PL EN


2015 | 18 | 81-95
Article title

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu pamięci instytucjonalnej na przykładzie instytucji administracji publicznej – przegląd wybranych typów, przyczyn i sposobów diagnozowania problemu.

Content
Title variants
EN
Malfunctionings of the institutional memory as exemplified by the public administration institutions – a review of chosen types, causes and diagnostic solutions.
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Sytuacja, w której pamięć instytucjonalna funkcjonuje prawidłowo jest sytuacją niezwykle pożądaną w szeroko rozumianej rzeczywistości społecznej. Od tego jak szybko dana instytucja jest w stanie przywołać fakty lub sprawy ze swojej pamięci, jak również od sposobu tego przywoływania zależy jakość jej funkcjonowania. Artykuł ma za zadanie dokonać przeglądu dysfunkcji, które współcześnie dotykają pamięć instytucji administracji publicznej, ich możliwych przyczyn oraz sposobów diagnozowania problemów. Rezultatem dokonanego przeglądu będzie zwięzły katalog możliwych do zaobserwowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu pamięci instytucjonalnej wraz z odniesieniami do ich etiologii oraz proponowanych sposobów diagnozowania. Takie podejście stanowi punkt wyjścia do bardziej pogłębionych studiów nad tematyką dysfunkcji pamięci instytucjonalnej w obszarze instytucji administracji publicznej.
EN
The situation in which institutional memory functions well is to be desired in broadly understood social reality. The speed with which a given institution is able to recall facts or issues from its memory, as well as the way in which it is done, testify to the quality of the institution’s functioning. The planned article aims to give a review of malfunctions connected with the memory of contemporary public administration institutions. The result of the review will be a concise catalogue of observable malfunctions of institutional memory, related to their etiology and suggested diagnostic means. Such an approach will be a point of departure for deeper research into the malfunction of institutional memory in the area of public administration institutions.
Year
Issue
18
Pages
81-95
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1debe42f-7032-4181-9a6b-19e8c4dc13f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.