PL EN


2015 | 1(26) | 211-221
Article title

Polityka innowacyjna kraju rozwijającego się na przykładzie Indii

Authors
Content
Title variants
EN
Innovation policy in a developing country: India
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Intensywne przemiany i zawirowania w gospodarce światowej oraz postępujący proces globalizacji stały się jednymi z najistotniejszych czynników wpływających na funkcjonowanie państw i przedsiębiorstw. Budowa przewagi konkurencyjnej zarówno przedsiębiorstwa, jak i państwa jako całości okazała się najważniejszym zadaniem dla decydentów gospodarczych. Zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze ostatnich lat sprawiły, że jednym z kluczowych kapitałów, którymi może dysponować każde państwo, jest wiedza, zdolność do jej generowania, powiększania i implementowania. Podstawowym wyzwaniem polityki gospodarczej wszystkich krajów jest budowa gospodarki opartej na wiedzy oraz wzmacnianie postaw innowacyjnych, które, jak się wydaje, mogą zapewnić przewagę konkurencyjną zarówno przedsiębiorstwom, regionom, jak i państwu. Rozwinięta polityka innowacyjności przez długi czas była uważana za fenomen charakterystyczny dla krajów rozwiniętych, niemniej jednak ta forma działania coraz częściej występuje w krajach rozwijających się. W Indiach, będących drugim pod względem liczebności krajem świata, również rozwija się ten typ polityki, dostosowując się do lokalnych uwarunkowań. Artykuł ma na celu przybliżenie funkcjonowania polityki innowacyjności w kraju rozwijającym się, jakim są Indie.
EN
Extensive changes in the global economy and continuing process of globalization has become one of the most important factors affecting the functioning of countries and companies. Building a competitive advantage, both for the company and the state, became one of the most important tasks for economic policy. Changes in social, political and economic environment in recent years have made and shown that one of the major factors, which every state can have, is the knowledge, also the ability to develop it, extend and implement. The main policy challenge of all countries is the construction of knowledge-based economy and strengthening the innovative attitude, which can provide a competitive advantage for companies, regions and the state. Developed innovation policy has been considered for a long time as a phenomenon proper for developed countries, however, this form of action increasingly occurs and develops in developing countries. In India, the second most populous country in the world, this type of policy has also been developed and adapted to the local conditions. The aim of the article is to explain how the innovation policy is functioning in India, a developing country.
Year
Issue
Pages
211-221
Physical description
Dates
published
2015-01
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki, Instytut Ekonomii, Katedra Ekonomii Rozwoju, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Tel. +48 600 376 854
References
 • Ciok, S. (2009). Polityka rządu wobec wspierania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: www.dawg.pl/files/file/książka6.pdf.
 • Domanpour, F. (1996). Organizational complexity and innovation: Developing and testing multiple contingency models. Management Science, 42(5), 693‒716.
 • Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. Warszawa: PWE. ISBN 8320808707.
 • International Monetary Fund (2014). World Economic Outlook Database, April 2014 [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/01/weodata/index.aspx.
 • Jasiński, A.H. (1997). Innowacje i polityka innowacyjna. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku. ISBN 8374310103.
 • Joshi, V., Little, I.M.D. (1996). India’s Economic Reforms 1991–2001. New Delhi: Oxford University Press. ISBN 9780198290780.
 • Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Wydawnictwo Gebethner i S-ka. ISBN 838520542X.
 • Kozioł, K. (2007). Innowacyjność polskich przedsiębiorstw przemysłowych na tle doświadczeń UE. Rozprawy i Studia. Uniwersytet Szczeciński, 661.
 • Kumar, Ch. (2011). A discursive dominance theory of economic reforms sustainability: the case of India. India Review, 10(2), 126‒184.
 • Marciniak, S. (2000). Innowacje i rozwój gospodarczy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 9788385964957.
 • Ministry of Science and Technology (2013). Science, Technology and Innovation Policy 2013 [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.dst.gov.in/sti-policy-eng.pdf.
 • Nowakowska, A. (2010). Regionalna polityka innowacyjna – bilans dziesięcioletnich doświadczeń. W: M. Klamut, E. Szostak (red.). Jaka polityka spójności po roku 2013 (s. 145‒146). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 18993192.
 • OECD (2005). Oslo Manual [online, dostęp: 2014-04-20]. Dostępny w Internecie: http://www.oecd.org/science/inno/2367580.pdf.
 • Okoń-Horodyńska, E. (2004). Co z narodowym systemem innowacji w Polsce. W: E. Okoń-Horodyńska (red.). Rola polskiej nauki we wzroście innowacyjności gospodarki. Warszawa: Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. ISBN 8388700049.
 • Plessis, M.D. (2007). The role of knowledge management in innovation. Journal of Knowledge Management, 11(4), 20‒29.
 • Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
 • Srinivasan, T.N. (2000). Eight Lectures on India’s Economic Reforms. New Delhi: Oxford University Press. ISBN 9780195652826.
 • Stawasz, E. (2009). Realizacja i integracja polityki innowacyjnej i przedsiębiorczości (wybrane problemy na przykładzie regionu łódzkiego). W: A. Nowakowska (red.). Budowanie zdolności innowacyjnych regionów. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka. ISBN 9788388529597.
 • Szatkowski, K. (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi. W: M. Brzeziński (red.). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin. ISBN 8372511977.
 • Tiwari, R., Buse, S., Herstatt, C. (2007). Innovation via global route: Proposing a reference model for global innovation activities. W: Proceedings of the Second International Conference on Management of Globally Distributed Work (s. 451‒465). Bangalore: Indian Institute of Management.
 • Virmani, A. (2001). India’s 1990‒91 Crisis: Reforms, Myths and Paradoxes. Working Paper No. 4/2001-Planning Commission. New Delhi.
 • West, M.A., Anderson, N.R. (1996). Innovation in top management teams. Journal of Applied Psychology, 81, 680‒693.
 • Wong, A., Tjosvold, D., Liu, C. (2008). Innovation by teams in Shanghai, China: cooperative goals for group confidence and persistence [online, dostęp: 2014-04-20]. British Journal of Management. Dostępny w Internecie: www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/120123993/HTMLSTART.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e0ff9bc-18b5-4291-a0da-fa2165466f63
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.