PL EN


2016 | 9 | 1(16) | 23-37
Article title

Listy ludzi pióra związanych z Lublinem i Lubelszczyzną do profesora Feliksa Araszkiewicza (część 2)

Authors
Content
Title variants
EN
Letters of Writers Connected with Lublin and the Lublin Region Written to Professor Feliks Araszkiewicz (part 2)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule jest prezentowany wybór listów do historyka literatury Feliksa Araszkiewicza z Lublina (1895–1966). Araszkiewicz był profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z bogatego zbioru rękopisów autorstwa polskich pisarzy, badaczy literatury i publicystów dostępnego w Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie wybrano korespondencję autorów związanych z Lublinem i Lubelszczyzną: Franciszki Arnsztajnowej (1865–1942), Marii Bechczyc-Rudnickiej (1888–1982), Anny Kamieńskiej (1920–1986), Zygmunta Klukowskiego (1885–1959), Józefa Nikodema Kłosowskiego (1904–1959), Jerzego Krzysztonia (1931–1982) oraz Ewy Szelburg-Zarembiny (1899–1986). Teksty uzupełniono przypisami.
EN
The article presents a selection of letters written to a literary historian, Feliks Araszkiewicz from Lublin (1895–1966). Araszkiewicz was a professor at the Catholic University of Lublin. From the rich collection of manuscripts by Polish writers, researchers in literature and journalists, which is available at Hieronim Łopaciński Voivodeship Public Library in Lublin, the letters of the following authors connected with Lublin and the Lublin Region have been selected: Franciszka Arnsztajnowa (1865–1942), Maria Bechczyc–Rudnicka (1888–1982), Anna Kamieńska (1920–1986), Zygmunt Klukowski (1885–1959), Józef Nikodem Kłosowski (1904–1959), Jerzy Krzysztoń (1931–1982) and Ewa Szelburg–Zarembina (1899–1986).
Year
Volume
9
Issue
Pages
23-37
Physical description
Dates
published
2016-06
Contributors
author
 • Instytut Historii, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Araszkiewicz Feliks, Bolesław Prus i jego ideały życiowe, z przedmową Juliana Krzyżanowskiego, Lublin 1925.
 • Araszkiewicz Feliks, Dzieła i twórcy. Studia i szkice, Warszawa 1957.
 • Araszkiewicz Feliks, Refleksy literackie. Studia, szkice, notatki, Lublin 1934.
 • Bereś Witold, Burnetko Krzysztof, Podsadecka Joanna, Krąg Turowicza. Tygodnik, czasy, ludzie. 1945–1999, wstęp W. Dawidowski, posłowie J. Makowski, Limanowa–Kraków 2012.
 • Bibliografia prac Feliksa Araszkiewicza, zestawił S. Fita, „Roczniki Humanistyczne. Filologia Polska” 1967, z. 1, s. 187–197.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz 1895–1966, Lublin 1995.
 • Fita Stanisław, Feliks Araszkiewicz (14 stycznia 1895 – 30 maja 1966), „Pamiętnik Literacki” 1966, z. 4, s. 703.
 • Grychowski August, Lublin i Lubelszczyzna w życiu i twórczości pisarzy polskich od średniowiecza do 1968 r., Lublin 1974.
 • Kłak Tadeusz, Kłosowski Józef Nikodem, krypt. i pseud. J.K., K.J., jnk., Lemiesz (1904–1959), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII/1, z. 56, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 73–74.
 • Kłak Tadeusz, Uczony, pisarz, pedagog, „Kamena” 1966, nr 12, s. 4.
 • Krzysztoń Jerzy, Wspominając Zbigniewa Jakubika, [w:] Lublin literacki 1932-1982. Studia i wspomnienia, pod red. W. Michalskiego i J. Zięby, Lublin 1984, s. 330.
 • Ludorowski Lech, Odnowa naukowej regionalistyki, „Kultura i Życie. Tygodniowy dodatek do Sztandaru Ludu” 1956, nr 47, s. 2.
 • Mańkowski Zygmunt, Klukowski Zygmunt (1885–1959), [w:] Polski słownik biograficzny, t. XIII/1, z. 56, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 30–31.
 • Papierkowski Stanisław K., Feliks Araszkiewicz (1895–1966), „Zeszyty Naukowe KUL” 1967, nr 2, s. 91.
 • Schematismus ordinis fratrum minorum iussu rev.mi p. Augustinii Sépinski ministri generalis cura secretariae genmeralis studio P. Berardi Bonvini nunc quartum typis editus, Romae 1961.
 • Słownik biograficzny miasta Lublina, pod red. Tadeusza Radzika, Andrzeja Witusika, Jana Ziółka, t. 1–2, Lublin 1993–1996.
 • Słownik współczesnych pisarzy polskich, opracował zespół pod red. Ewy Korzeniewskiej, T. 1: A–I, Warszawa 1963, T. 2: J–P, Warszawa 1964, T. 3: R–Ż, Warszawa 1964.
 • Starnawski Jerzy, Feliks Araszkiewicz (14 I 1895 – 30 V 1966), „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” , R. 2: 1967, s. 151.
 • Student [Japola Józef], „Dziadek”, „Tygodnik Powszechny” 1966, nr 25, s. 4.
 • Szelburg-Zarembina Ewa, Iskry na wiatr, Warszawa 1980 (t. 4 cyklu powieściowego Rzeka kłamstwa).
 • Szelburg-Zarembina Ewa, Zawiłości prostej drogi, Warszawa 1979.
 • Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny, opracował zespół pod red. J. Czachowskiej i A. Szałagan, T. 1: A–B, Warszawa 1994, T. 4: K, Warszawa 1996, T. 8: Ste–V, Warszawa 2003.
 • Zgorzelski Czesław, O profesorze Feliksie Araszkiewiczu, „Roczniki Humanistyczne. Filologia Polska” 1967, z. 1, s. 179.
 • Zgorzelski Czesław, Prof. Feliks Araszkiewicz, „Tygodnik Powszechny” 1966, nr 25, s. 4.
 • Zięba Józef, Zbigniew Jakubik 1920–1976 w dziesiątą rocznicę śmierci, Lublin 1988.
 • Zińczuk Aleksandra, Współczesny Odys a studium Obłędu Jerzego Krzysztonia, [w:] Peregrynacje do źródeł. Przestrzeń mityczna, przestrzeń realna Lubelszczyzny w twórczości pisarzy XI–XXI wieku, cz. III, red. J. Szcześniak, D. Trześniowski, Lublin 2012, s. 117–118.
 • Żakowski Jacek, Pół wieku pod włos, czyli życie codzienne „Tygodnika Powszechnego” w czasach heroicznych, Kraków 1999.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1df2e799-1ea0-4c5f-b077-86e88df661f6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.