PL EN


2017 | Vol 2, No 1 (2017) - Współczesne instrumenty zarządzania pro-jektami i procesamiWspółczesne instrumenty zarządzania pro-jektami i procesami | 18-29
Article title

Wykorzystanie systemu klasy ERP w logistyce przedsiębiorstw

Authors
Content
Title variants
EN
The usage of ERP class system in logistics area of companies
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie funkcjonowania systemu Enterprise Resource Planning w lo-gistyce przedsiębiorstw. W pierwszej części artykułu uwagę skupiono na pojęciu systemu logistyki. Ponadto, wskazano oraz opisano podsystemy logistyki dokonując ich charakterystyki. W kolejnej czę-ści artykułu dokonano charakterystyki zintegrowanego systemu informatycznego Enterprise Resource Planning z przedstawieniem definicji, głównych założeń oraz zasad funkcjonowania. Ponadto, wska-zano czynniki determinujące efektywne jego wdrożenie i wykorzystanie. W ostatniej części artykułu przedstawiono praktyczne wdrożenie systemu klasy ERP na przykładzie wdrożeń firmy DB Schenker Logistics i RAW-POL wskazując korzyści, jakie organizacje odniosły dzięki wdrożeniu zintegrowanych systemów informatycznych.
EN
The aim of the article is to present the functioning of the Enterprise Resource Planning system in Logistics area of companies. In the first part of the article the attention was focused on the concept of the logistics system. Furthermore, logistics subsystems have been indicated and also described. In the next part of the article the characteristics of an integrated information system ERP has been made. It included the definition, the main objectives and principles of functioning. Furthermore, factors deter-mining effective implementation and usage of ERP systems have been indicated. In the last part of the article the practical implementations of the ERP system in DB Schenker Logistics and RAW-POL have been described. Case studies indicated the benefits that organizations achieved due implementation of integrated information systems.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
 • Auksztol, J., Balwierz, P., Chomuszko, M. (2012). SAP. Zrozumieć system ERP. Warszawa: PWN.
 • Beier, F.J., Rutkowski, K. (1995). Logistyka. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Bińczycki, B., Tyrańska, M., Walas-Trębacz, J. (2007). System informacyjny w zarządzaniu operacyj-nym. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 • Blaik, P. (2001). Logistyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Chwesiuk, K. (2011). Analiza zastosowań systemów informatycznych klasy ERP w logistyce. Logisty-ka, nr 4/2011, s. 162-171.
 • DB Schenker Logistics pracuje nad poprawą procesów logistycznych. (2015). ERP-View.pl. Pozyskano z: https://www.erp-view.pl/it_solutions/db_schenker_logistics_pracuje_nad_poprawa_procesow_logistycznych.html. Data dostępu: 17.05.2017.
 • Drelichowski, L., Parafian, A. (2008). Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu zarządza-nia (ERP) na przykładzie wiodącego przedsiębiorstwa branży chemicznej. Przedsiębiorczość i za-rządzanie, t. 17, s. 47-58.
 • Golarz, M. (2014). Wykorzystanie systemów informatycznych w logistyce przedsiębiorstw. W: E. Pi-wonia-Krzeszowska i T. Małkus (red.), Współczesne problemy zarządzania organizacjami. Kra-ków: Mfiles.pl
 • Fajfer, P., Koliński, A. (2012). Rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie. W: Ł. Hadaś i P. Cyplik (red.), Praktyczne aspekty wykorzystania systemów ERP w wybranych przed-siębiorstwach Wielkopolski. Poznań: Wyższa Szkoła Logistyki.
 • Kisielnicki, J., Pańkowska, M., Sroka, H. (2012). Zintegrowane systemy informatyczne. Warszawa: PWN.
 • Kummer, S., Weber, J. (1990). Aspekte des betriebswirtschaftlichen Managements der Logistik. Stutt-gart: Die Betriebswirtschaft.
 • Małkus, T., Tyrańska, M. (2012). System logistyczny. W: A. Stabryła (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicz-nego w Krakowie.
 • Penc, J. (2003). Menedżer w działaniu. Skuteczne działanie i samodoskonalenie. Warszawa: Wydaw-cnitwo C.H. Beck.
 • Skowronek, C., Sarjusz-Wolski, Z. (2003). Logistyka w przedsiębiorstwie. Warszawa: Polskie Wydaw-nictwo Ekonomiczne.
 • Szymonik, A. (2015). Informatyka dla potrzeb logistyka(i). Warszawa: Difin.
 • Wieczerzycki, W. (2009). Technologie informacyjne w łańcuchach dostaw. W: J. Długosz (red.), No-woczesne technologie w logistyce (s. 33-75). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Woźniak, K. (2002). Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsię-biorstwem klasy MRP, MRP II, ERP. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie. nr 574, s. 201-215.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2481-3490
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dcbf1ca-be6e-4568-b6ae-5e2200680ffe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.