PL EN


2016 | 58 | 149-157
Article title

Wykorzystanie schematu książki na potrzeby środowiska cyfrowego

Content
Title variants
EN
The use of the book scheme for the purposes of the digital environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Książka, zwłaszcza drukowana, od ponad pięciuset lat sprawdza się jako narzę- dzie komunikacji, a więc także jako metoda utrwalania oraz sposób prezentacji informacji, wiedzy i treści. Jej obowiązujący aktualnie semiotyczny schemat zweryikowała wielowiekowa historia, książka bowiem ewoluowała i poddawana była modyikacjom po to, aby najskuteczniej realizować funkcję środka przekazu informacji, wiedzy, treści oraz danych. W drugiej połowie XX w. w komunikacji społecznej pojawiła się przestrzeń cyfrowo-sieciowa. Mimo iż budowana była na zero-jedynkowym kodzie binarnym, to jednak nie zrywała z dziedzictwem kultury książki. celem artykułu jest wykazanie, jak schemat książki jest obecny w środowisku internetu i World Wide Web.
EN
The book, especially printed, for more than ive hundred years, works as a communication tool, and, therefore, also as a method of preservation and presentation of information, knowledge and content. its actual semiotic scheme veriied a centuries-long history, the book evolved and been subjected to modiications in order to most efectively carry out the function of medium of information, knowledge, content and data. in the second half of the twentieth century, in the social communication appeared digital network space. Although the new medium was built on the basis of binary code, it does not break with the heritage of the book culture. his article aims to show how the book scheme is presented in the environment of the internet and the World Wide Web.
Year
Volume
58
Pages
149-157
Physical description
Dates
published
2016-12-20
Contributors
 • Instytut informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Bourne C.P., Hahn T.B., A History of Online Information Services, 1963–1976, Cambridge, MA and London, UK: MIT Press, 2003.
 • Góralska M., Bibliologia i informacja naukowa – razem czy osobno?, [w:] Nauka o informacji w okresie zmian, pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty i Ewy Chuchro przy współpr. Mariusza Luterka, Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2013, s. 93–110.
 • Góralska M., Piśmienność i rewolucja cyfrowa, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.
 • Hypercard [online]: https://en.wikipedia.org/wiki/HyperCard [dostęp: 17.12.2012].
 • Kotuła S.D., Digital bookculture, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2015, nr 1 (14), s. 107–122.
 • Kotuła S.D., Dziedzictwo kultury książki a środowisko cyfrowe World Wide Web, „Przegląd Biblioteczny” 2013, R. 81, z. 1,s. 5–18.
 • Kotuła S.D., Komunikacja bibliologiczna wobec World Wide Web, Lublin:Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
 • Kotuła S.D., Konwergencja mediów książki i Internetu, [w:] Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, Internet, pod red. Marka Jezińskiego, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 241–255.
 • Kotuła S.D., Książkowatość jako propozycja terminologiczna i poznawczo-badawcza dla bibliologii, [w:] Książka i biblioteka w procesie komunikacji społecznej, pod redakcją Renaty Aleksandrowicz i Haliny Rusińskiej-Giertych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut-Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015, s. 125–137.
 • Kotuła S.D., Od Biblioteki Aleksandryjskiej do World Wide Web, „Biblioteka” 2012, nr 16 (25), s. 115–137.
 • Kwiecień C., Od papirusu do bibliobusu: książka o książce. Katowice: Wydawnictwo "Śląsk", 1960.
 • Licklider J.C.R., Biblioteki przyszłości, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
 • Pomorski J., W kierunku teoretycznej integracji badań bibliologicznych, „Studia o Książce” 1985, T. 15, s. 157–189.
 • Trzynadlowski J., Autor – dzieło wydawca, Wrocław: Ossolineum, 1979.
 • Zbierski T., Semiotyka książki, Wrocław: Ossolineum, 1978.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1df27d3a-9a66-49ab-9963-badd629c3a97
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.