PL EN


2017 | 4 (369) Tom I | 200-217
Article title

Franchising jako forma sieciowego umiędzynarodowienia podmiotów hotelarskich w procesie globalizacji korporacyjnej

Content
Title variants
EN
Franchising as a Form of Network Internationalisation of Hotel Entities in the Process of Corporate Globalisation
RU
Франчайзинг как форма сетевой интернационализации гостиничных субъектов в процессе корпоративной глобализации
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie, że franchising stanowi instrument sieciowego umiędzynarodowienia koncernów hotelowych. W opracowaniu przedstawiono problematykę sieciowej internacjonalizacji hoteli z perspektywy kooperacyjnej formy globalnej ekspansji. Ukazano teoretyczne podejście do zagadnienia internacjonalizacji za pośrednictwem orientacji sieciowej, którą porównano z modelem uppsalskim. W części empirycznej przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego metodą ankietową, w terminie od stycznia do kwietnia 2017 roku. Dane pierwotne uzyskano za pomocą kwestionariusza ankiety skierowanego do menadżerów odpowiedzialnych za rozwój sieci hotelowych koncernu AccorHotels oraz Best Western Hotels&Resorts na rynku polskim. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że sieciowanie stanowi sposób internacjonalizacji analizowanych marek hotelowych i wykorzystywane jest w strategiach działania oraz rozwoju koncernów. Interpretacja wyników podjętych badań pozwoliła na stwierdzenie, iż funkcjonowanie w sieci franchisingowej pozwala hotelom na maksymalizację zysku oraz zdobycie przewagi konkurencyjnej.
EN
The purpose of this article is to indicate that franchising is an instrument of network internationalisation of hotel concerns. The research was conducted through a questionnaire survey addressed to the managers responsible for the development of hotel chains AccorHotels and Best Western Hotels & Resorts in the Polish market. In addition, the case study method was used for network research. As a result of the research, it was found that cross-linking is a way of internationalisation of the analysed hotel brands and is used in the strategy and development of companies. Interpretation of the results of the investigations made it possible to conclude that functioning in the franchising network allows hotels to maximise profit and gain competitive advantage. In addition, this article presents the problem of network internationalisation of hotels from the perspective of a cooperative form of global expansion. A theoretical approach to the issue of internationalisation was presented through a network approach that was compared with the Uppsala model.
RU
Цель статьи – указать, что франчайзинг – инструмент сетевой интернационализации гостиничных трестов. В работе представили проблематику сетевой интернационализации гостиниц из перспективы кооперативной формы глобальной экспансии. Указан теоретический подход к вопросу интернацио- нализации путем сетевой ориентации, которую сравнили с уппсальской моделью. В эмпирической части представили результаты опроса, проведенного в период с января по апрель 2017 г. Первичные данные получили с помощью вопросника, направленного менеджерам, ответственным за развитие сетей гостиниц трестов AccorHotels и Best Western Hotels & Resorts на польском рынке. В результате проведенных опросов выявили, что формирование сетей – способ на интернационализацию анализированных гостиничных брендов и его используют в стратегиях действия и развития трестов. Интерпретация результатов изучения позволила сказать, что функционирование во франчай-зинговой сети позволяет гостиницам максимизацию прибыли и обретение конкурентного преимущества.
Year
Pages
200-217
Physical description
Contributors
 • Politechnika Świętokrzyska – Kielce
References
 • AccorHotels Brand Book (2017), Accor, France.
 • Altinay L., Roper A. (2005), The entrepreneurial role of organizational members in the internationalization of a franchise system, “International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research”, No. 3.
 • Antonowicz A. (2008), Rozwój rynku franchisingu, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
 • Banachowicz E., Nowak J., Starkowski M.T. (1995), Kodeks Honorowy Niemieckiego Związku Franczyzy, (w:) Franchising czyli klucz do przyszłości, Businessman Book, Warszawa.
 • Blankenburg D. (1995), A network approach to foreign market entry, (w:) Molier K., Wilson D.T. (Eds.), Business Marketing: An Interaction and Network Perspective, Kluwer Academic Publishers, USA.
 • Blomstermo A., Deo Sharma D. (2003), Learning in the Internationalization Process of Firm, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Northampton.
 • Buckley P.J., Casson M.C. (1976), The Future of Multinational Enterprise, Macmillan, London.
 • Chajęcki A., Bojar M. (2012), Rola i znaczenie umów franczyzowych w gospodarce jak o narzędzia pozyskiwania wiedzy, UEK, Kraków.
 • Cox R., Pajewska V. (2000), Zarządzanie sprzedażą detaliczną, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Ebers M. (1997), The Formation of Interorganizational Networks, Oxford University Press, Oxford.
 • Ellis P. (2000), Social ties and foreign market entry, “Journal of International Business Studies”, No. 31.
 • Flejterski S., Wahl P.T. (2003), Ekonomia globalna, Difin, Warszawa.
 • Fonfara K. (2009), Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe, PWE Warszawa.
 • Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz.
 • Gorynia M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 • Gorynia M., Fonfara K., Najlepszy E., Schroeder J. (2000), Strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym, UE, Poznań.
 • Gorynia M., Jankowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Grupa Kapitałowa Orbis. Sprawozdanie Zarządu z działalności w I półroczu 2017 r. (2017), Grupa Orbis.
 • Hotel Report Guide Best Western. (2017), Best Western, Paris.
 • Johanson J., Vahlne J.E. (2009), The Uppsala Internationalization Process Model Revisited: From
 • Liability of Foreigness to Liability of Outsidership, “Journal of International Business Studies”, No. 40.
 • Johanson J., Mattsson L.G. (1987), Interorganizational Relations in Industrial Systems: A Network Approach Compared with the Transaction-Cost Approach, “International Studies of Management & Organization”, No. 17(1).
 • Kosińska E. (2008), Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa.
 • Kośmider R., Steinerowska I. (1998), Franchising jako metoda działalności gospodarczej i jego przydatność w polskich warunkach gospodarczych, (w:) Społeczno-ekonomiczne aspekty przekształceń ustrojowych w gospodarce kraju i regionu, Politechnika Opolska WSEiA w Bytomiu, Bytom.
 • Kuciejewski K. (2003), O istocie i konsekwencjach globalizacji. Nowy światowy ład czy ponadnarodowy chaos. Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych, Gdynia.
 • Marzęda K. (2007), Proces globalizacji korporacyjnej, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa-Lublin.
 • McDougall P.P., Shane S., Oviatt B.M. (1994), Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits of Theories From International Business Research, “Journal of Business Venturing”, No. 9.
 • Mendelsohn M., Acheson D. (1992), Franchising, Poltext, Warszawa.
 • Ozimiewicz E., Michałowski T. (2013), Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 • Penc J. (2003), Zarządzanie w warunkach globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Pietrasieński, P. (2014), Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej, PWE, Warszawa.
 • Pokorska B. (2004), Przedsiębiorca w systemie franczyzowym, PARP, Warszawa.
 • Porter M.E. (2010), Strategia konkurencji. Metody analizy, sektorów i konkurentów, MT Biznes, Warszawa.
 • Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Stawicka M.K. (2009), Franczyza — droga do sukcesu, Helion, Gliwice.
 • Sztorc M. (2010), Franchising jako instrument podnoszenia konkurencyjności firm w hotelarstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 825. The Wins of Change 325 Hotels (2016), France.
 • Tokaj-Krzewska A. (1999), Franchising. Strategia rozwoju małych firm w Polsce, Difin, Warszawa.
 • Tubielewicz A. (2004), Zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 • Wiedersheim-Paul F., Olson H.C., Welch L.S. (1978), Pre-Export Activity: The First Step in Internationalization, “Journal of International Business Studies”, No. 9(1).
 • Wolniak R. (2010), Korporacje transnarodowe, (w:) Bąkiewicz A., Żuławska U. (red.), Rozwój w dobie globalizacji, PWE, Warszawa.
 • Zadora H. (2009), Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 • Zhou L., Wu W., Luo X. (2007), Internationalization and the performance of born-global SMEs: the mediating role of social networks, “Journal of International Business Studies”, No. 38(4).
 • Zorska A. (2007), Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dd898b1-4e52-4d2a-8480-28c543210322
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.