PL EN


2015 | 32 | 65-91
Article title

Cechy temperamentu w ujęciu Regulacyjnej Teorii Temperamentu: związek z zaburzeniami psychicznymi i ich genetycznym podłożem

Title variants
EN
Temperament traits in terms of Regulative Theory of Temperament: The relationship with mental disorders and their genetic background
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przedmiotem badań były powiązania cech RTT ze współwystępującymi ze sobą chorobami afektywnymi (depresja okresowa nawracająca i choroba afektywna dwubiegunowa), uzależnieniem od alkoholu, jak też otyłością kliniczną (BMI > 30) oraz ich podłożem genetycznym. Celem badania była weryfikacja hipotezy wspólnego podłoża genetycznego cech i badanych zaburzeń poprzez określenie związków cech temperamentu RTT i zaburzeń zachowania z polimorfizmami w obrębie genów: CRHR, DAOA, TPH, ADH i GABRA. W badaniu uczestniczyły cztery grupy osób: 137 pacjentów (51mężczyzn i 86 kobiet) z zaburzeniami afektywnymi (choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia depresyjne nawracające, epizody depresyjne) w wieku od 19 do 85 lat; 194 mężczyzn z uzależnieniem od alkoholu w wieku od 21 do 71 lat; 163 otyłych pacjentów, w tym 59 mężczyzn i 104 kobiety (BMI> 40) w wieku od 19 do 80 lat i 207 osób zdrowych, w tym 89 mężczyzn i 118 kobiet w wieku od 18 do 71 lat. W porównaniu do grupy kontrolnej: osoby uzależnione od alkoholu miały istotnie niższy poziom wrażliwości; osoby z zaburzeniami afektywnymi miały istotnie niższy poziom żwawości, niższy poziom wytrzymałości i niższy poziom aktywności oraz istotnie wyższy poziom reaktywności emocjonalnej (niemal taki sam rozkład wyników zaobserwowano przy porównaniu grup z zaburzeniami afektywnymi i uzależnieniem od alkoholu); osoby otyłe miały niższy poziom żwawości, niższy poziom wytrzymałości, niższy poziom aktywności oraz niższy poziom perseweratywności. W porównaniu do uzależnionych od alkoholu osoby otyłe miały niższy poziom aktywności. W porównaniu z osobami z zaburzeniami afektywnymi osoby otyłe miały istotnie niższy poziom reaktywności emocjonalnej oraz istotnie wyższy poziom wytrzymałości. Analiza genetyczna wykazała, że grupy kliniczne: uzależnionych od alkoholu, z zaburzeniami afektywnymi oraz otyłością i grupę kontrolną różnicują częstości genotypowe oparte na polimorfizmach w dwóch genach: TPH2 oraz DAOA. W grupie uzależnionych od alkoholu 58,2% całej grupy okazało się nosicielami genotypu CC wyodrębnionego w oparciu o polimorfizm rs1386482 w genie TPH2. Jest to jest znacząco więcej niż w grupie z otyłością (48,7% osób) oraz w grupie kontrolnej (43%). Z kolei, w grupie z zaburzeniami afektywnymi 58,6% całej grupy było nosicielami tego genotypu, czyli znacząco więcej niż w grupie kontrolnej (43%). Kolejne analizy wykazały, że w grupach uzależnionych od alkoholu oraz z zaburzeniami afektywnymi dominują nosiciele genotypu bez wariantu A, czyli CC, a w grupie kontrolnej nosiciele genotypu z wariantem A (AA+AC). Wydaje się, że genotyp CC związany z genem TPH2 stanowi czynnik predysponujący do zaburzeń psychicznych (uzależnienie od alkoholu, zaburzenia afektywne). Analiza z wykorzystaniem częstości genotypowych opartych na polimorfizmie rs1935062 w genie DAOA wykazała, że w grupie osób uzależnionych od alkoholu znajduje się znacząco więcej nosicieli wariantu C (genotypy AC + CC) w porównaniu z grupą kontrolną a istotnie mniej homozygotycznych pod względem wariantu A (ci dominowali w grupie kontrolnej). Różnice pomiędzy pozostałymi grupami nie były istotne. Wydaje się, że obecność wariantu C predysponuje do uzależnienia od alkoholu. Analiza związku cech temperamentu RTT z badanymi polimorfizmami genetycznymi w grupie osób zdrowych wykazała, że tylko polimorfizm rs1789891 w klastrze genowym ADH okazał się w grupie kontrolnej powiązany z różnicami w poziomie trzech cech temperamentu: żwawości i wrażliwości sensorycznej oraz aktywności.
EN
The purpose of this study is to explore the relationship between temperament traits as postulated by the Regulative Theory of Temperament and affective disorders, alcohol dependence, and clinical obesity. The aim of the study is to verify the hypothesis of a common genetic basis for the traits and disorders by identifying associations between temperamental traits and behavioural and disorders and polymorphisms in the genes CRHR, DAOA, TPH, ADH, and GABRA. The study included 137 patients (51 men and 86 women) aged from 19 to 85, suffering from affective disorders. This group comprised 94 patients with bipolar disorder and 43 with recurrent major depressive disorder. The second group consisted of 194 alcohol-dependent men aged 21 to 71. The third group included 163 obese patients (BMI > 40), comprising 59 men and 104 women aged from 19 to 80 years. The control group consisted of 207 healthy subjects, including 89 men and 118 women, aged 18 to 71. Alcohol-dependent men scored lower on the sensory sensitivity scale compared to the control group (no significant differences on other scales). Patients with affective disorders obtained lower results on the briskness, endurance, and activity scales, but higher on the emotional reactivity scale compared to the control group, and the same observations held true in comparison with alcohol-dependent men. Obese patients scored lower on the briskness, endurance, activity, and perseveration scales compared to the control group. They also got lower results on the activity scale in comparison with alcohol-dependent men. Compared to patients with affective disorders, obese patients were less emotionally reactive and their endurance was greater. Genetic analysis showed that alcohol-dependent men, patients with affective disorders, obese patients, and the control group were differentiated based on the frequency of genotypic polymorphisms in two genes: DAOA and TPH2. 58.2% of alcohol-dependent men were found to be carriers of the CC genotype based on the extracted polymorphism rs1386482 in the TPH2 gene. This is significantly more than in the group with obesity (48.7%) and in the control group (43%). On the other hand, 58.6% of the affective disorder group were carriers of this genotype (significantly more than in the control group, at 43%). Further analysis showed that in the alcohol-dependent and affective disorder groups, carriers without genotype variant A (i.e. the CC) were more common, but in the control group, the genotype variant A (AC + AA) was more predominant. It seems that the CC genotype associated with TPH2 gene is a predisposing factor for mental disorders (alcohol dependence and affective disorders). Analysis using genotype frequency based on the polymorphism rs1935062 in the DAOA gene showed that alcohol-dependent men were significantly more likely to be carriers of variant C (genotype AC + CC) compared to the control group, with significantly fewer carriers of homozygous variant A (who dominated in the control group). The differences between the other groups were not significant. It seems that the presence of variant C predisposes subjects to alcohol dependence. The association analysis showed that only rs1789891 polymorphism in the ADH gene cluster was associated with briskness, sensory sensitivity, and activity in the control group. No association was observed between other traits and genetic polymorphisms in other groups.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
  • Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dd6eb2d-a180-4a9e-9bce-aee5c2935398
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.