PL EN


2018 | 19 | 3 | 274-283
Article title

ANALIZA LOKALNYCH ZALEŻNOŚCI PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ NA PRZYKŁADZIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Content
Title variants
EN
ANALYSIS OF LOCAL DEPENDENCIES OF INDUSTRIAL PRODUCTION ON THE EXAMPLE OF POVIATS OF THE LUBUSKIE VOIVODESHIP
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rozwój lokalny rozumieć można jako proces wpływający na relacje między produkcją i konsumpcją oraz lokalne warunki życia na danym terytorium. W artykule przybliżono temat w przekroju powiatów województwa lubuskiego. Dokonano analizy opisowej struktury pracujących oraz zbadano zmiany wielkości produkcji sprzedanej przemysłu według powiatów. W celu modelowania zależności dotyczących kształtowania się produkcji sprzedanej, ze względu na specyfikę danych, użyto modele panelowe. Estymacji i weryfikacji, na tle zwykłego modelu regresji, poddano modele z efektami ustalonymi i losowymi.
EN
Local development can be understood as a process affecting the relation between production and consumption, and local living conditions in a given territory. The topic of the cross-section of poviats of the Lubuskie Voivodeship was presented in this dissertation. A descriptive analysis of the structure of employed was carried out and the changes in the volume of sold production of industry by poviats were examined. In order to model dependencies regarding the development of sold production, due to the specificity of the data, panel models were used. The models with fixed and random effects were subjected to estimation and verification in the context of the pooled regression model.
Contributors
 • Wydział Ekonomiczny, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.
References
 • Cortell A., Lucchetti R. (2018) Gretl User’s Guide. Gnu Regression. Econometrics and Time-series Library.
 • Godlewska – Majkowska H. (2015) Produkcja przemysłowa. [w:] Kuciński K. (red.) Geografia ekonomiczna. Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Kukuła K. (red.) (2009) Wprowadzenie do ekonometrii. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Maddala G. S. (2006) Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Osińska M. red. (2007) Ekonometria współczesna. Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Parysek J. J. (2001) Podstawy gospodarki lokalnej. Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu.
 • Potoczek A. (2003) Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Strahl D. (red.) (2006) Metody oceny rozwoju regionalnego. Wydawnictwo AE we Wrocławiu.
 • Strzelecki Z. (red.) (2008) Gospodarka regionalna i lokalna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Szewczuk A., Kogut – Jaworska M., Zioło M. (2011) Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
 • Wiedermann K. (2016) Współczesne modele uprzemysłowienia a kształtowanie się struktur społecznych i gospodarczych. Poziom międzynarodowy, regionalny, lokalny. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Województwo lubuskie. Podregiony, powiaty, gminy 2017 (2017) Urząd Statystyczny w Zielonej Górze.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.stat.gov.pl [dostęp 20. 05. 2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1df23bd0-abae-415a-aef8-3fdd56f594a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.