Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | Tom 14 | 179-196

Article title

Determinanty oddziaływania inwestycji finansowych na maksymalizację wartości rynkowej przedsiębiorstwa

Content

Title variants

EN
Determinants of the impact of financial investments on maximization of enterprise market value

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Tangible investments, investments in intangible assets and financial investments are realized in sphere of enterprise financial management. In the area of this management each enterprise functioning on the market should define its main goal. This goal can be to maximizing of enterprise market value. There are existing determinants of the impact of financial investments on maximi-zation of enterprise market value as its main goal. They can be divided into internal and external.

Year

Volume

Pages

179-196

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku, Gdańsk

References

 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia i działanie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 • Arnold J., Hope T., Accounting for management decisions, Prentice Hall International (UK) Ltd., [b.m.] 1990.
 • Baumol W. J., Business behavior, value and growth, The Macmillan Company, [b.m.] 1959.
 • Bień W., Rynek papierów wartościowych, Difin, Warszawa 2008.
 • Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 1996.
 • Blake D., Financial market analysis, McGraw–Hill Book Company, London 1990.
 • Brigham E. F., Gapenski L. C., Intermediate financial management, The Dryden Press, [b.m.] 1990.
 • Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami, t. 1, PWE, Warszawa 1996.
 • Cieślik R., Ocena rentowności działalności gospodarczej, [w:] W. Szczęsny, J. Śliwa, R. Cieślik, S. Wymysłowski, Finanse firmy. Jak zarządzać kapitałem, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.
 • Copeland T. E., Weston J. F., Financial theory and corporate policy, Addison-Wesley Publishing Company Inc., New York 1988.
 • Curwin J., Slater R., Quantitative methods for business decisions, Chapman and Hall, London 1991.
 • Czekaj J., Instrumenty finansowe, [w:] Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, red. J. Czekaj, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Czekaj J., Dresler Z., Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Damodaran A., Wycena. Minipodręcznik dla inwestorów giełdowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012.
 • Davies D., Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, McGraw-Hill Book Company Europe, Warszawa–Londyn 1993.
 • De Soto J. H., Sprawiedliwość a efektywność, Fijorr Publishing Company, Warszawa 2010.
 • Dobbins R., Frąckowiak W., Witt S. F., Praktyczne zarządzanie kapitałami firmy, PAANPOL, Poznań 1992.
 • Drury C., Costing an introduction, Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd., [b.m.] 1987.
 • Duraj J., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, PWE, Warszawa 1996.
 • Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, red. W. Caputa, D. Szwajca, CeDeWu, Warszawa 2008.
 • Gos W., Kapitał oraz finansowanie działalności gospodarczej, Difin, Warszawa 2012.
 • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 • Horbaczewska B., Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • International Encyclopedia of the Social Sciences, The Macmillan Company and The Free Press, [b.m.] 1968.
 • Jamroży M., Kapitał własny, [w:] Finansowanie przedsiębiorstwa. Ujęcie teoretyczno-praktyczne, red. J. Szlęzak-Matusewicz, P. Felis, Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 • Jędrych E., Wynagrodzenie pracowników, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • Jog V., Suszyński C., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1995.
 • Kasprzak-Czelej A., Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Ujęcie funkcyjne, Difin, Warszawa 2012.
 • Kawka T., Wynagrodzenia pracowników, [w:] Zarządzanie kadrami, red. T. Listwan, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Klus S., Rynek kapitałowy a rozwój gospodarki Polski w latach 2000–2011, [w:] Funkcjonowanie współczesnej gospodarki rynkowej. Rynek finansowy, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2013.
 • Kurek M., Optymalizacja podatkowa w procesie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, [w:] Finanse przedsiębiorstwa. Systemy i procedury 5, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2016.
 • Lendzion J., Penc J., Planowanie zatrudnienia i pozyskiwanie pracowników sprzyjających powodzeniu organizacji, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, red. E. Jędrych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 • Letkiewicz A., Majewski J., Szałucki K., Regulatory finansowe w teorii funkcjonowania przedsiębiorstw, [w:] Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw, red. K. Szałucki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017.
 • Letkowski D., Nowe wyzwania i możliwości, red. A. Uziębło, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańsk 2011, Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, t. 10.
 • Lipiec K., Zysk netto, [w:] Finansowanie działalności przedsiębiorstwa. Aspekty podatkowe i finansowe, red. E. Wrońska-Bukalska, Difin, Warszawa 2016.
 • Lipka A., Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 • Lubas B., Piasny B., Kapitał ludzki jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, red. B. Lubas, B. Piasny, KUL, Lublin 2012.
 • Lumby S., Investment appraisal and financial decisions, Chapman and Hall, London 1994.
 • Macmillan Dictionary of modern economics, The Macmillan Press Ltd., red. D. W. Pearce [b.m.] 1992.
 • Maliński T., I Ty możesz zostać Warrenem Buffettem, czyli inwestowanie skoncentrowane na GPW, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2011.
 • Moczydłowska J. M., Kowalewski K., Nowe koncepcje zarządzania ludźmi, Difin, Warszawa 2014.
 • Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Nowak E., Statystyczna analiza ryzyka inwestowania, „Controling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie” (egzemplarz promocyjny) [b.m., b.d.].
 • Nowak K. P., Inwestowanie w spółki dywidendowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2005–2011, [w:] Inwestowanie. Spekulowanie. Kolekcjonowanie, red. A. Adamska, A. Fierla, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2012.
 • Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017.
 • Ostaszewski J., Finanse przedsiębiorstw, [w:] Finanse, red. J. Ostaszewski, Difin, Warszawa 2013.
 • Ostaszewski J., Cicirko T., Kreczmańska-Gigol K., Martysz C., Russel P., Wrzesiński M., Podstawy finansowania spółki akcyjnej, Difin, Warszawa 2017.
 • Ostrowska E., Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2011.
 • Pańkowska M., Relationship marketing w kontekście koncepcji kosztów transakcyjnych, „Organizacja i Kierowanie” 1999, nr 2 (96).
 • Pierścionek Z., Strategie rozwoju firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 • Piotrowska-Marczak K., Finanse ogólne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Inżynierskiej, Radom 1993.
 • Postuła M., Wstęp do finansów przedsiębiorstwa, [w:] Finanse firmy w decyzjach menedżerskich, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016.
 • Rees B., Financial analysis, Prentice Hall International (UK) Ltd., [b.m.] 1990.
 • Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2016.
 • Schall L. D., Haley Ch. W., Introduction to financial management, McGraw-Hill Book Company, New York, London, Sydney 1980.
 • Sierpińska M., Polityka dywidend w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa–Kraków 1999.
 • Simon H. A., Theories of decision-making in economics and behavioral science, „The American Economic Review” 1959, No. 3.
 • Szałucki K., Wynik finansowy przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo. Zasady działania. Funkcjonowanie. Rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 • Tuzimek R., Decyzje finansowe w spółkach giełdowych a wartość akcji, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2013.
 • Wypych M., Cel główny i strategia rozwoju przedsiębiorstwa jako wyznaczniki decyzji finansowych, [w:] Finanse przedsiębiorstwa z elementami zarządzania i analizy, red. M. Wypych, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź 1999.
 • Zarządzanie kadrami. Podstawy teoretyczne i ćwiczenia, red. T. Listwan, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Żurek J., Koszty działalności przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1deaadba-c367-4313-862d-e2fc7eb839e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.