PL EN


2017 | 6 | 5 | 46-60
Article title

Możliwość ograniczania handlu równoległego produktami leczniczymi przez podmioty odpowiedzialne w świetle prawa konkurencji

Authors
Content
Title variants
EN
Possibility to limit parallel trade in medicinal product by marketing authorisation holders in view of competition law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Handel równoległy produktami leczniczymi jest zagadnieniem niezwykle istotnym ze względu na skalę jego prowadzenia. Z uwagi na fakt, iż uderza on w obowiązki zapewnienia stałych dostaw i interesy ekonomiczne producentów produktów leczniczych, którzy definiowani są jako podmioty odpowiedzialne, podejmują oni rozmaite działania mające na celu ograniczenie jego skali. Działania te obejmują odmowę dostaw, stosowanie systemu podwójnych cen i systemu dystrybucji bezpośredniej. Natomiast ograniczanie handlu równoległego przez producentów budzi wątpliwości pod względem zgodności z prawem konkurencji. Celem niniejszego artykułu jest analiza możliwości ograniczania handlu równoległego. Artykuł zwieńczony jest oceną dotychczasowego stosowania reguł konkurencji oraz próbą przedstawienia własnego stanowiska.
EN
Parallel trade of medicinal products is a very important issue, mainly due to its scale. It contradicts the obligation to ensure the availability of medicinal products as well as threatens the economic interests of the producers of medicinal products, which are defined as marketing authorisation holders. These are the reasons why marketing authorisation holders are trying to limit parallel trade by various means. Their actions comprise the refusal to supply full orders, double pricing, and direct to pharmacy schemes, all of which raise concerns in view of competition law. The aim of this article is to analyse the possibilities to limit parallel trade of medicinal products by marketing authorisation holders in view of competition law. The article concludes with an assessment of the application of competition law on the pharmaceutical market and presents some recommendations on how the problem should be approached in the future.
Year
Volume
6
Issue
5
Pages
46-60
Physical description
Dates
published
2017-09-30
printed
2017-09-30
Contributors
 • Doktorant w Instytucie Nauk Prawno-Administracyjnych WPiA UW; dyrektor Departamentu Rejestracji i Badań Klinicznych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
References
 • Dantés, M., Gloor, C., Graefenhain, E., Pantazis, A., Poole, M., Pujol, J. i Chitwood, J. (2016). Ocena problemów niedoborów leków w Europie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji we Francji, Grecji, Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Pozyskano z http://docplayer.pl/3280169-Ocena-problemu-niedoborow-lekow-w-europie-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-sytuacji-we-francji-grecji-polsce-hiszpanii-i-wielkiej-brytanii.html (20.05.2017).
 • Desogus, C. (2010). Competition and innovation in the EU regulation of pharmaceuticals: the case of parallel trade. Rotterdam: Erasmus School of Law (ESL).
 • Forrester, I.S. i Dawes, A. (2008). Parallel Trade in Prescription Medicines, Parallel Trade in Prescription Medicines in the European Union: The Age of Reason? Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies, 1(1).
 • Jones, A. i Sufrin, B. (2016). EU Competition Law. Oxford: Oxford University Press. 10.1093/law/9780198723424.001.0001.
 • Nowakowski, M. (2014). Porozumienia ograniczające handel równoległy produktami leczniczymi w świetle zasad unijnego prawa konkurencji. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 3(3). Pozyskano z http://ikar.wz.uw.edu.pl/numery/17/pdf/34.pdf (20.05.2017).
 • Rey, P. i Venit, J.S. (2004). Parallel Trade and Pharmaceuticals: A Policy in Search Itself. European Law Review, 29.
 • Roszak, M. (2012). Handel równoległy produktami leczniczymi w prawie unijnym. Granice swobody przepływu towarów na rynku farmaceutycznym. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Sendrowicz, M. (2010). Handel równoległy i granice dominującego działania dominujących dostawców produktów leczniczych w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W: M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad. Warszawa: UOKIK.
 • Stankiewicz, R. (2016) Import równoległy. W: R. Stankiewicz (red.), Instytucje rynku farmaceutycznego. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • Stankiewicz, R. (2014). Model racjonalizacji dostępu do produktu leczniczego, zagadnienia publicznoprawne. Warszawa: C.H. Beck.
 • Stawarska, A. (2010). Rynek dystrybucji farmaceutycznej w Polsce 2010 r.: konsolidacja, prywatyzacja i rozwój nowych form dystrybucji, PMR publications. Pozyskano z: www.pharmapoland.pl (20.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dd82891-1bbb-422c-997a-caddce999a9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.