PL EN


2015 | 3(45) | 35-50
Article title

Korelacja procesów doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej w Polsce

Content
Title variants
EN
Correlation of the Processes of Improving the Prudential Instruments of the Financial System and the Anti-Crisis Socio-Economic Policy in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto próbę wskazania korelacji procesów doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno-gospodarczej prowadzonej w Polsce. Analizę tej korelacji rozpoczęto od wskazania wpływu dokonującego się obecnie procesu globalizacji ekonomicznej i kryzysu fi nansowego lat 2008-2009 na rozwój systemu finansowego w Polsce. Z drugiej strony, rozwój systemu finansowego jest istotną determinantą efektywnego rozwoju gospodarki rynkowej w Polsce. W kontekście presji realizowanych keynesowskich działań antykryzysowych, ekonomiści wskazują także na potrzebę ciągłego dopracowywania regulacji ostrożnościowych w systemach bankowych. W sytuacji osłabionej koniunktury gospodarczej i podwyższonego ryzyka rośnie presja doskonalenia procedur bankowych dotyczących bezpieczeństwa transakcji finansowych w Polsce. Dzięki transformacji polskiej gospodarki, od 1989 roku analogiczne procesy realizowane były w sektorze finansowym. Doskonalenie procedur bankowych systemu finansowego skorelowane jest z sukcesywnie postępującą globalizacją ale także z antykryzysową polityką społeczno-gospodarczą w Polsce. W związku z tym sukcesywnie rośnie stopnień dostosowywania procedur banków komercyjnych działających w Polsce do wymogów unijnych i wytycznych Komitetu Bazylejskiego. Jednym ze szczególnych aspektów tych procesów dostosowawczych była analiza korelacji procesów doskonalenia instrumentów ostrożnościowych systemu finansowego i antykryzysowej polityki społeczno--gospodarczej w Polsce. W wyniku przeprowadzonych obserwacji i analiz wykazano, że istnieje ta korelacja.
EN
In his study, the author undertook an attempt to indicate correlations of the processes of improving the prudential instruments of the financial system and the anti-crisis socio-economic policy implemented in Poland. He began an analysis of this correlation from the indication of the impact of the currently ongoing process of economic globalisation and the financial crisis of the years 2008-2009 on development of the financial system in Poland. On the other hand, the development of the financial system is an important determinant of an effective development of the market economy in Poland. In the context of pressure of the implemented Keynes anti-crisis measures, economists also indicate the need for a constant refining of the prudential regulations in banking systems. In the situation of weakened economic situation and higher risk, there grows the pressure for improving the banking procedures concerning security of financial transactions in Poland. Owing to the transformation of the Polish economy, since 1989 similar processes have been implemented in the financial sector. Improvement of the banking procedures of the financial system is correlated with the successivelyongoing globalisation but also with the anti-crisis socio-economic policy in Poland. Th erefore, there is successively growing the degree of adjustment of procedures of commercial banks operating in Poland to the EU requirements and the directives of the Basel Committee. One of the specific aspects of these adjustment processes was an analysis of correlation of the processes of improving the prudential instrument of the financial system and the anti-crisis socio-economic policy in Poland. In result of the carried out observations and analyses there has been exhibited that this correlation exists.
Year
Issue
Pages
35-50
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Nauk Społecznych w Otwocku
References
 • Alińska A., Pietrzak B. (2012), Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania, CeDeWu, Warszawa.
 • Banki w strefie euro pod ścisłym nadzorem EBC(2013),„e-Gospodarka.pl”, http://www.e-gospodarka.pl [dostęp: styczeń 2015].
 • Baranowska-Skimina A. (2012), Czy shadow banking wymaga regulacji?,„e-Gospodarka.pl”, http://www.e-gospodarka.pl [dostęp: luty 2015].
 • Bukowski S. (red.) (2010), Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy, CeDeWu, Warszawa.
 • Czarny E., Śledziewska K. (2013), Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa.
 • Czarnecki L. (2011), Ryzyko w działalności bankowej. nowe spojrzenie po kryzysie, Studio Emka, Warszawa.
 • Davies H., Green D. (2010), Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, Seria Wyzwania Globalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Domańska-Szaruga B. (2014), Financial Instability and the New Architecture of Financial Supervision in European Union (w:) Domańska-Szaruga B., Stefaniuk T. (red.), Organization in changing environment. Conditions, methods and management practices, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Domańska-Szaruga B. (2013), Common banking supervision within the financial safety net, (w:) The Economic Security of Business Transactions. Management in business, Chartridge Books Oxford, Oxford.
 • Fila J., Filipiak B. (2012), System finansowy a rozwój gospodarczy. Szanse i zagrożenia, Difin, Warszawa.
 • Jajuga K. (red.) (2008), Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jaka przyszłość czeka wspólną walutę(2012), „e-Gospodarka.pl”, http://www.e-gospodarka.pl [dostęp: styczeń 2015].
 • Koleśnik J. (2012), Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 • Morawski I. (2013), Bazylea III: bezpieczniejsze banki, ale większe koszty, „Obserwator finansowy.pl”, http://www.obserwatorfi nansowy.pl/forma/analizy/bazylea-iii--banki-regulacje-strefa-euro-trichet/ [dostęp: styczeń 2015].
 • Paxford B. (2013), Bazylea III – na drodze do większej stabilności banków, „Przegląd Finansowy Bankier.pl”, http://www.bankier.pl/wiadomosc/BAZYLEA-III-nadrodze-do-wiekszej-stabilnosci-bankow-2230043.html [dostęp: styczeń 2015].
 • Siwiński W., Wójtowicz D. (2010), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, Poltext, Warszawa.
 • Stańczuk M. (2009), Konieczna reforma bankowych regulacji, „Rzeczpospolita”, „Ekonomia i rynek”, 21.08., nr 195 (8401).
 • Świderska J. (2013), Współczesny system bankowy. Ujęcie instytucjonalne, Difin, Warszawa.
 • Wiśniewska M. (2013), Finanse w dobie kryzysu, Seria „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku”, CeDeWu, Warszawa.
 • Zaleska M. (red.) (2012), Bankowość, C.H. Beck, Warszawa.
 • Żabińska J. (red.) (2011), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1df7d0e3-81ee-4f4e-9cf2-052a90bf9edf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.