunity v podmienkach SR

Content
Title variants
EN
Further education of security community in the conditions of the sr
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Štúdia pojednáva o ďalšom bezpečnostnom vzdelávaní na Slovensku, ktoré tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. V rámci tohto bezpečnostného vzdelávania si účastník môže doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vedomosti, rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Bezpečnostné vzdelávanie spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná na odvrátenie alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny voči jednotlivcom aj spoločnosti ako celku
EN
The study discusses further security education in Slovakia, which is part of lifelong learning. Within the framework of this security education the participant can complement, extend and deepen the knowledge acquired, to retrain or satisfy their interests. Security education is the analytical work aimed at averting or minimizing the security risks of different forms and causes to individuals and to society as a whole.
Contributors
  • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
  • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
References
  • BÍLÝ, J.- KAVAN, Š. a kol.: Veřejná správa bezpečnosti státu jako součást udržitelného rozvoje, VŠaRS, České Budějovice, 2013, 208 str. ISBN 978-80-87472-48-4
  • KAVAN, Š., BREHOVSKÁ, L., OLARU, E., CERECECA, M. Česká rozvojová spolupráce v oblasti bezpečnosti v Moldavské republice In The Science for Population Pro-tection, č. 2/2015, volume 7. MV – GŘ HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, ISSN 1803-568X
  • KAVAN, Š. (b), RATHAUSKÝ, Z., CEMPÍRKOVÁ, S., TRČKA, M. 2015: Nové trendy vzdělávání v oblasti bezpečnosti. In The Science for Population Protection, č. 2/2015, volume 7. MV – GŘ HZS ČR Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, ISSN 1803-568X
  • KOVÁČOVÁ, L.: Bezpečnostné vzdelávanie z pohľadu vysokoškolskej pedagogiky, 3. medzinárodná vedecká konferencia,VŠBM v Košiciach 2010, ISBN 978-80-89282-44-9
  • KOVÁČOVÁ, L.: Inštitucionalizácia bezpečnostného vzdelávania na Slovensku, Košická bezpečnostná revue, Roč. 2, č. 2, (2012), s. 24-35, ISSN 1338-4880
  • KOVÁČOVÁ, L. - KLIMO, V.: Fundamentals of security education in the process of globalization, In.Odes´kyi Politechnichnyi Universytet PRATSI, Iss.2 (41), 2013 Odesa, s.217-222, ISSN 2076-2429
Notes
SK
Štúdia bola spracovaná v rámci riešenia projektu ASFEU: Adaptácia VŠBM na potreby modernej vedomostnej spoločnosti, ITMS projektu: 26110230095, Operačný program: Vzdelávanie, Prioritná os:1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dc8ecf3-a466-4b40-99b3-7bad9a5b9b74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.