Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 538 | 262-274

Article title

Kryteria doboru metod implementacji strategii w przedsiębiorstwie

Authors

Content

Title variants

EN
Methods selection in the process of strategy implementation in an enterprise

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule skoncentrowano się na problemie doboru metod implementacji strategii w przedsiębiorstwie. W celu sprawnej implementacji strategii w przedsiębiorstwie powinny być wykorzystywane te spośród metod, które w jak największym stopniu starają się wypełnić funkcje przyjęte w procesie implementacji strategii. Niemniej często na wybór metod wpływ ma szereg różnych uwarunkowań. Zaprezentowana w artykule koncepcja doboru metod implementacji strategii w przedsiębiorstwie opiera się na uwzględnieniu w procesie doboru metod kryteriów dotyczących warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz różnych uwarunkowań sytuacyjnych. W pierwszej części zaprezentowano zestawienie metod, które mogą być wykorzystywane do wdrażania strategii w przedsiębiorstwie. Następnie metody uporządkowano, biorąc pod uwagę obszar ich zastosowania. W ostatniej części zaprezentowano, biorąc pod uwagę różne kryteria dotyczące uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw, możliwość zastosowania zaproponowanych metod.
EN
This article focuses on selection methods in strategy implementation process. To achieve the goal of fluent strategy implementation in a company, an enterprise should, first of all, use those methods which cover major functions of strategy implementation. Often many other circumstances need to be taken into account. This article presents a view of analyzed problem providing for companies’ surroundings and different situational conditions. The first part contains study methods which can be used in strategy implementation in a company. All methods were chosen by the area of potential use. The last part points to the possibility of using previously shown methods taking into account selected circumstances of companies’ market activities. Considerations presented in the article are the first attempt to solve the problem of selecting methods of management strategy implementation in the company. They are also part of methodological considerations in the selection of methods in the process of solving management problems.

References

 • Allio M.K., 2005, A Short, Practical Guide to Implementing Strategy, Journal of Business Strategy, no 26, s. 12-21.
 • Antoszkiewicz J.D. (red.), 2007, Metody zarządzania, Poltext, Warszawa, s. 17.
 • Brilman J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, s. 156-162.
 • Cândido C., Santos S., 2015, Strategy Implementation: What Is the Failure Rate?, Journal of Management & Organization, vol. 21, s. 237-262.
 • Cârciumaru R., Cândea D., 2012, Strategy Implementation Tools In Big and Very Big Romanian Company, Review of Management & Economic Engineering, t. 11, wyd. 2, s. 145-154.
 • Čatera T., Pučko D., 2010, Factors off effective Strategy Implementation: Empirical evidance from Slovenian business practice, Journal for East European Management Studies, vol. 25, iIssue 3, s. 61-67.
 • Caude R., 1966, Organiser pour vivre, Hermann, Paris, s. 81.
 • Ćwiklicki M., 2001, Ewolucja metod organizatorskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 156.
 • Gift R.G., Kinney C.F., 1996, Management method selection implications and future direction, [w:] Gift R.G., Kinney C.F. (red.), Today’s Management Methods, Wiley, s. 282.
 • Gołębiowski T., 2001, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa, s. 416-417.
 • Hałaszkiewicz M., 2005, Strategiczne zarządzanie projektami szansą na wzrost konkurencyjności, [w:] Sukces organizacji, strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4, s. 50-60.
 • Hrebiniak L.G., 2005, Making Strategy Work. Leading effective execution and change, Pearson Education, Upper Saddle River.
 • Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy, 2003, red. Świderska G.K., Difin, Warszawa, s. 251-275.
 • Johnson G., Scholes K., 1993, Exploring Corporate Strategy, Third Edition, Prentice Hall, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, s. 370.
 • Kaleta A. (red.), 2014, Ewolucja zarządzania strategicznego w trakcie rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Kaplan R., Norton D., 2010, Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, PWN, Warszawa.
 • Kazmi A., 2008, A Proposed Framework for Strategy Implementation in the Indian Context, Management Decision, vol. 46, no 10, s. 1564-1581.
 • Kotarbiński T., 1961, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Ossolineum, Wrocław, s. 516.
 • Krupski R. (red.), 2007, Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 486-494.
 • Kubacka-Góral K., Uwarunkowania skuteczności strategii a Strategiczna Karta Wyników, [w:] Sukces organizacji, strategie i innowacje, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2005, nr 4, s. 78-87.
 • Lichtarski J., 2001, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, s. 27-28.
 • Lisiński M., 2004, Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa, s. 34.
 • Lisiński M., 2010, Audyt wewnętrzny i jego rola w implementacji strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, nr 827, s. 5-18.
 • Martyniak Z., 1987, Organizatoryka, PWN, Warszawa, s. 127-128.
 • Mikołajczyk Z., 1976, Metody i techniki organizacji i zarządzania – próba klasyfikacji, Przegląd Organizacji, nr 7, s. 277.
 • Moszkowicz M. (red.), 2005, Zarządzanie strategiczne. Systemowa koncepcja biznesu, PWE, Warszawa 2005, s. 282-314.
 • Nita B., 2008, Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków, s. 367-479.
 • Noble C., 1999, Building Strategy Implementation Network, Business Horizons, vol. 11-12, s. 19-28.
 • Noga G., 2007, Enterprise Strategy Implementation Methodology, Nowy Sącz Academic Review, no 3, s. 14- 28.
 • Noga G., 2008, Strukturalizacja procesu implementacji strategii przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe UE w Krakowie, Kraków, nr 774, s. 35-50.
 • Noga G., 2010, Metodyka implementacji strategii zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rozwój koncepcji i metod zarządzania, pod red. J. Czekaja i M. Lisińskiego, Fundacja UE w Krakowie, Kraków, s. 317- 342.
 • Okumus F., 2003, A framework to impleement strategies in organizations, Management Decision, no 41 (9), s. 871-882.
 • Olson E.M., Slater S.F., Hult G.T., 2005, The importance of structure and process to strategy implementation, Business Horizons, no 48, s. 47-54.
 • Radomski J., 1999, Wprowadzenie do zarządzania strategicznego organizacjami, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Szczecinie, Szczecin, s. 210-267.
 • Radomska J., 2017, Ryzyko operacyjne w procesie realizacji strategii przedsiębiorstw, PWN, Wrocław.
 • Rybarczyk K., Dżurak P., Świderska G.K., 2003, Narzędzia nowoczesnej rachunkowości zarządczej dla formułowania i realizacji strategii, [w:] Świderska G.K. (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii firmy – wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Wydawnictwo Difin, s. 251-275.
 • Slizyte A., Bakanauskiene I., 2007, Designing Performance Measurment System in Organization, Management of Organizations: Systematic Research.
 • Stabryła A., 2000, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa–Kraków, s. 306-323.
 • Stoner J.A.S., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., 2001, Kierowanie, PWE, Warszawa, s. 295-300.
 • Szarucki M., 2016a, Koncepcja doboru metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Zeszyty Naukowe, Seria specjalna: Monografie, nr 247, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 106.
 • Szarucki M., 2016b, Dobór metod w rozwiązywaniu problemów zarządzania w opinii pracowników naukowo-dydaktycznych [w:] Sieci międzyorganizacyjne, procesy i projekty w erze paradoksów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 421, s. 554-570.
 • The Conference Board, 2010, ‘CEO Challenge 2010: Top 10 Challenges’, Research Report R-1461-10- RR, The Conference Board, New York.
 • Wright R.P., Parautis S.E., Blettner D.P., 2013, How Useful Are the Strategic Tools We Teach in Business Schoolls?, Journal of Management Studies, vol. 1, s. 92-125.
 • Zarządzanie strategiczne. Koncepcje – metody, 2007, red. Krupski R., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 486-494.
 • Zieleniewski J., 2002, Organizacja i zarządzanie, wyd. 7, PWN, Warszawa, s. 80

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-1e0a8101-68f6-425d-8d23-e82be70f6a8a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.