PL EN


2015 | 5(1)/2015 | 53-68
Article title

BEZROBOCIE JAKO PROBLEM POLITYKI SPOŁECZNEJ

Authors
Content
Title variants
EN
UNEMPLOYMENT AS A PROBLEM OF SOCIAL POLICY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Jednym z niezwykle ważnych obszarów działania polityki społecznej jest zwalczanie negatywnych skutków bezrobocia. Celem artykułu jest wszechstronna analiza zjawiska bezrobocia i związanych z nim komplementarnych działań w zakresie polityki społecznej. Bezrobocie zostało uznane za zjawisko jawne, trwałe. Z okresu transformacji systemowej stało się ono jednym z problemów makroekonomicznych i makrospołecznych Polski. Zjawisko bezrobocia można rozpatrywać w aspekcie wywoływanych przez to zjawisko skutków pozytywnych, oraz negatywnych. Bezrobocie to niezwykle ważny problem polityki społecznej. Jest zjawiskiem wielowątkowym, wywierającym głównie negatywny wpływ na wszystkie najważniejsze sfery życia politycznego, gospodarczego i społecznego.
EN
One of the most crucial areas of social policy is fighting against unemployment. The aim of the article is a profound analysis of the unemployment phenomenon and the consequent complementary activities of social policy. Unemployment has been considered as a durable phenomenon. In the times of the political system transformation, it became one of the micro and macro-economic problems in Poland. The phenomenon of unemployment can be perceived through the positive and negative consequences it caused. Unemployment is an unusually important problem of social policy which is a multi-layered phenomenon exerting negative influence on many spheres of political, social, and economic life
Contributors
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
  • Auleytner J., Polityka społeczna czyli ujarzmienie chaosu społecznego, Wyd. Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2002. Begg, Fischer, Dornbusch, Ekonomia-Makroekonomia, PWE, Warszawa 1994. Bezrobocie i formy jego łagodzenia [w:] Polityka społeczna - zarys wykładu wybra-nych problemów, pod redakcją L. Frąckiewicz, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2002. Błędowski P., Polityka społeczna, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2003. Błędowski P., Pomoc społeczna [w:] Polityka społeczna, pod redakcją Adama Kurzy-nowskiego, Szkoła Główna Handlowa Instytut Gospodarstwa Społecznego, War-szawa 2002. Borowicz R., Łapińska-Tyszka K., Syndrom bezrobocia, Polska Akademia Nauk - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa 1993. Borowski T., Marcinkowski A.S., Programy przeciwdziałania bezrobociu [w:] Socjologia bezrobocia, pod redakcją E. Marynowicz-Hetka, "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999. Borowski T., Marcinkowski A.S., Bezrobocie w perspektywie socjologicznej [w:] Socjo-logia bezrobocia, pod redakcją E. Marynowicz-Hetka, "Śląsk" Wydawnictwo Na-ukowe, Katowice 1999. Encyklopedia biznesu, tom 1, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995. Encyklopedia popularna PWN, wydanie dwudzieste ósme, PWN, Warszawa 1998. Frieske K.W., Dynamika koncepcji marginalizacji społecznej, "Polityka Społeczna" nr 11-12/2002. Giermanowska E. Racław-Markowska M. Postrzeganie problemu bezrobocia mło-dzieżyprzez władze lokalne, "Polityka Społeczna" nr 7/2003. Gogolewska J., Regulowanie rynku pracy [w:] Polityka gospodarcza, pod redakcją B. Winiarskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002. Kwiatkowski E., Bezrobocie podstawy teoretyczne, PWN, Warszawa 2002. Mlonek K., Bezrobocie [w:] Polityka społeczna, pod redakcją A. Kurzynowskiego, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Gospodarstwa Społecznego, Warszawa 2002. Mlonek K., Bezrobocie w Polsce XX wieku w świetle badań, Krajowy Urząd Pracy, Warszawa 1999. Nowicki J., Paradoksy pełnego zatrudnienia w Polsce, PWE, Warszawa 1990. Ratajczak Z., Bezrobocie. Strategie zaradcze i wzorce pomocy psychologicznej [w:] Psychologia, Badania i aplikacje, Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998. www.apraca.pl www.barka.org.pl www.econom.pl www.wspolnota.org.pl Żukiewicz A., Prawo socjalne w systemie prawa stanowionego - przykład Polski, "Poli-tyka Społeczna", nr 2/2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-1e1468ce-744c-4c01-ae1e-0feb5e3c38a9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.