PL EN


2013 | 1 | 1 | 339-358
Article title

Jakość w teorii i praktyce zarządzania organizacjami

Content
Title variants
EN
TQM Quality in the Theory and Practice of Organisation Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia rozwój jakości od czasów antycznych do dnia dzisiejszego . Podano przykłady definiowania pojęcia jakość w różnych okresach (zainteresowania jakością) i naukach, ze szczególnym uwzględnieniem definicji stosowanych w teorii organizacji i zarządzania. Opisano proces ewoluowania myśli o jakości od wczesnych interpretacji pojęcia jakość po rozumie nie złożonych koncepcji zarządzania jakością. Zwrócono szczególną uwagę na dynamiczny rozwój zainteresowania jakością w naukach o zarządzaniu w II połowie XX wieku, identyfikując jednocześnie źródła wzmożonego wysiłku badaczy i praktyków zarządzania ukierunkowanego na lepsze poznanie mechanizmów oddziaływania jak ości na procesy organizacyjne. W artykule zostały przedstawione wybrane aspekty jakości w kontekście ich aktualnego znaczenia i wpływu na zarządzanie i funkcjonowanie dzisiejszych org anizacji. Zwró cono uwagę na fakt występowania wśród badaczy pewnych różnic stanowisk dotyczących postrzegania roli i znaczenia jakości dla praktyki organizacyjnej. Wykazano, że nauka o zarządzaniu postrzega jakość jako element budowania przewagi konkurencyjnej, a zarządzanie jakością jako składnik filozofii zarządzania organ izacjami. Zwrócono uwagę na występowanie barier we wdrażaniu koncepcji zarządzania jakością w praktyce organizacyjnej. W artykule prezentowane są argumenty za dalszym prowadzeniem badań i rozwijaniem wiedzy o jakości celem jej pełniejszego zastosowania w praktyce organizacyjnej.
Year
Volume
1
Issue
1
Pages
339-358
Physical description
Contributors
 • Mgr, Dynamic Consulting,
References
 • Bauer J., Falshaw R., Oakland J.S. (2005), Implementing Business Excellence, „Total Quality Management” Vol. 16, June, No. 4.
 • Bielawa A. (2007), Uwarunkowania wdrażania systemu zarządzania jak ością, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Potocki A. (red.), Difin, Warszawa.
 • Bugdol M. (2005), Mity w zarządzaniu jakością, „Problemy Jak ości” nr 8.
 • Bugdol M. (2011), Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. Teoria i Praktyka, Di fin, Warszawa.
 • Cholewicka Goździk K. (2008), Istota zarządzania jakością, „Problemy Jakości” nr 6.
 • Ćwiklicki M. (2007), Przyczyny zmian w metodach zarządzania, w: Mechanizmy i obszary przeobrażeń w organizacjach, Potocki A. (red.), D i fin, Warszawa.
 • Dołhas z M., Fudaliński, J., Kosala M., Smutek H. (2009), Podstawy zarządzania, WN PWN, Warszawa.
 • Frąś J., Gołębiowski M., Bielawa A. (2006), Podstawy zarządzania jak ością w przedsiębiorstwie, WN US, Szczecin.
 • Glinka B., Kostera M. (2012), Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Haffer R. (2003), Systemy zarządzania j a kością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UMK, T o ruń.
 • Hamrol A., Mantura W. (2011), Zarządzanie jakością. Teoria i pra k tyka, WN PWN, Warszawa.
 • Hauptmann K. (2005), ISO na papierze, http://www.pca.gov.pl/ ?p age=m_rzeczpos1105, dostęp dnia 29.12.2012. Hernas A., Gajda L. (2004), Systemy zarządzania jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Jedynak P. (2007), Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jak ością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloński e go, Kraków.
 • Kafel P., Sikora T. (2011), Bariery wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością, w: Sikora T. (red.), Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków.
 • Kanji G.K., Kristensen K.K., Dahlgaard J.J. (1992), Total quality management as a strategic variable, Total Quality Ma n agement, Vol.3/1.
 • Karaszewski R. ( 2009), Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 • Kehoe D.F. (1996), The Fundamentals of Quality Management, Chapman & Hall, London.
 • Kingen R., Wilkerson P. (2011), The Seven Deadly Sins of Strategic Change, Global Business and Organizational Excellence, Willey Periodicals, Inc., January/February.
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw – nowe podejście (2002), Skawińska E. (red.), PWN, Warszawa-Poznań.
 • Kolman R. (2009), Kwalitologia, Placet, Warszawa.
 • Lisiecka K. (2002), Kreowanie jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Lock D. (2002), Podręcznik zarządzania jakością, WN PWN, Warszawa.
 • Machaczka J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji . Czynniki, modele, strategia, di a gnoza, WN PWN, Warszawa-Kraków.
 • Nohria N., Joyce W., Roberson B. (2003), What Really Works, Harvard Business Review. July, Vol. 81, Issue
 • Norma PNEN ISO 9000:2006 (2006), System zarządzania jakością . Podstawy i terminologia, PKN, Warszawa.
 • Łunarski J. (2008), Zarządzanie jakością, WNT, Warszawa.
 • Oakland J . S., Tanner S. J. (2008), The relationship between Business Excellence and Performance – An empirical study using Kanji’s Leadership Excellence Model, Total Quality Management & Business Excellence. July/August, Vol. 19, I s sue 7/8.
 • Rigby, D. (2001), Management Tools and Techniques: A SURVEY, “California Management Review”, Vol. 43, Issue
 • Skrzypek E., Kapitał intelektualny jako podstawa sukcesu organizacji w społeczeństwie wiedzy, http://www.instytut.info/IIIkonf/referaty/ 3c/Skrzypek.pdf, dostęp dnia 29.12.2012.
 • Sopińska A . (2003), Zmiany strateg ii konkurowania jako element dostosowania si ę polskich przedsiębiorstw do warunków gospodarki rynkowej, w: Rutka R. (red.), Dostosowanie polskich przedsiębiorstw i instytucji do wymogów gospodarki rynkowej. Relacje z otoczeniem, Z e szyty Naukowe UG Organizacja i Zarządzanie nr 17, Gdańsk.
 • Szczepańska K. (2010), Kompleksowe zarządzanie jakością. Przeszłość i teraźniejszość, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
 • Szczepańska K. (2011), Zarządzanie jakością. W dążeniu do doskona ości, C.H. Beck, Warszawa.
 • Wawak S. (2011), Zarządzanie jakością. Podstawy, systemy i narzędzia, Helion, Gliwice.
 • Wawak S. (2002), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Helion, Gliwice.
 • Wolniak R., Skotnicka Zasadzień B. (2010), Zarządzanie jakością dla inżynierów, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 • Wolniak R. (2012), Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e0ae6d1-4a9a-4e19-a1a4-62993d09bf3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.