Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 52 | 2(104) | 32-46

Article title

On Contradictions in the Assessment of Information and Their Impact on E-Government and E-Health Services and Platforms

Title variants

PL
0 sprzecznościach w ocenie informacji oraz ich wpływie na usługi i platformy związane z e-państwem i z e-zdrowiem

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
PURPOSE/THESIS: The article analyzes the contradictions and inconsistencies in the assessment of information and information architectures in Polish e-government and e-health services and platforms. The thesis is that the naturę and role of information and the relations between information structures, information media and information systems are not properly understood by legislators and public institutions commissioning IT systems. This leads to difficulties in implementing e-government and e-health systems and platforms and a Iow rate of use of their services by the citizens and entrepreneurs APPROACH/METHODS: In order to prove this thesis a number of systems and platforms were examined. The systems chosen for analysis are these having the highest number of users and were expected to fulfill the needs both of the citizens and public institutions. RESULTS AND CONCLUSIONS: The examples analyzed show that there is a need to design, develop and introduce totally different e-government services. These new services should correspond with immaterial information structures and systems, not trying to reflect and computerize’ the 19th century paper-oriented administration. The goal of implementing IT in public institutions should be the assistance in fulfilling their main functions - serving the users, The improper understanding of information architectures results in additional burdens for all parties involved, instead of bringing improvements in the ąuality of public services. ORIGINALITY/VALUE: In author's opinion the relation between information structures and the rules of building information and IT systems in public administration is not understood properly. The results are the difficulties and problems in implementing and using the IT systems of public administration. On the other hand, formulating sound foundations for IT systems of public administration seems to be outside the main area of interest of the information studies. The article tries to bridge the gap between these two areas.
PL
CEL/TEZA: Artykuł stanowi analizę sprzeczności i niespójności w ocenie informacji i architektury informacji w zakresie usług i platform dotyczących polskiego e-państwa i e-zdrowia. Uważa się, że natura i rola informacji oraz relacji łączących struktury, media i systemy informacyjne nie są właściwie odbierane przez legislatorów i instytucje publiczne zamawiające utworzenie bądź zakup systemów informatycznych. Skutkuje to trudnościami we wdrażaniu usług i platform e-państwa i e-zdrowia oraz niskim poziomem ich wykorzystania przez obywateli i przedsiębiorców. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: W celu udowodnienia powyższego faktu przebadano szereg systemów i platform. Do analizy wybrano systemy o największej liczbie użytkowników, od których oczekuje się zaspokajania potrzeb, zarówno obywateli, jak i instytucji publicznych. WYNIKI I WNIOSKI: Analizowane przykłady ukazują potrzebę projektowania, tworzenia i wdrażania zupełnie odmiennych usług związanych z e-państwem. Nowe usługi powinny korespondować z niematerialnymi strukturami i systemami informacyjnymi zamiast odzwierciedlać i „komputeryzować” XIX-wieczną koncepcję administracji osadzoną w realiach analogowych. Celem wdrażania technologii informacyjno-informatycznych w instytucjach publicznych powinno być wsparcie w zakresie realizowania przez nie ich podstawowego zadania - służenia użytkownikom. Nieprawidłowe rozumienie architektury informacji skutkuje dodatkowym obciążeniem dla wszystkich zainteresowanych stron zamiast poprawiania jakości usług publicznych. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: W opinii autora związki struktur informacyjnych oraz reguł budowania informacji i systemów informacyjno-informatycznych w administracji publicznej nie są rozumiane właściwie. Skutkuje to problemami we wdrażaniu i stosowaniu wzmiankowanych systemów. Z drugiej strony, budowanie zdrowych reguł wdrażania systemów informacyjno-informatycznych w administracji publicznej wydaje się pozostawać poza zakresem zainteresowania nauki o informacji. Artykuł stanowi próbę zmniejszenia bądź zamknięcia luki pomiędzy tymi dwoma obszarami.

Year

Volume

52

Issue

Pages

32-46

Physical description

Dates

received
2014-09-30
revised
2014-11-02
accepted
2014-11-12

Contributors

 • Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, ul. Narutowicza 105a lok. 3, 90-145 Łódź

References

 • Bankier.pl (2014). Bankowość mobilna będzie coraz bardziej powszechna [online ]. Bankier.pl, July 3 [ 18.07. 2014], http://www.bankier.pl/wiadomosc/Bankowosc-mobilna-bedzie-coraz-bardziej-powszechna-3158172.html
 • CEIDG (2012). Applicable Legal Provisions [online]. Central Registration and Information on Business, June 15 [18.07. 2014], https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;824A23D4-ED30-4C86-B9FF-21477D3D34C4
 • Dagiel, D. (2005). Wspomagana komputerowo reforma systemu ubezpieczeń społecznych, czyli historia pewnego projektu Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji [online ]. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, May 18 [27.11.2014], www.piit.org.pl/documents/10181/17239/4176.pps
 • Doliniak, K. (2010). Maszyneria Trurla za trzy miliardy [online ]. Forbes.pl, April 23 [16.06. 2014], http://www.forbes.pl/artykuly/sekcje/sekcja-wydarzenia/maszyneria-trurla-za-trzy-miliardy,2054,2
 • European Commission (2009). Ministerial Declaration on eGovernment [online]. Digital Agenda for Europe, November 18 [1.11. 2014 ], https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/ministerial-declaration-on-egovernment-malmo.pdf
 • European Commission (2010). European eGovernment Action Plan 2011-2015 [online]. Digital Agenda for Europe, December 15 [21.09. 2014 ], http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0743:FIN:EN:PDF
 • EIPA (2005). eEurope Awards. [online]. European Institute of Public Administration, December 8 [25.10. 2014 ], http://www.eipa.eu/eEurope_Awards/Winners_eGov2005.pdf
 • Feather, J. & Sturges, P. (2003). International Encyclopedia of Information and Library Science. London, New York: Routledge.
 • GPW (2013. Universal Trading Platform (UTP) - Nowoczesna platforma obroty GPW [online]. Giełda Papierów Wartościowych [14.08. 2014 ], http://www.gpw.pl/pub/files/PDF/foldery/Architektura_UTP.pdf
 • Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Managment). Studia Lubuskie, 2, 193-202.
 • Kulisiewicz, T. (2013). Redukcja obciążeń administracyjnych a wybrane zagadnienia informatyzacji administracji publicznej. Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 29, 131-150.
 • MAC (2009). What is ePUAP [online]. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. ePUAP [30.09. 2014 ], http://epuap.gov.pl/
 • MAC (2014). About the Central Repository of Public Information [online]. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Centralne Repozytorium Informacji Publicznej [25.10. 2014 ], https://danepubliczne.gov.pl/aboutUs#question_4
 • MSW (2013). Projekt pl.ID [online]. Ministerstwo Spraw Wewnetrznych. O programie pl.ID [1.11. 2014 ], http://obywatel.gov.pl/prezentacja-urzednik
 • NBP (2013). Ocena funkcjonowania polskiego systemu płatniczego w I półroczu 2013 r. [online]. Narodowy Bank Polski - System płatniczy [3.09. 2014 ], http://www.nbp.pl/systemplatniczy/ocena/ocena2013_1.pdf
 • PIIT & PTI (1999). Rozwój Informatyki w Polsce - stan, zalecenia, perspektywy. Poznań-Warszawa: Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 • Rozporządzenie (2014). Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasobu informacyjnego przeznaczonego do udostępniania w Centralnym Repozytorium Informacji Publicznej [online]. Dz. U. poz. 491 [28.10. 2014 ], http://dziennikustaw.gov.pl/D2014000049101.pdf
 • Rynek Zdrowia (2014). Dzięki ZIP pacjenci coraz częściej wykrywają nadużycia [online]. Rynek Zdrowia, August 13 [11.09. 2014 ], http://www.rynekzdrowia.pl/Finanse-i-zarzadzanie/Dzieki-ZIP-pacjenci-coraz-czesciej-wykrywaja-naduzycia,143726,1.html
 • The World Bank (2005). Definition of E-Government [online]. The World Bank, May 18 [30.10. 2014 ], http://go.worldbank.org/M1JHE0Z280
 • Ustawa (1960). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [online]. Internetowy System Aktów Prawnych [30.10. 2014 ], http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19600300168&type=3
 • ZBP (2014). Bankowość internetowa i płatności bezgotówkowe - II kwartał 2014 r. Warszawa: Związek Banków Polskich.
 • ZUS (2012). Uzyskiwanie zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek [online]. e-Inspektorat ZUS, January 31 [20.10. 2014 ], http://e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_sprawy=158
 • ZUS (2014). ZUS Aktualności, September 26 [online]. Informacje, komunikaty [26.09. 2014 ], http://www.zus.pl/default.asp?id=1&p=&idk=2347

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
0324-8194
e-ISSN
2392-2648

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1dfc7f97-8f27-420f-a47b-c066e62c15c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.