PL EN


2016 | 53 | 233-245
Article title

Portale społecznościowe – od zagrożeń do profilaktyki

Content
Title variants
EN
SOCIAL NETWORKS AS THE ENVIRONMENT EDUCATION
DE
SOZIALE NETZWERKE ALS BILDUNGSUMFELD
Languages of publication
PL EN DE
Abstracts
PL
Powstanie globalnej sieci internetowej zmieniło sposób komunikowania się całej populacji ludzkiej. Internet stał się przestrzenią społecznego bytu, platformą nieograniczonej komunikacji oraz miejscem, gdzie budowane są relacje międzyludzkie na podobieństwo realnej rzeczywistości. Tradycyjne formy komunikacji w dużym stopniu zostały zastąpione przez portale społecznościowe. Serwisy społecznościowe stanowią przedmiot wielu dyskusji dotyczących ich zalet, wad oraz idei, jakie za sobą niosą. Portale to nie tylko komunikacja, zabawa, sposób spędzania wolnego czasu, lecz także źródło wiedzy humanistycznej i społecznej. To także zagrożenia dla tych, którzy z nich korzystają. Zasadniczym motywem podjętych analiz stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie o zmiany w funkcjonowaniu młodego człowieka, jakie w ostatnich latach dokonują się w związku z rozwojem technologii informacyjnej. Przedstawiono kwestię szkodliwego wpływu serwisów społecznościowych na adolescentów. Zaprezentowano szereg dewiacyjnych zachowań spowodowanych użytkowaniem omawianych portali. Nierzadko stają się one generatorem dysfunkcyjnych działań, które przejawiają się wśród młodzieży. W związku z coraz większym przejawem dewiacyjnych aktów, do których dochodzi za pomocą portali społecznościowych, konieczne jest podjęcie środków zaradczych, które zatrzymają wzrost tego zjawiska wśród młodych ludzi. Podstawowym działaniem w tym zakresie jest przede wszystkim profilaktyka i edukacja w rodzinie.
EN
The emergence of the global Internet has changed the way the entire human population communicates. The internet has become a platform, where human societies build their lives, and traditional communication over the last few years has been replaced by social networks. Today, social networks are the subject of many debates concerning their advantages, disadvantages and the ideas of what they bring to the future. Portals are not only the way of communication, fun, an idea to spend free time, but also source of social and humanistic knowledge too. Against that, social media could be a huge risk for those who use them. The assigned job above discusses about the topic the detrimental effect what the social networks bring. A series of deviant behaviors caused by use of the portal is also presented in this report. Often they become a dysfunctional generator of actions that manifest themselves among the youth. Consequently, there was a need to take action to stop the growth of this phenomenon among young people. First of all the primary activities at this level are prevention and education in the family.
DE
Die Entstehung des globalen Internet-Netzwerks veränderte offensichtlich die Art und Weise, wie die gesamte menschliche Bevölkerung miteinander kommuniziert. Das Internet wurde zu einem Raum der sozialen Existenz, zur Plattform der unbegrenzten Kommunikation und zu einem Ort, wo Leute miteinander eine Beziehung so wie in der realen Wirklichkeit aufnehmen. Traditionelle Kommunikationsformen wurden weitgehend durch soziale Netzwerke ersetzt. Aus diesem Grund sind soziale Netzwerke ein wichtiger Gegenstand vieler Debatten über ihre Vor- und Nachteile, über die Ideen, die sie vertreten. Die Portale sind nicht nur Kommunikation, Spaß oder einfach Freizeitvertreib, sondern auch eine Quelle des humanistischen und sozialen Wissens. Sie sind aber auch eine Gefahr für diejenigen, die sie benutzen.
Year
Issue
53
Pages
233-245
Physical description
Contributors
  • Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1de03d0d-0c2a-468b-95b9-e8ecc33d917d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.