PL EN


2014 | 5(929) | 19-39
Article title

Aksjomatyczna analiza sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa w modelu Arrowa-Debreu

Authors
Title variants
EN
An Axiomatic Analysis of John Rawls’ Distributive Justice in the Arrow-Debreu Model
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie koncepcji sprawiedliwości dystrybutywnej Johna Rawlsa oraz jej aksjomatyczna analiza w gospodarce rynkowej, reprezentowanej przez ekonomię Debreu z własnością prywatną. Wprowadzone porównania interpersonalne pozwalają na wyznaczanie jednostek najmniej uprzywilejowanych oraz na zdefiniowanie zasady dyferencji. Następnie zasada ta zostaje uogólniona do leksyminu. Tak zdefiniowane relacje sprawiedliwości, niezależne od stanów ekonomii, charakteryzują cały model ekonomii. Pozwala to na wykorzystanie konstrukcji przestrzeni modeli jako wielozakresowych systemów relacyjnych ze specjalnie zdefiniowaną charakterystyką. Odpowiednio zdefiniowane rozszerzenia systemów i ich charakterystyk ilustrują ekonomię ewolucyjną Schumpetera. W tym ujęciu można zadać pytanie, jakie warunki gwarantują zachowanie zdefiniowanych relacji sprawiedliwości dystrybutywnej. Rozwiązanie przynosi kumulatywne rozszerzenie ekonomii Debreu odpowiadające Schumpeterowskiemu ruchowi okrężnemu. Z kolei zmiany innowacyjne, będące podstawą rozwoju gospodarczego, przy zachowaniu kumulatywności zachowują poziom sprawiedliwości w sensie zasady dyferencji oraz zwiększają poziom sprawiedliwości w sensie leksyminu.
EN
The paper presents the concept of John Rawls’ distributive justice and its axiomatic analysis in a market economy represented by a Debreu economy with private property. The interpersonal comparisons introduced allow for the designation of the least advantaged individuals and for the rules to be defined for the difference principle. This principle is then generalised to the leximin. The defined relationships of justice, independent of the state economy, characterise the model of the economy. This allows for the construction of multi-range relational systems with characteristics specifically defined. Suitable defined extensions of systems and their characteristics illustrate Schumpeter’s evolutionary economics. In this perspective, we may ask what conditions guarantee the preservation of the defined relationships of distributive justice. The answer may be found in the cumulative extension of a Debreu economy corresponding to Schumpeterian circular flow. The innovative changes, which are the basis for economic development, while sustaining cumulativity, preserve the level of justice in the sense of the difference principle and increase the level of justice in the sense of leximin.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Matematyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland
References
 • Brighouse H. [2007], Sprawiedliwość, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Ciałowicz B., Malawski A. [2011], The Role of Banks in the Schumpeterian Innovative Evolution: An Axiomatic Set-up [w:] Catching Up, Spillovers and Innovation Networks in a Schumpeterian Perspective, eds A. Pyka, M. da Derengowski Fonseca, Springer-Verlag, Berlin–Heidelberg.
 • Debreu G. [1959], The Theory of Value, Wiley, New York.
 • Hammond P.J. [1976], Equity, Arrow’s Condition, and Rawls’ Difference Principle, „Econometrica”, nr 44 (July).
 • Innovative Economy as the Object of Investigation in Theoretical Economics [2013], ed. A. Malawski, Cracow University of Economics Press, Cracow.
 • Karp J. [2004], Sprawiedliwość społeczna. Szkice ze współczesnej teorii konstytucjonalizmu i praktyki polskiego prawa ustrojowego, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Kot M.S., Malawski A., Węgrzecki A. [2004], Dobrobyt społeczny, nierówności i sprawiedliwość dystrybutywna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Malawski A. [1999], Metoda aksjomatyczna w ekonomii, Ossolineum, Wrocław.
 • Malawski A. [2008], Distributive Justice and Schumpeterian Innovative Evolution – An Axiomatic Approach in the Context of Social Cohesion, Proceedings of the Fourth International Conference Wrocław 2008: Quality of Life Improvement through Social Cohesion, Wrocław.
 • Malawski A., Mrówka J. [2004], Aksjomatyczna analiza ubóstwa i sprawiedliwości dystrybutywnej w gospodarce rynkowej [w:] Postępy ekonometrii, red. A. Barczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Malawski A., Woerter M. [2006], Diversity Structure of the Schumpeterian Evolution. An Axiomatic Approach, Arbeitspapiere/Working papers of the Swiss Institute for Business Cycle Research, No 153, October 2006, Zurich.
 • Mrówka J. [2009], Ubóstwo, sprawiedliwość dystrybutywna i swoboda wyboru w modelach równowagi ogólnej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, rozprawa doktorska finansowana z grantu o numerze NN111 454534.
 • Porębski C. [1999], Umowa społeczna. Renesans idei, Znak, Kraków.
 • Rawls J. [1971], A Theory of Justice, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Rawls J. [1994], Teoria sprawiedliwości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rawls J. [2001], Justice as Fairness, Harvard University Press.
 • Roemer J.E. [1996], Theories of Distributive Justice, Harvard University Press, Cambridge.
 • Schumpeter J. [1912], Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig.
 • Schumpeter J. [1934], The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA.
 • Schumpeter J. [1960], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Sen A.K. [1970], Collective Choice and Social Welfare, Holden Day, San Francisco.
 • Sen A.K. [1992], Inequality Reexamined, Oxford University Press, Oxford.
 • Sen A.K. [1999], Development as Freedom, Alfred A. Knopf, New York.
 • Sen A.K. [2000], Nierówności. Dalsze rozważania, Znak, Kraków.
 • Sen A.K. [2002], Rozwój i wolność, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e03f5fd-c79f-4417-974b-cd4e56b9fd8d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.