PL EN


2013 | 2 | 97-112
Article title

Łemkowskie „stawanie się” narodem

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Qe process of creating the Lemko nation began in the sixteenth century, with the birth of Lemko literature and the development of literary life in the second half of the nine-teenth century. Qeir language and literature alongside the history and culture became the chief drivers of developing the nation. Qe universal sense of Lemko nationality was in progress as until 1944 in the Lemko homeland (area the Beskid Niski and Sadecki). It was interrupted by the expulsion on grounds of the USSR (1944-1946) and the events associated with the „Wisła” action (1947). Later, due to the threat of identity, national revival among the Lemkos accelerated.
Year
Issue
2
Pages
97-112
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski
References
 • www.spis.gov.pl [5.03.2012]
 • A. Kwilecki, Fragmenty najnowszej historii Łemków [w:] Materiały szkoleniowe, red. P. Luboński, Warszawa 1984
 • R. Reinfuss, Śladami Łemków, Warszawa 1990
 • S. Ossowski, O ojczyźnie i narodzie, Warszawa 1984
 • J. Moklak, Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej. Zagadnienia polityczne i wyznaniowe, Kraków 1997
 • J. Smoleński, Łemkowie i Łemkowszczyzna, „Wierchy”, R. XIV, 1936
 • J.A. Stepek, Akcja polska na Łemkowszczyźnie, „Libertas” 1984, nr 1
 • R. Reinfuss, Łemkowie w przeszłości i obecnie. Materiały z Sympozjum Komisji Turystyki Górskiej w Sanoku z dnia 21-24 września 1983 r., Kraków 1987
 • H. Duć-Fajfer, Podstawowa charakterystyka terytorialna, etnograficzna, kulturowa i religijna Łemkowszczyzny w ujęciu historycznym, [w:] Mała Łemkowyna jako region społeczno-gospodarczej aktywizacji, red. M. Sandowicz, Warszawa 2004
 • E. Michna, Łemkowie. Grupa etniczna czy naród?, Kraków 1995
 • A. Kwilecki, Łemkowie. Zagadnienia migracji i asymilacji, Warszawa 1974
 • K. Pudło, Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego Śląska 1947-1985, Wrocław 1987
 • S. Dudra, Poza małą ojczyzną. Łemkowie na Ziemi Lubuskiej, Wrocław 2008
 • J. Albin, J. Chudy, Z genezy Stowarzyszenia Łemków, [w:] Studia nad współczesną myślą polityczną, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, Wrocław 1994, nr 1665
 • J. Syrnyk, Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne (1956-1990), Wrocław 2008
 • Protokół z IV Nadzwyczajnego Plenum Zarządu Wojewódzkiego UTSK w Zielonej Górze z 15 sierpnia 1957 r.
 • Protokół z posiedzenia Prezydium Zarządu Głównego UTSK z 15 paź¬dziernika 1957 r
 • Sprawozdanie z zagadnień ludności ukraińskiej za II półrocze 1958 r.
 • J. Zwoliński, Rapsodia dla Łemków, Koszalin 1994
 • Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu (IPN Wr), sygn. 051/232
 • Perspektywiczny plan pracy Grupy III Wydziału III po za¬gadnieniu mniejszości ukraińskiej (łemkowskiej) z 1958 r.
 • Informacja Naczelnika Wydz. II WU ds. BP w Zielonej Górze z 25 października 1956 r.
 • Informacja nr 14 Komendanta Woj. MO ds. Bezpieczeństwa do I Sekretarza KW PZPR w Zielonej Górze z 15 marca 1958 r
 • R. Drozd, Polityka państwa wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944-1989, War¬szawa 2001
 • AAN, KC PZPR, sygn. 239/XV-140, Referat na posiedzenie Komisji KC PZPR do Spraw Narodowościowych pt. „Zagadnienie Łemków w całokształcie działalności UTSK w Polsce” z 11 sierpnia 1958 r.
 • J. Żurko, Wybrane aspekty tożsamości narodowej wysiedlonych z Łemkowszczyzny w świetle relacji pamiętnikarskich, [w:] Kultura i struktura. Problemy integracji i polaryzacji różnych grup społecznych na Śląsku, red. W. Sitek, Wrocław 1992
 • Rezolucja I Zjazdu Zjednoczenia Łemków z 9 listopada 1991 r., [w:] Ukraińcy w Polsce 1989-1993. Kalendarium. Dokumenty. Informacje, Warszawa 1993
 • H. Duć-Fajfer, Łemkowie w Polsce, Warszawa 1991
 • T.M. Trajdos, Osadnictwo na Łemkowszczyźnie, „Magury 90”, Warszawa 1990
 • Kalendarium historyczne Stowarzyszenia Łemków, opr. J. Chomiak, www. stowarzyszenielemkow.pl [10.11.2012]
 • H. Duć-Fajfer, Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie, „Rocznik Ruskiej Bursy 2006”, red. H. Duć-Fajfer, B. Gambal, Gorlice 2006
 • Dz.U. Nr 34, poz. 150
 • M. Misiak, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław 2006
 • P.R. Magocsi, The Language Question among the Subcarpathian Rusyn, New Jersey 1987
 • S. Dubiel-Dmytryszyn, Łemkowie a ruch rusiński, „Rocznik Ruskiej Bursy 2007”, Gorlice 2007
 • www.stowarzyszenielemkow.pl [10.11.2012].
 • P.R. Magocsi, The Rusyn-Ukrainians in Czechoslovakia, „Magury 88”, Warszawa 1988
 • P.R. Magocsi, Rusini Karpaccy, przekł. H. Duć-Fajfer, Toronto 1966
 • T.A. Olszański, Drogi tożsamości Łemków, „Magury 90”, Warszawa 1990
 • A. Kroh, Łemkowie, Nowy Sącz 1990
 • N. Davies, Boże igrzysko. Historia Polski, t. 2, przekł. E. Tabakowska, Kraków 1992
 • R. Brykowski, Krzyże Łemków, „Tygodnik Powszechny” 1984, nr 41
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1dfbfb23-ae77-49c7-9fb3-0b40580a9730
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.