PL EN


2015 | 15 | 3(35) | 271-281
Article title

Identification of affluent households in Poland by the structure of consumption expenditures

Content
Title variants
PL
Identyfikacja zamożnych gospodarstw domowych w Polsce na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article was an attempt at identifying various levels of affluence of Polish households by their consumption structure as well as description of the volume, structure, and disparities in expenditures of the identified classes of affluence. A two-step procedure was conducted to determine relative affluence lines of 150%, 230%, and 450% of the median expenditures defining three classes labelled as affluent, wealthy, and rich. Comprising respectively 16%, 6%, and 1% of the population, these classes showed very diverse consumption structure.
PL
Celem pracy była próba identyfikacji różnych stopni zamożności gospodarstw domowych w Polsce na podstawie struktury wydatków konsumpcyjnych oraz charakterystyka poziomu, struktury i zróżnicowania wydatków w tak wyodrębnionych klasach gospodarstw domowych. Przedstawiona dwustopniowa procedura pozwoliła na ustalenie relatywnych granic zamożności na poziomie 150%, 230% i 450% mediany wydatków wyróżniając, obok niezamożnej, trzy klasy gospodarstw domowych nazwane dostatnią, zamożną i bogatą. Stanowiły one odpowiednio 16%, 6% i 1% gospodarstw domowych i prezentowały bardzo zróżnicowaną strukturę konsumpcji.
Year
Volume
15
Issue
Pages
271-281
Physical description
Dates
published
2015-09
Contributors
 • University of Physical Education in Poznan, Poland
 • University of Life Sciences in Poznan, Poland
References
 • Brzezinski, M. (2010). Income Affluence in Poland. Social Indicators Research 99(2): 285-299.
 • Drewnowski, J. (1978). The affluence line. Social Indicators Research 5: 263–278.
 • Kalbarczyk, M. (2006). Badania związku między obiektywną a subiektywną zamożnością gospodarstw domowych. Ekonomista 1: 75–87.
 • Kot, S.M. (2008). Polaryzacja ekonomiczna. Teoria i zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Medeiros, M. (2006). The rich and the poor: The construction of an affluence line from the poverty line. Social Indicators Research 78: 1–18.
 • Medeiros, M.; Souza, P. (2014). The Rich, the Affluent and the Top Incomes: a Literature Review. IRLE Working Paper 105-14. Available at: http: //irle.berkeley.edu/workingpapers/ 105-14.pdf. Accessed 9 July 2014.
 • |Central Statistical Office (2011). Metodologia Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (2011). Warszawa: Central Statistical Office (GUS).
 • Panek, T. (2011). Ubóstwo, wykluczenie społeczne i nierówności, Teoria i praktyka pomiaru. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Radziukiewicz, M. (2012). Zmiany sytuacji dochodowej a wydatki na usługi w polskich gospodarstwach domowych. Konsumpcja i Rozwój 1(2): 101-116.
 • Słaby, T. (2007). Bogaci podmiotem zainteresowania badaczy konsumpcji, rynku i marketingu. Kraków: StatSoft. Available at: www.statsoft.pl/Czytelnia/Badania-naukowe/ekonomiczne. Accessed 9 July 2014.
 • Szopa, B. (ed.) (2012). Wokół zagadnień ubóstwa i bogactwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 • Włodarczyk, J. (2013). Nierówności dochodowe w Polsce według rozkładów Pareto i Boltzmanna – Gibbsa. In: Zagóra-Jonszta, U. (ed.). Problemy gospodarki rynkowej. Polska i świat. Studia Ekonomiczne 130: 76-87. Katowice: UE.
 • Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Zagórski K.; Gorzelak G.; Jałowiecki B. (2009). Zróżnicowanie warunków życia. Polskie rodziny i społeczności lokalne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Zalega, T. (2011). Wpływ kryzysu na postawy i zachowania konsumpcyjne elit ekonomicznych. Problemy Zarządzania 9(31): 186-202.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1ddf4ccb-7bb0-4837-8281-3207159eaa81
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.